Moderní-Dějiny.cz

Téma protektorát: Hrdina a zbabělec za Protektorátu

Publikováno: 6.4.2012, Aktualizováno: 23.11.2016 16:16
Žáci budou schopni pojmenovat morální dilemata doby, objasnit jednotlivé vývojové fáze života v protektorátu, jsou seznámeni s biografiemi významných osob, obhajují své postoje k chování jednotlivých postav během protektorátu a zaujímají stanoviska k období Protektorátu.
Téma protektorát: Hrdina a zbabělec za Protektorátu

Příspěvky na portálu Moderní dějiny jsou podpořeny dotací MŠMT.

5. HRDINA A ZBABĚLEC ZA PROTEKTORÁTU
 
I. domácí zadání: 
společné hledání vlastností žákovských hrdinů – představení vybraných dvou – doporučuji jednoho „proslavenějšího“, jednoho méně, pokud se takoví v nabídce najdou. 
Při školní reflexi domácího zadání učitel „manipuluje“ s pojmy aktivista, pasivita, rezistence. Učitel vhodně pracuje i s charakteristikami Gabčíka a Kubiše a lidí kolem nich – Čurda, pokud nebyli součástí domácího zadání. 
Považujeme za vhodné zapisovat vlastnosti jednotlivých kategorií na tabuli.
 
II.1 práce s ukázkami z dějepisné učebnice Stručné dějiny říše. Praha 1943. 
 
Žáci doplňují informace k časové ose 1938 -1941, opakují si události druhé světové války, pracují s mapou a hledají v textech učebnice ideologickou manipulaci. Pokud učitel uzná za vhodné, jednotliví žáci vždy mohou předvést dva typy učitele – jednoho aktivistického, druhého opozičního – není nutné charakterizovat celé období války, ale vzít jen dvě, tři ukázky. Více se zaměřit na projevy manipulace s dějinami. Lze také navodit otázku – Kdo byl hrdinou tehdejších dějin? (dle učebnice)  Každý žák dostává jen jednu část textu, lze také rozdělit do šesti skupin:
 
Text 1 Stručné dějiny říše – učebnice dějepisu. Praha 1943.
 
Němečtí soukmenovci v sudetoněmeckém prostoru byli českou Benešovou vládou poškozováni, připravováni o postavení a majetek, žalářováni a pronásledováni. Jejich vůdce Konrád Henlein požadoval 
v dubnu 1938 pro své německé bratry úplnou rovnoprávnost s českou národností. Na to nastal neslýchaný teror. Německé čest si žádal branného zákroku. V rozmluvách konaných mezi Hitlerem, Mussolinim, Chamberlainem a Daladierem v Mnichově došlo k dohodě o přičlenění sudetoněmeckého území k Říši. 
V říjnu bylo toto přičlenění provedeno. Vnitropolitické boje dohnaly česko-slovenský stát k zániku. Beneš musel odstoupit. President Hácha požádal o německý branný zákrok, aby byl zjednán pořádek. Čechy a Morava byly jako protektorát přičleněny k německému prostoru.
 
Text 2  Stručné dějiny říše – učebnice dějepisu. Praha 1943.
 
Polské velikášství volalo po válce a snilo o porážce německých vojsk před Berlínem. Hrozby a násilné zákroky proti Danzingu a krvavé teroristické akty proti příslušníkům německého národa byly na denním pořádku. Přes německé hranice se valil proud uprchlíků. Poláci se soustavně dopouštěli porušování hranic; polské protiletadlové baterie pálily po německých dopravních letadlech. 23. srpna uzavřelo Německo 
s Ruskem pakt o neútočení, který měl znamenat osudový obrat v poměrech východního prostoru. Na poslední zprostředkující návrh Führerův odpověděla poblázněná polská vláda vyhlášením mobilisace. Polské oddíly se tlačily na německé území. 1. září 1939 padl výstřel z druhé strany“. Válka vzplanula. 2. září mobilisovaly Anglie a Francie a vyhlásily 3. září Německu válku. Německé armády zaútočily s neslýchanou prudkostí. 23. září mohlo vrchní velitelství branné moci oznámit: „Polní tažení v Polsku je ukončeno. V souvislé řadě zničujících bitev byla polská miliónová armáda poražena, zajata nebo rozprášena.“
 
Text 3  Stručné dějiny říše – učebnice dějepisu. Praha 1943.
 
Dánsko a Norsko měly především sloužit ničivým záměrům Anglii, to jest, blokáda se měla rozšířit k severu a Německo mělo být odříznuto od důležitého dovozu rud ze Švédska přes Norsko. Na začátku dubna 1940 hodlaly západní mocnosti přikročit k uskutečnění svého hanebného plánu. Německo musilo jednat s rychlostí blesku. 9. dubna zrána vtrhly německé oddíly do Dánska a obsadily za vzorné spolupráce námořnictva a letectva, po překonání nepřátelského odporu, všechna důležitá norská přístavní města až po Narvick. Anglické a francouzské vyloděné oddíly uhnuly před německým tlakem hanebným útěkem. Horští myslivci 
z Ostmark probojovali se u Narvicku v hrdinném obranném boji proti velké anglické převaze až k vítězství, které válečné dějiny musí zaznamenati jako něco jedinečného. Mohl Führer oznámiti: Všichni, kteří tam na dalekém severu společně bojovali, vojáci z hor Ostmark, posádky našich válečných lodí, padákové oddíly, bojoví letci a dopravní piloti, vejdou do dějin jako nejlepší představitelé nejvyššího německého vojáctví.
 
Text 4  Stručné dějiny říše – učebnice dějepisu. Praha 1943.
 
Když nepřátele na západě byli poraženi, podal 19. června 1940 Führer ruku k míru, Anglie spoléhajíc na pomoc Spojených států, odmítla německou nabídku s posměchem, poněvadž ji považovala za příznak slabosti. Britská letadla bombardovala obytné čtvrti německých měst. A tak se musilo ve válce pokračovati. Železným krupobitím německým bombardovacích letadel jsou těžce zasahována anglická města se svými přístavy a průmyslovými zařízeními, námořní síly našeho loďstva zahánějí na všech světových mořích anglické lodi; podmořské a rychlé čluny drtí nepřátelské konvoje a stále a stále zmenšují anglický lodní prostor. Anglie odedávna dobře uměla dohánět druhé národy k tomu, aby za ni bojovaly a krvácely. Německo se nedalo přemoci hladovou blokádou. Proto musila být zřízena nová útočná fronta. Jugoslavie a Řecko byly vyhlédnuty k tomu, aby bojovaly za Anglii. 
 
Text 5 Stručné dějiny říše – učebnice dějepisu. Praha 1943.
 
V Jugoslavii, jak se zdálo, zvítězil klidný rozum. V březnu 1941 prohlásil tento stát slavnostně, že přistupuje k paktu tří mocností. O dva dny později houfek smluvených spiklenců svrhl vládu a porušil tak smlouvu. Anglie jásala, Amerika slibovala vydatnou pomoc. V Řecku již přistály svazy britských vojsk. Německo musilo jednat. Německé oddíly pronikly 6. dubna do nepřátelského území po bezedných cestách, po silnicích vyhozených do vzduchu, po úzkých skalních stezkách a přes bystřiny, úzkými průsmyky a přes holé skalní hřbety. 18. dubna složila zbraň bezpodmínečně celá jugoslávská branná moc. Rozhodnutí v Řecku následovalo se stejnou rychlostí. Již 27. dubna mohla být na Akropoli v Athénách vlajka s hákovitým křížem. Smutné zbytky anglické armády pokoušely se v divokém útěku o záchranu na lodích. Balkánské tažení, které Anglie zahajovala s takovými nadějemi, bylo ukončeno vyčištěním Peloponesu a obsazením ostrovů 
v Egejském moři.
 
Text 6 Stručné dějiny říše – učebnice dějepisu. Praha 1943.
 
Události v bývalé Jugoslavii prokázaly věrolomnost sovětského smluvního partnera. Nebylo pochyby, že Sověty chtěly využít evropské obranné války k přípravě velkoryse založeného přepadu civilizovaného světa. Mohutným útokem to Führer předešel. Byly vybojovány největší bitvy světových dějin, nepřítel kultury byl znovu a znovu zatlačen. Dnes stojí celá Evropa ve společném obranném boji proti hrozícímu bolševickému nebezpečí. Pod vedením Velkoněmecké říše bude židovsko-asiatský bolševismus jednou provždy odstraněn. Tím, že Japonsko a Amerika vstoupily nyní do války, vyvinul se z ní boj celých kontinentů. Z této druhé světové války vyjde svět k novému pořádku, který se projeví v dlouhém, spravedlivém míru a v sociálním vzestupu za vedení mladých národů v Evropě a Asii.
 
II.2 žáci samostatně vyplňují SITUACE do tabulky z přílohy
 
(matematická znaménka, symboly, piktogramy, události, barvy, jména, hodnocení...)
 
Vhodné je, aby tabulky byly na volných listech papíru, aby se s nimi dalo dále snadno pracovat.
Tabulky je možno vyplňovat společně, skupinově, párově i individuálně.
 
II.3 hledání odpovědi, na otázku, kdo je hrdinou, kolaborantem, aktivistou, zbabělcem. 
A jaké byly jeho další osudy? Doplňování tabulky.
 
 
Nabídka dalších textů:
 
1. Symbolem kolaborace s nacistickým režimem  se stala Lída Baarová. Od roku 1934 natáčela 
v Německu. Už ve 30. letech byly v českém tisku výhrady proti jejímu účinkování v německém filmu. Jako hvězda první velikosti se účastnila mnoha akcí, na nichž se setkávala s významnými nacistickými politiky. S ministrem Goebbelsem udržovala v letech 1936 – 38 dokonce milostný poměr. Goebbelsovi evidentně klepy o jeho záletnictví s krásnými ženami lichotily. „Já jsem nejen podlehla, ale dokonce se do něj zamilovala.“ Na příkaz Hitlera (ochrana Goebbelsovy cti) byla 
v roce 1938 z Německa vykázána. Přes určité problémy obnoví filmovou kariéru i během války –  u českého i italského filmu, je členkou Národního divadla. Po válce internována, 1948 emigruje, odsouzena v nepřítomnosti. 
(podle Lukáš Kašpar, Český hraný film a filmaři za protektorátu)
 
2. Anna Letenská (Čalounová), česká herečka, společně se svým manželem spolupracovala 
s okruhem lidí ze sokolského odboje, kteří ukrývali Gabčíka s Kubišem (MUDr. Lyčka). Po zatčení manžela Anna ještě dotáčí svůj poslední film, je dovážena k výslechům na gestapo. Den po dokončení natáčení je zatčena, internována v Malé pevnosti Terezín a posléze odvezena do Mathausenu. Tam je v sobotu 24. října 1942 popravena – společně s dalšími 261 českými občany. Její manžel je popraven o několik měsíců později. V prosinci má premiéru komedie, ve které si naposledy zahrála. Režisér Otakar Vávra a producent Miloš Havel uvádějí úspěšně představení „Přijdu hned.“ 
(podle Jaroslav Čvančara, Z jeviště na popraviště, Paměť a dějiny 2/2009, s. 101 an.)
 
3. Dnešní pouť je v pravém smyslu poutí národní, nejen tím velikým počtem poutníků, ale též duchem, který ovládá vás všechny, kteří jste sem až z dalekých krajin českých připutovali. Neboť, proč jste přišli dnes všichni ke sv. Vavřinečku? Nemýlím se jistě, řeknu-li, že jste připutovali k sv. Vavřinečku, k tomuto srdci slavného chodského kraje, abyste na tom srdci načerpali sílu, útěchu, povzbuzení i poučení pro svůj národní život, práci a úkoly. To není zneužívání pouti, jak by snad někdo mohl namítati. Víra křesťanská a vlastenectví jsou rodnými sestrami, jejichž společným otcem je sám Syn Boží! On, Spasitel náš, neplakal, když ho bičovali, neplakal, když ho trním korunovali, neplakal, když těžký kříž nesl, ani když ho křižovali, ale plakal, když si vzpomněl na zkázu hlavního města své rodné země a na hrozný konec svého národa, poněvadž odepřel se státi národem křesťanským. 
(Bohumil Stašek - Z kázání na pouti u sv. Vavřinečka v neděli 13. srpna 1939)
 
 
III. Žáci píší zamyšlení na téma -  Hrdinství v době protektorátu v kontextu válečných let
a jeho souvislosti ekonomické, morální, politické, rodinné, věkové, vzdělanostní.
Součástí zamyšlení je časová osa hlavních událostí evropských, světových i českých.
 
Pokud učitel dává přednost konkretizaci, může zadat úkol jako úvahu nad možnostmi (hranicemi) odboje a aktivismu u jednotlivých skupin obyvatel – například politik, četník, zemědělec, novinář, herec, číšník, dělník ve zbrojovce apod.
 

Přílohy

pdf
Tabulka - hrdina, zbabělec
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,08 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Práce s ukázkami z dějepisné učebnice Stručné dějiny říše.
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,07 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
A) Tlumočníci gestapa

Dva pracovní listy jsou založeny především na výpovědích aktérů mimořádného lidového soudu pro roce 1945, listy jsou koncipovány protichůdně, jeden vytváří pozitivní, druhý negativní obraz J.Panenky. Studenti nevědí, že se jedná o tutéž osobu. Cílem hodiny je hledání hranice mezi zradou a odbojem. Stanovení kritérií, považovaných za přijatelné pro přežití v totalitní (nacistické) společnosti. Jaroslav Panenka, narozený 1908 na Ukrajině, za ČSR inspektor policie v Krušných horách (Přísečnice), během války často vyžadován pro akce pražského gestapa. Po válce odsouzen k trestu smrti a popraven roku 1949.[1]

Žáci pracují ve dvojicích (skupinách) vždy s jedním textem (lze upravit), nevědí, že se jedná o tutéž osobu. Mají činnost své osoby zhodnotit a hledat pro ni vhodné označení – diskuse nad terminologií a hodnocením. Když je jim prozrazeno, že se jedná o tutéž osobu, mají argumentovat, „kdo“ to tedy byl? Hrdina nebo zrádce? Při další činnosti učitel vsouvá do žákovské činnosti ještě další aspekt – ať si žáci uvědomují charakter pramenů[1]  Jaroslav ČECHURA, Někomu život, někomu smrt II, 1941 – 1943, Praha, s. 179.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,10 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
B) Deník gymnazistky

Deník se nachází v soukromém vlastnictví. Jedná se o zápisky studenta V. R., narozeného roku 1928 v Chomutově, kde navštěvoval obecnou školu – jeho tatínek byl českým vojákem (sloužil u posádkové hudby), maminka Němka – v domácnosti. Po Mnichovu (tatínek jako voják evakuován již dříve) odcházejí do středních Čech, žijí u otcových rodičů, V.R. začíná studovat osmileté gymnázium v Kralupech nad Vltavou. 1945 na podzim se vracejí do Chomutova, kde zůstala část rodiny maminky.

Pracovat především s kopiemi originálů a sledovat pojetí svátků v letech 1939-1944. Podtéma Vánoce (dárky) za války, dospívání za války. Navrhujeme využít jako konfrontaci k velkým dějinám války – žáci doplňují do tabulky válečných událostí, velkých dějin protektorátu „třetí“ sloupec- postřehy svého vrstevníka. Upozornění – obrázek Deník 1939 (viz materiály) obsahuje chybný údaj, V.R. se přepsal, nejedná se 28.9.1940, ale 1939. Doporučujeme použít jako podklad orálněhistorického průzkumu. Témat se nabízí několik: velmi vhodné se jeví: Svátky (Vánoce) v dětství mých prarodičů. Vzhledem k předpokládanému věku prarodičů budeme tak moci konfrontovat se slavením Vánoc v době komunistického režimu. Existují i celkem dostupné další zdroje (fotografie, dopisy Ježíškovi...) Vhodné pro základní školu.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 4,43 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Učebnice Stručné dějiny říše

Jedná se o úryvky a obrázky z učebnice Stručné dějiny říše, Praha 1943. Tato učebnice byla patrně jedinou povolenou českou učebnicí dějepisu pro obecné a měšťanské školy na území protektorátu. Kromě textů jsou připraveny i obrázkové sety k jednotlivým úryvkům. Obrázky pocházejí také z německé učebnice dějepisu, která byla používána na německých školách v protektorátu.[1] Žáci (cca ve čtyřčlenných skupinách)  vytvářejí vlastní přípravu na výuku v protektorátu (jsou „v roli“ učitele dějepisu), využívají materiály. Posléze mají hodinu předvést ve dvojí variantě – jedna část jako učitel aktivně spolupracující na nacistické výchově, druhá část jako učitel „odbojář“.


[1] Walter GEHL, Geschichte. 2. Klasse. Oberschulen und Gymnasien. Breslau 1939. 

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,08 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Protektorátní učebnice dějepisu

jedná se o úryvky a obrázky z učebnice Stručné dějiny říše, Praha 1943. Tato učebnice byla patrně jedinou povolenou českou učebnicí dějepisu pro obecné a měšťanské školy na území protektorátu. Kromě textů jsou připraveny i obrázkové sety k jednotlivým úryvkům. Obrázky pocházejí také z německé učebnice dějepisu, která byla používána na německých školách v protektorátu.[1] Žáci (cca ve čtyřčlenných skupinách)  vytvářejí vlastní přípravu na výuku v protektorátu (jsou „v roli“ učitele dějepisu), využívají materiály. Posléze mají hodinu předvést ve dvojí variantě – jedna část jako učitel aktivně spolupracující na nacistické výchově, druhá část jako učitel „odbojář“.


[1] Walter GEHL, Geschichte. 2. Klasse. Oberschulen und Gymnasien. Breslau 1939. 

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 26,73 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Vzpomínky učitelky dějepisu na výuku za protektorátu

Jedná se o vzpomínky zapsané patrně až koncem 80. let učitelky dějepisu dívčího gymnázia Anděly Chocholové.[1] Doporučujeme jako podklad pro přednášku učitele k práci s úryvky z protektorátní učebnice.


[1] Anděla Chocholová: Výuka dějepisu za protektorátu.In.: První české dívčí gymnázium.1890 – 1990. Sborník ke 100. výročí založení. Praha 1990, s. 109 – 113

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,06 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Role učitele za protektorátu

Materiály především k případu roudnických studentů v konfrontaci s dalšími osudy učitelů. Byl učitel náchylný k odboji (rezistenci?) nebo kolaboraci? Bylo to dáno jeho povoláním, osobními vlastnostmi lidí vykonávajícími učitelské povolání? Další materiály k odboji:Statistický údaj – 1. září 1939 bylo zatčeno  v Čechách 582 lidí (z toho 75 učitelů), na Moravě 258 (z toho 44 učitelů).[1] Doporučujeme vyhledat  a využívat lokálně blízký příběh z celkem dostupné publikace: Karel ČONDL, Tomáš PASÁK (eds.), Čeští učitelé v boji proti fašismu. Praha 1978.[2] Doporučujeme jako podklad pro přednášku učitele k práci s úryvky z protektorátní učebnice. Vhodné kombinovat s výukou literatury – po interpretaci textu Jana Drdy Vyšší princip (možné pracovat s filmovou ukázkou) ukázat „druhý typ“ učitele. Soustředíme se nejen na postavu hlavního hrdiny latináře, ale také na škálu různých učitelských typů – jednání ve sborovně a můžeme nastolit otázky typu – Která povolání (učitel, politik, četník, dělník ve zbrojovce, zemědělec...) v době protektorátu předurčovala vyšší míru spolupráce s nacisty? Lze stanovit hranici „mravně přípustných styků mezi Čecha a Němci“? Jaká volit kritéria? Měnila se hranice v čase (1939 – 1945)?


[1]  Zenon JASINSKI, Czeska skola v Protektoracie Czech i Moraw. Opole 2006, s. 107 – 108
[2] Tato publikace nastoluje ještě velmi důležitou otázku: jak se vyrovnat s často dvojakým chováním členů komunistické strany – především v době „fungování“ německo-sovětského paktu, že mnozí aktivní členové druhého odboje byli aktivní i v komunistickém aparátu v 50.letech apod.? 

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,11 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Přísaha českého dělníka

Báseň z Večerního Českého Slova, 15. června 1942, její text byl považován za vzor české oficiální reakce na atentát. Ovšem první slova básně tvoří akrostich, který demonstruje zcela opačné stanovisko. Žáci nejprve interpretují text básně (bez vyznačených úvodních slov) a dokládají jeho „kolaboračnost.“ Recitují vybranou vzorovou pasáž. Navrhují, kdo mohl být autorem, hledají pro něj vhodné označení, hledají motivy, proč to tak napsal. Navrhují, jak by autor textu měl být přijímám za protektorátu (nacisté, veřejnost, škola....), po protektorátu. Měl by být potrestán? Jaké argumenty by proti němu mohl použít „soud“? Pak učitel představí akrostich. Následuje diskuse nad obdobnými otázkami, jaké byly využity v předcházející části. po jejím skončení společně čtou důsledky akce a diskutují nad přiměřeností trestu. Proč nebyl Vajtauer potrestán?[1] Lze využít i filmu Protektor, který řeší téma spolupráce médií s nacisty. 


[1] Jan CEBE, Jakub KONČELÍK, Novinářský aktivismus: protektorátní kolaborantská žurnalistika a její hlavní představitelé z řad šéfredaktorů českého legálního tisku. In: Sborník Národního muzea. Řada C – Literární historie 2008, s. 39 -  48.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,05 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Deset přikázání pro každého Čecha

Deset přikázání pro každého Čecha je výzva pro manifestaci 3. července 1942. Závěrečná hodina k tématu. Žáci diskutují nad deseti přikázáními (v biblickém smyslu). Která z nich platí obecně? Mění se jejich platnost v době války, okupace, protektorátu, totality? Učitel rozdá po dvou – třech přikázáních (protektorátních) každému žákovi, který je formou bublin dopisuje do svého comicsu – žáci byli vyzváni, aby nakreslili, donesli typické obrázky (možno specifikovat obrázky osob typických – jak konkrétních: Hácha, Frank, jeden z Moravců, Gabčík..., tak obecných: dělník, voják, vězeň, Čech...) pro život v protektorátu. Vytvářejí koláž obrázků a citátů – vhodné jako párová činnost. Pro pokročilejší žáky lze pokračovat pospojováním zobrazení doplňováním symbolů, čar, šipek, barev ... Z jednotlivých koláží je vytvořena výstava a žáci jí procházejí. Posléze jsou jim nabídnuty „role" a žáci píší zprávu o životě v protektorátu očima své postavy: - oficiálně publikující novinář - dělník v továrně - německý voják z protektorátu - školačka - představitel protektorátních (českých) úřadů apod.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,06 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

14.7.

Smířit se s realitou? Bojovat? Spolupracovat? Rozhodování za protektorátu.

Soubor úkolů pro žáky k tématu rozhodování lidí v okupované zemi, jednotlivé úlohy jsou postaveny na práci s d...
13.7.

Jak se žilo v Protektorátu Čechy a Morava

Takzvaný Protektorát Čechy a Morava právně vznikl výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, který sestavi...
14.6.

Česká mládež pod hákovým křížem

Myšlenka organizovat českou a moravskou mládež v nacistickém duchu se objevila již v samotných počátcích fungo...
12.6.

Česká šlechta v časech Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)

Studie rekapituluje osudy české šlechty v období Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 - 1945, blíže sezna...
11.5.

Totální nasazení v Breslau a cesta domů - vzpomínky Bohumila Dvořáka

Zajímavý soubor dobových pramenů, které se váží k válečnému osudu Bohumila Dvořáka - fotografie zachycují jeho...
6.12.

Emil Hácha (1872 - 1945)

Tato výkladová prezentace se zabývá jednou z nejkontroverznějších postav české historie – Emilem Háchou. Nevěn...
6.12.

Emil Hácha - pracovní list

Pracovní list věnovaný osobnosti Emila Háchy je navazujícím materiálem ke stejnojmenné prezentaci. Obsahuje 16...
8.10.

Život na venkově za německé okupace

Základem výukového materiálu je obsáhlá prezentace, která se snaží žákům názorným způsobem představit život na...
26.9.

Ladislav Fuks "Spalovač mrtvol"

Sada pracovních listů obsahuje řadu konkrétních úryvků z Fuksovy temné novely doplněných otázkami a úkoly usna...
21.9.

Krvavý Walter a tragédie obce Leskovice

Historická studie doplněna obrazovou prezentací zachycuje příběh obce Leskovice na Pelhřimovsku, kterou na úpl...
16.7.

Česká kolaborace za druhé světové války

Prezentace je shrnutím základních faktů o české kolaboraci v Protektorátu Čechy a Morava. Zahrnuje vysvětlení ...
7.7.

Pronásledování a likvidace Židů v Protektorátě

Prezentace rekapituluje vývoj protižidovské diskriminační politiky v Protektorátě - od německé inspirace proti...
30.6.

Peripetie soužití Čechů a Němců v českých zemích - okupace a odsun

Prezentace stručně mapuje tragická závěrečná léta společného soužití Čechů a Němců na území Čech, Moravy a Sle...
10.5.

Život za pomoc českým parašutistům – životní příběh studentky Heleny Králové z Plzně

Krátká mikrostudie zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války....
26.4.

Život za pomoc českým parašutistům

Prezentace zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války. Jejím z...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT