Moderní-Dějiny.cz

První projev Klementa Gottwalda na půdě parlamentu (21.12.1929)

Publikováno: 15.8.2009, Aktualizováno: 11.2.2012 11:26

Projev Klementa Gottwalda na půdě Národního shromáždění, v němž reagoval na programové prohlášení nové vlády, přednesené krátce předtím premiérem Udržalem. Nový šéf KSČ a předseda klubu komunistických poslanců po návratu z moskevského zasedání exekutivy Kominterny vůbec poprvé promluvil na parlamentní půdě. jeho řeč svým fanatickým vyzněním, výhrožováním revolucí i násilím a neskrývaným obdivem k SSSR vyvolala silné rozhořčení demokratických poslanců a odkryla pravé záměry komunistů v tehdejší ČSR.

První projev Klementa Gottwalda na půdě parlamentu (21.12.1929)

První projev Klementa Gottwalda na půdě parlamentu

 
(Praha, Národní shromáždění, 21.12.1929)
 
Nová vláda a nový parlament začaly svoji práci několika příznačnými, typickými, ba symbolickými činy.

Za prvé navalily na chudé poplatnictvo 2,5 miliardy nových daní ve formě prodloužení zákona o dani z obratu a o úředních dávkách.

Za druhé odpověděly na komunistický návrh ve prospěch nezaměstnaných vyhozením téměř celého komunistického klubu z parlamentu, činem, k němuž nesáhl ani fašista Pilsudski.

Za třetí daly uspořádat proti nezaměstnaným, kteří demonstrovali za komunistický návrh, v Brně, v Praze, v Moravské Ostravě a jinde pendrekiády, daly je ztlouci a pozavírat, při čemž národněsociální senátor Šťastný nazval nezaměstnané dělníky syčáky a vagabundy.

Nová vláda zahájila svoji práci za čtvrté tím, že ústy svého ministra spravedlnosti, sociálního demokrata Meissnera, ohlásila novou persekuci dělnického tisku zrušením těch posledních zbytků tak zvané tiskové svobody a znemožněním revolučního tisku vůbec.

A konečně na poli zahraniční politiky uvedla se nová vláda tím, že drze hrozila Sovětskému svazu, že se připojí k intervenční notě Ameriky a Anglie ve prospěch tonoucí bandy čínských kontrarevolucionářů, zatím co zde v Praze ministr Beneš jednal s ministrem rumunských bojarů o intervenční, obkličovací politice proti Sovětskému svazu na západě.

Tato první série symbolických činů nové vlády je živým komentářem vládního prohlášení, je tónem, který určuje muziku nové vlády. Těmito činy se nová vlády, nový parlament uvedly, těmito činy nová vláda prokázala, že bude vládou hladu, vládou policejního teroru a vládou přípravy imperialistické války proti Sovětům. (Hlasy: „A sociálfašistů, na to jste zapomněl!“) I ti přijdou na řadu, bez sociálfašistů by byla tato vláda nemožná.

Vládní prohlášení praví, že hlavním úkolem nové vlády bude hledat a nalézt prostředky k odstranění hospodářské krise. Jak si to představujete, to jste už ukázali.

Budete chtít zvýšit daně nepřímé, spotřební, budete chtít zrušit poslední zbytky ochrany nájemníků a zvýšit činže, budete chtít zvýšit agrární cla a drahotu, budete chtít vyhazovat další desetitisíce dělníků z práce a odsuzovat je k smrti hladem, budete chtít stupňovat kapitalistickou racionalisaci! – Prodlužováním doby pracovní, snižováním mezd, popoháněčstvím a závodním fašismem budete chtít vyždímat z dělníků, kteří v závodech zůstanou, poslední kapku krve. Budete chtít daněmi, poplatky a exekucemi přivést na buben další desetitisíce malozemědělských usedlostí a celé vaše žvanění o „odstranění“ zemědělské krise nemá žádný jiný smysl než ten, abyste poslední krejcary, které ještě zůstanou v kapsách malorolníků, vytáhli, abyste přivedli na buben poslední ještě jakž takž samostatnou drobnou usedlost. Budete zkrátka a dobře chtít řešit krisi vašeho prohnilého režimu na účet pracujícího lidu.

Vládní prohlášení slibuje, že prý se vláda postará o klid a pořádek, že se bude dbát, aby státní administrativa byla vzdalována všech rušivých vlivů a byla vedena v duchu stejné spravedlnosti ke všem. Také v tomto směru jste už ukázali, jak si to představujete.

Zavíráte komunistické poslance, zavíráte sta a tisíce poctivých dělnických funkcionářů, zatímco zde, v této vaší sněmovně, sedí vrah nejen ruských dělníků, ale i legionářů /Je míněn Rudolf Gajda – pozn.red./ (Místopředseda Roudnický zvoní: „Prosil bych pana řečníka, aby užíval parlamentních výrazů.“)

Odsuzujete do kriminálů dělníka, který ukradl housku, ale celá vaše vládní společnost je složena ze stran, které stát okradly o miliardy a miliardy na špiritusu, na válečných půjčkách, na zbyťácích na dodávkách a na všem možném. To je ta vaše spravedlnost. Štvete daňového exekutora na domkaře a malého živnostníka pro nezaplacení několika korun daně, ale podle týchž svých zákonů snižujete a odepisujete stamiliony daní fabrikantům a velkostatkářům. Dáváte tlouci a zavírat stávkující dělníky a pro každého stávkujícího člověka. Který se brání proti vykořisťování, budete mít jen kriminál, zatím co na obranu fabrikantů si dáváte vyrukovat celou rotu špiclů a policistů. Taková je vaše „spravedlnost ke všem“.

A vy budete chtít s pomocí nové vlády tuto svou „spravedlnost“ ještě více rozšiřovat a uplatňovat. Vy budete chtít s pomocí zákona o závaznosti kolektivních smluv znemožnit dělníkům jakoukoli obranu, budete jim chtít zakazovat stávku, budete je chtít vydat na milost a nemilost zaměstnavatelům. (Posl. Langr: „Mluvíte o věcech, kterým nerozumíte!“ Výkřiky poslanců čs. Strany nár. socialistické.) Věru, pane, nerozumím tomu, zaprodávat dělníky. Budete chtít úplně zničit proletářský tisk. Budete chtít pendreky, bajonety a kriminály potlačit každý projev nespokojenosti. Budete chtít komunistické zástupce v parlamentě učinit „neviditelnými a neslyšitelnými“. Budete zkrátka chtít zde zavést dokonalý režim fašistické diktatury, budete se chtít prosadit na žandárské bajonety.

Vládní prohlášení konečně oznamuje, že vláda bude věnovat plnou pozornost obraně státu a pohotovosti armády. Co ta vaše péče o armádu a obranu státu bude znamenat, to víme. Budete chtít vrhnout další miliardy do chřtánu kapitalismu a militarismu. Budete chtít v armádě utužit režim káznice, budete chtít zavést ještě více než dosud vojnu, vojnu „jako řemen“. Budete chtít pokračovat ve výstavbě válečného průmyslu a přetvořovat veškeren průmysl na válečnou výrobu.

Budete chtít zmilitarisovat celý národ, budete chtít zavést předvojenskou výchovu mládeže a postavit ji pod komando vašich oficírů, kapitalistických oficírů, na obranu peněžního toku, na obranu kořistníků. (Výkřiky: „A co v Sovětském svazu?“) V Sovětském svazu se proletáři učí střílet proti kapitalistům, proti vám, tam se stavějí šibenice na vás, tam se dělají tanky proti vám, kapitalistům, a v tom je ten rozdíl!

VY budete zkrátka a dobře chtít urychlit křižácké tažení proti Sovětskému svazu. (Hluk.) Když tak křičíte, proč váš ministr Beneš nevysvětlí, jak je to s těmi tajnými smlouvami s Rumunskem a Polskem? Proč váš zaměstnavatel, ředitel Živnobanky, nevysvětlí, k čemu se vyzbrojuje rumunská armáda československými zbraněmi, k čemu staví Škodovky v Polsku, Rumunsku, Litvě a Jugoslávii zbrojnice a arsenály? (Posl. Knejzlík: „Proti Rudé armádě!“) Ano, proti Sovětskému svazu!

Zkrátka, celé to vaše vládní prohlášení a živý komentář k němu ukazuje směr vaší politiky, politiky hladu, fašistické diktatury a politiky války. (Výkřiky.)

A nyní k těm sociálfašistům, po nichž se vám tolik stýskalo. (Hluk.) Vám tady, co tak křičíte, bych doporučoval, abyste si napsali na ceduličky, co chcete vědět, a já na všechno odpovím. Teď k těm sociálfašistům.

Vy tady tancujete tanec mezi vejci a chcete dělníkům dokázat, že proto jste vstoupili do vlády, abyste v ní zastávali zájmy dělníků. To bohužel tak není. (Místopředseda Roudnický zvoní.) My vás nazýváme sociálfašisty a vy říkáte, že je to nadávka. Tak by mohl na příklad říci vůl, když se mu řekne vůl, že je to nadávka, rovněž tak lump nebo vrah, když se mu tak řekne by mohl tvrdit, že je to nadávka. A tak je to i s názvem sociálfašistů. To není nadávka, nýbrž jen označení skutečnosti.

Podívejte se, vždyť vy a vaše strana nemáte nic společného s dělnictvem, jste součástí buržoazie, součástí panující třídy, jste její stranou už i sociálním postavením vás všech. Psí boudy, vily, blahobytný život, zbytkové statky atd., to už jsou ty sociální kořeny, z nichž vyrůstá sociálfašismus.

Ale i kdyby toho nebylo, vezměte vaši ideologii. Vy jste zapomněli, nebo to vlastně ani nevíte, že společnost se skládá z tříd, a když vy mluvíte o třídách, tak to děláte jako jeden z vašich theoretiků, který nazval zdrcující část proletariátu lumpenproletariátem, sezónní a pomocné dělníky postavil na roveň prostitutkám, pravil, že jsou pouze objektem sociální péče. K třídě dělnické počítáte pravděpodobně pouze „proletáře“ od vašeho odborového sekretáře nahoru. To vás ukazuje v pravém světle. (Výkřiky.) Pro vás jsou nezaměstnaní syčáci a vagabundi, pro vás jsou sezónní a pomocní dělníci rovni prostitutkám. To je ideologie fašistická, ideologie, podle které Mussolini tvoří korporativní stát.

Vaše politika je dalším důkazem vašeho sociálfašismu. Já vás zde osobně neznám. Včera jsem přišel a mluvil tu jeden pán. Ptám se, kdo je to? Je to agrárník. Ten mluvil skutečně agrárnickou řeč. Přišel druhý, mluvil agrárnicky, myslím si, je to také agrárník. On mluvil právě tak jako Zadina - zatímco to byl „soudruh“ Koudelka. Vždyť mezi vámi není vidět žádných diferencí a rozdílů. Vy jste jedna rodina, vy patříte do jedné rodiny buržoasie, do rodiny fašistů!

A konečně vaše praxe: stávkokazectví v každém případě, vaše špiclování, vaše pomahačská služba zaměstnavatelům, vaše účast na všech zločinech proti pracujícímu lidu - to je ten váš sociálfašismus. Byli to severočeští horníci, které jste právě včera znovu zaprodali. A ti vám to zúčtují.

Když vám tedy říkám „sociálfašisti“, je to právě tak, jako když se řekne lumpovi lumpe. (Místopředseda Roudnický zvoní: „Prosil bych pana řečníka, aby užíval parlamentních slov.“) To není nadávka, nýbrž je to obsah celé vaší politiky, celé vaší činnosti. Vy zkrátka a dobře v této vládě nebudete a nemůžete hájit zájmy dělníků, poněvadž jste součástí buržoazie, nehájíte zájmy dělníků, nýbrž naopak budete v této vládě údernou rotou kapitalistické reakce. Proto si vás buržoasie povolala, vzala do své vlády, abyste dělali údernou rotu kapitalistické reakce. Proč vás fašista Stříbrný volal do vlády? Neřekl Stříbrný, že je to plus nové vlády, že jste v ní? A fašista Stříbrný je muž, který zastává zájmy buržoasie. A vítá-li vás fašista jako své rodné bratry, gratuluji.

Ale konečně dále: vždyť jste na tom vládním prohlášení spolupracovali. Vždyť vaši řečníci se s tímto vládním prohlášením solidarisovali všichni: vždyť jste hlasovali pro vyhození komunistických poslanců, ale nejen to, nýbrž vlastnoručně jste je pomáhali vyhazovat!

Vždyť sociálfašista Soukup rovněž vyhazoval komunistické senátory. Vždyť váš člověk, sociálfašista Šťastný, nazval nezaměstnané „vagabundy“. (Výkřiky poslanců nár. socialistických: „To je lež!“ ) Tak lže „České slovo“.(list Nár. socialistů – pozn.red.) Já za to nemohu, já sice vím, že jinak vždy lže, a když to i vy potvrzujete, tím lépe. Šťastný však nazval nazaměstnané dělníky syčáky a vagabundy. (Výkřiky. – Místopředseda Roudnický zvoní.) Byl to přece váš člověk, sociálfašista Meissner, který prohlásil, že musíme mít odvahu nemluvit již o svobodě tisku. Byl to Beneš, který hrozil a hrozí Sovětskému svazu a paktuje se s Pilsudským a rumunskými bojary proti Sovětskému svazu. Byl to váš člověk, sociálfašista Hampl, který zde z této tribuny prohlásil, že to byly především mezinárodní vlivy, které přivodily váš vstup do vlády. Co tím Hampl myslel? Myslel účast Labour Party a německých sociálních demokratů na vládě. A proč MacDonald vstoupil do anglické vlády? Aby tam zastával zájmy dělníků? Nikoli, ale aby prováděl racionalisaci, na kterou sami kapitalisté nestačili, Aby střílel a házel bomby na koloniální národy v Palestině, v Indii a všude v koloniích Velké Británie. Aby organizoval lépe než konservativec Baldwin – lépe, poněvadž pokrytečtěji, mazaněji, poněvadž sociálfašisticky – frontu proti Sovětskému svazu. Proto šel MacDonald do vlády. Proč šel Herman Müller do vlády? Proto, aby pomohl německému proletariátu? Nikoli, ale aby proti německému proletariátu použil veškeré moci státu, aby pořádal zörgiebeliády proti proletářům, aby umožnil německé buržoasii provést Youngův plán zvýšeným vykořisťováním, novou etapou racionalizace, fašismem. A co vaši přátelé ve Vídni, tzv. austromarxisté, sociálfašisté vídeňští? Vždyť oni spolu s Heimwehry, se Schoberem odhlasovali fašistickou ústavu. A proto tedy jsou „hoffähig, regierungsfähig“, a proto také vy jste byli povoláni do vlády. Hampl to doznal. Konečně váš člověk, sociálfašista Dundr, ve své řeči v senátě obhajoval vaši třídní, buržoasní justici, prohlásil ji za pilíř státu a měl pravdu: vaše třídní justice je ve skutečnosti pilířem vašeho státu. (Poslanec Jaksch: „Was ist mit den Kerkern in Sowjetrussland?“) In den Kerkern in Sowjetrussland sitzen die Kontrarevolutionäre, sitzen die Mörder, gerade so wie ihr in den tschechoslowakischen Kerkern einmal sitzen werdet. (*) (Výkřiky.) Tentýž Dundr obhajoval ve své řeči kapitalistickou racionalizaci, imperialistickou politiku Československa. Tentýž Hampl zde před několika dny hlásal boží mír od Kramáře až po Czecha pod heslem: „Odpusťme si a hrr společně na dělníky a komunisty!“ To není jen řečnický obrat. To je politická deklarace té skutečnosti, že jste s buržoazií srostlí, že jste její součástí, že jste dnes její avantgardou. (Výkřiky.) Byla to konečně tady madame Zeminová, která z této tribuny prohlásila, že tato vláda, která se tak skvěle uvedla, přišla právě včas. A madame Zeminová současně pak v kuloárech se cvičila pravděpodobně v těch příštích úkolech vlády tím, že tu maličkou Čižinskou škrtila. To je velmi příznačné.

Zkrátka a dobře: říkáme-li vám sociálfašisti, nenadáváme vám, nýbrž konstatujeme fakt. Říkáte-li vy, že jste vstoupili do vlády proto, abyste tam hájili zájmy dělnictva, tedy vás vaše skutky usvědčily dávno ze lži a tím více vás usvědčí ze lži v budoucnosti. Žádný tanec mezi vejci vám nepomůže. Vy jste a v budoucnu budete ještě více avantgardou fašismu, avantgardou imperialismu, avantgardou války. Vaším zářivým vzorem je Zörgiebel, vaším zářivým vzorem je Pilsudski, vaším zářivým vzorem je koloniální politika Anglie v Indii, v Palestině, Iráku a všude jinde. Čím více bude tento kapitalistický režim ohrožen, tím brutálněji budete postupovat proti dělnictvu. Vy dnes ještě dělnictvu mažete med okolo úst, ale přijde doba, kdy přestanete i s tím a půjdete proti dělnictvu brutálním násilím právě tak jako otevření fašisté.

Tedy, jak jsem už pravil: tato sociálfašistická vláda bude chtít řešit krisi tohoto kapitalistického řádu na účet dělnictva, bude chtít zavést otevřenou diktaturu, bude chtít urychlit intervenční válku proti Sovětskému svazu. Opakuji: bude chtít. O chuť zde není, apetit má tato vláda dobrý, bude chtít všechno.

Ale zapomínáte, že děláte účet bez hostinského. A tím je v tomto případě proletariát a jeho komunistická strana. A tento proletariát vám dnes nebo zítra, později nebo dříve, ale docela určitě udělá tlustou čáru přes váš rozpočet. Tento pracující lid, o jehož kůži zde kupčíte, vám dokáže, že si nedá na svém těle dříví štípat. Pamatujte si, že se se džbánem chodí pro vodu jen tak dlouho, až se ucho utrhne, a že mnohdy stačí kapka, aby pohár přetekl.

Svými prvními brutálními činy proti pracujícímu lidu vyhlašujete dělníkům válku. Dělníkům a komunistické straně vyhlašujete válku. Dobře, my tuto výzvu přijímáme, my tuto výzvu opětujeme! (Výkřiky.)

Co máte? Máte školy, máte kostely, máte rotačky, máte prodejná pera, máte prodejné huby, máte pornografii. Máte špicly, máte policajty, máte žandarmy, máte armádu, máte kriminály a máte také šibenice. Máte sociálfašisty, kteří ještě dnes, ještě dosud, drží na uzdě značnou část dělníků a zapřahají je do kapitalistického chomoutu. (Stálé výkřiky.) Ale nezapomeňte, že sebevětší pornografie neutiší hlad, že s bajonety se dá všechno dělat, jenom ne na nich sedět, a že proti sociálfašistickému jedu existuje dobrý protijed, to je zkušenost dělníků a komunistické strany. Nezapomeňte, že to všechno, čím vy disponujete, měla ve větším ještě nadbytku carská vláda v Rusku. A že přesto byla rozmetena do všech úhlů světa!

Co má proti tomu proletariát? Proletariát má proti především svoji početní převahu. (Stálé výkřiky.) Proletariát má ve dřině a ve tvrdých bojích zocelenou pěst. Proletariát má houževnatost, vytrvalost a průbojnost mladé třídy, která se s vámi bije o celý svět. Ne vy, nýbrž dělníci, proletáři stojí u soustruhů, na nichž se točí hlavně pušek a kanonů. Ne vy, nýbrž proletariát montuje a obsluhuje pancéřová auta, tanky a letadla. A většina mladých hochů v armádě, ti vojáci, ti nepatří k vám, nýbrž k nám, proletářům. Proletariát má však zejména svoji komunistickou stranu a Sovětský svaz.

Vy se snažíte nás komunisty, zde zesměšňovat, vy, kteří jste podobného typu jako váleční zbohatlíci, vy parvenu! Poturčenec horší Turka! Mnohý z vás, než přišel do dělnického hnutí, (Výkřiky.) měl rozšoupané kalhoty a dnes si děláte posměch z dělníka z továrny. Necháte ve svých žurnálech psát, že komunističtí poslanci se vyznačují špinavými límečky. Vy nemáte sice špinavé límečky, ale vy máte špinavou duši! Za tím vaším strojeným smíchem se skrývá duše parvenu, duše válečného zbohatlíka. A ten váš pošklebek proti nám, ten je strojený, neupřímný, za tímto pošklebkem se skrývá obava a strach! (Hluk a výkřiky.) Říkáte nám nýmanti, proč se u všech sakrů těmi nýmanty tolik zabýváte?

Zeptejte se každého policajta a špicla, vždyť nemá žádnou jinou práci než chodit za komunisty! Proč držíte proti těmto nýmantům v pohotovosti celou armádu špiclů a policajtů, proč zakazujete a konfiskujete tisk těchto nýmantů, proč zakazujete a rozháníte naše schůze, proč vyhazujete miliony na zakoupení zrádných duší v našich řadách a na rozvrácení strany? Proč zavíráte do kriminálů na měsíce a léta nejlepší komunistické funkcionáře? Proč konečně vyhazujete nás, komunistické poslance, z tohoto parlamentu? Proč? Poněvadž jsme komunisty! Činíte tak proto, poněvadž víte, že pouze my hájíme zájmy dělnictva. Poněvadž zkrátka víte, že jednoho dne zatočíme s vámi právě tak, jako zatočili ruští bolševici s carem, s buržoasií i s Kerenským.

Říkáte, že bojujeme proti státu! Ano! My bojujeme proti státu, v němž banky, fabriky, velkostatky patří kapitalistům. Bojujeme proti státu, jehož aparát je nástrojem násilí v rukou kapitalistů vůči dělnictvu. Bojujeme proti státu, v němž většina pracujícího lidu je hospodářsky a politicky zotročována.(Výkřiky.) [My zkrátka bojujeme proti vašemu, kapitalistickému, imperialistickému státu]. My bojujeme a budeme bojovat ze stát proletářský, za stát dělníků, za stát rolníků.

Říkáte, že porušujeme zákon. Ano! My porušujeme zákon, my porušujeme zákony, podle nichž hladový proletář a zoufalá dělnická matka jsou zavíráni, zatím co vaše společnost je složena ze živlů, které by i podle vašich zákonů patřily do kriminálu.

My porušujeme zákony a budeme porušovat zákony, podle kterých má proletář pouze právo mlčet,dřít a dát se odírat a podle nichž kapitalista má neomezené právo dělníka vykořisťovat. My porušujeme a budeme porušovat zákony (Výkřiky odporu poslanců stran koaličních. Posl. Slavíček: „ A proto půjdete do kriminálu!“) , podle nichž z mezd dělníků se strhují daně a podle nichž miliony se odepisují kapitalistům. [My porušujeme a budeme porušovat zákony, podle nichž chcete proletáře hnát na válečná jatka v zájmu vašich žoků. Zkrátka, my porušujeme vaše zákony a bojujeme za proletářské zákony, podle kterých vám budou přiskřípnuty nejen vaše prsty, nýbrž i vaše břicha.

Říkáte, že rozvracíme armádu. Ano! My rozvracíme armádu, které má být použito proti lidu, proti Sovětskému svazu. My rozvracíme armádu, v níž rozhodujete vy a v níž dělníci jsou kanónenfutr. Zkrátka, my rozvracíme a budeme rozvracet vaši kapitalistickou armádu a bojujeme za armádu rudou, armádu proletářskou. A přes váš smích a výkřiky tuto vaši armádu rozvrátíme za souhlasu vojáků, za pomoci vojáků v té vaší armádě! Na to můžete vzít jed.]

Vy říkáte, že štveme a že rušíme klid. Ano! My štveme a rušíme váš klid. (Odpor na pravici.) [My budeme štvát hladové dělníky proti fabrikantům, my budeme štvát domkaře proti velkostatkářům, my budeme štvát utlačovaný národ proti utlačovatelům, my budeme štvát vojáky proti generálům a drobné státní zaměstnance proti ministrům.] Zkrátka my budeme štvát a rušit váš klid. (Různé výkřiky.) Nedáme vám ani na chvíli pokoj, abyste mohli v klidu strávit to, co jste vydřeli z proletariátu. (Posl. Zemínová: „Pane předsedo, konejte svou povinnost!“) Aj, aj, madame Zemínová, tedy přece jen pendrek! My budeme, madame Zemínová, rušit váš klid, který znamená pro chudobného člověka klid žaláře nebo hrobu. My bojujeme za skutečný klid proletariátu, kterého bude dosaženo teprve tehdy, až budete vy smeteni. (Posl. Zemínová: „My jsme si stát budovali, a ne vy.“ Posl. Slavíček: „Vy máte o to malou zásluhu!“ ) O váš kapitalistický stát nemáme věru zásluhu, my bychom se styděli za to, kdybychom o váš kapitalistický stát měli zásluhu. (Hlas: „Proč nejdete do Ruska?“) [Proto, abychom učinili z vašeho kapitalistického Československa republiku socialistickou!]

Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Nu! To je tak: Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preisse, vy jste pod komandem Společnosti národů, tj. společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte pro rozum k Petschkům, Weimannům, Rotschildům a Preissům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě více než dosud.

A my, my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. (Výkřiky.) A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry! (Hluk. Výkřiky.)

Nás nekoupíte, nás nezlomíte, nás nerozvrátíte! Koupili jste si bandu zrádců, myslili jste si, že rozvrátíte komunistickou stranu, a pak jste stáli s otevřenou hubou, jak byli z komunistické strany ti vaši agenti vyházeni.

Pořádali jste na nás pravé štvanice, pořádali jste na nás dragonády, ale přesto tři čtvrti milionu voličů nás volilo.

Sta našich lidí, našich funkcionářů sedí v kriminále a další tisíce to čeká, ale desetitisíce budou stát na jejich místech Nás nezlomíte, nás nekoupíte!

My vyhlašujeme vám a vaší sociálfašistické vládě nejostřejší boj!

Budeme se rvát s vámi a s vaší vládou o každou skývu chleba pro dělníky a drobné zřízence, budeme se bít o řádnou podporu pro nezaměstnané, budeme bojovat proti zvýšení a za snížení činže, budeme bojovat proti vašemu zlodějskému hospodářství v nemocenských pokladnách, budeme bojovat za požadavky vesnické chudiny, domkařů a malorolníků, budeme se bít o ulice, o svobodu tisku, svobodu shromažďovací svobodu spolčovací, o svobodu stávkovou pro proletariát, proti vašemu policejnímu fašistickému teroru postavíme proletářskou obranu.

Budeme bojovat proti národnímu útlaku a za osvobození utlačovaných národů v tomto státě. [Budeme bojovat proti vaší imperialistické válce za válku občanskou. Budeme pracovat pro vítězství Sovětského svazu a pro vaši porážku!

A v průběhu těchto denních bojů pozná pracující lid, že je nutno a možno úplně zúčtovat s vaším režimem: ozbrojeným povstáním, sociální revolucí, diktaturou proletariátu.

Aby proletáři mohli vyvlastnit banky, fabrikanty a keťasy! Aby zemědělští dělníci a malí rolníci mohli vyvlastnit velkostatkáře! Aby utlačované národy tohoto státu mohly svrhnout své utlačovatele.] (Stálé výkřiky.)

Přejde vás smích!
My tento svůj boj povedeme bez ohledu na oběti, houževnatě, cílevědomě, do té doby, až vaše panství bude smeteno.
Poznámky:

Texty uzavřené v hranatých závorkách byly za 1. republiky v těsnopiseckých zprávách Poslanecké sněmovny vypuštěny, doplněny podle Rudého práva z r.1929. Dobový pravopis neupraven.

Platnost zákona o dani z obratu z 21.12.1923 a zákona o dávkách za úřední výkony z r. 1925 končila v roce 1929. Národní shromáždění schválilo 20.12.1929 prodloužení platnosti těchto zákonů do 31.12.1930. Místo toho, aby byly vymáhány daňové nedoplatky kapitalistů, jež činily 5100 mil. Kč, byla prodloužením platnosti uvedených zákonů přesunuta daňová břemena hlavně na drobné poplatnictvo.

Překlad pasáže označené (*): „Jak je to s žaláři v Sovětském svazu?“ - Ve vězeních v Sovětském svazu sedí kontrarevolucionáři, sedí vrazi, právě tak, jako i vy budete jednou sedět ve vězeních československých.

 

 

Zdroj: Těsnopisecké zprávy o schůzích poslanecké sněmovny 1929-1930, Schůze 7., str. 13.-19.
 

 

Diskuse

První projev Klementa Gottwalda na půdě parlamentu (21.12.1929)

Vynikající projev

Nedá se s tímto nesouhlasit. Vše řečeno je stále aktuální. Jednou jsem tu příspěvek vkládal a byl ODStraněn. Smutné, ale je to tak... Vše sedí na dnešní dobu. Rozkrádání,...

počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 28.7.2012 19:00Vstup do diskuse >>

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Tvůrce vítězného února

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů - druhá část

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů - třetí část

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Klementu Gottwaldovi

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". J...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Organisátor zápasu za chléb, práci

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Na obranu republiky proti fašismu a válce

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - V boji za osvobození čsl.lidu z jařma hitlerovského fašismu

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Zakladatel lidově demokratického státu

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Dětství a učňovská léta

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Léta vyzrávání revolučního bojovníka

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - V boji za bolševizaci strany

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Do čela strany

Předkládáme Vám kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953...
20.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Úvod Václava Kopeckého

Předkládáme vám kvalitní digitalizovanou kopii jedné pasáže oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwal...
11.6.

Co řekl president republiky Klement Gottwald školní mládeži, učitelům a profesorům na Staroměstském náměstí 26. dubna 1948

Nabízíme Vám kvalitní digitální kopii brožury, kterou vydalo Státní nakladatelství v Praze v roce 1948. Jde o ...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT