Moderní-Dějiny.cz

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Úvod Václava Kopeckého

Publikováno: 20.8.2013, Aktualizováno: 27.8.2013 15:38

Předkládáme vám kvalitní digitalizovanou kopii jedné pasáže oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". Obsahuje úvodník propagandisty KSČ, ministra informací, později kultury, Václava Kopeckého. Knihu vydal v roce 1954 Ústav dějin Komunistické strany Československa.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Úvod Václava Kopeckého

 

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Dobový text a fotografie mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků.

Životopis Klementa Gottwalda publikovaný na stránkách ÚSTRu čtěte ZDE

V následující pasáži Vám přepisujeme adorační úvodník z knihy "Klement Gottwald 1896 - 1953", jehož autorem je Václav Kopecký:

ZE ŽIVOTA A ČINNOSTI KLEMENTA GOTTWALDA

VE VĚČNÉ ÚCTĚ a lásce všech obyvatel naší země, v paměti pracujících lidí druhých zemí a v paměti celé mezinárodní dělnické třídy bude provždy chováno drahé jméno velikého syna našeho lidu, Klementa Gottwalda. A nesmrtelnou dějinnou slávou bude pokryto dílo, které Klement Gottwald ve svém životě vykonal jako pracovník revolučního dělnického hnutí, jako bojovník ideí Marxe, Engelse, Lenina a Stalina, jako vůdce Komunistické strany Československa, stojící v čele tvrdých zápasů s československým kapitalismem a v čele boje za svobodu národů Československa proti německému fašismu, a pak jako budovatel lidově demokratické Československé republiky, jako vůdčí státník vítězné dělnické třídy, jako první dělnický president naší republiky a jako uskutečňovatel nového socialistického života naší vlasti.

Generace nynější i příští budou vzhlížet na osobnost Klementa Gottwalda jako na osobnost zářící velikosti. A budou se vděčně seznamovati s životem a dílem Klementa Gottwalda, aby z nich pro sebe čerpaly posilu a poučení. I tato krásná publikace má tomu sloužiti. Obsahuje fotografické snímky, jež zachycují jednotlivá údobí života Klementa Gottwalda a přispívají k poznání, jak od mládí žil a jak vyrůstal ve velikou dějinnou osobnost. Stručný popis života Klementa Gottwalda budiž úvodem i doprovodem k tomuto souboru vzácných snímků.
Je jisto, že již sám původ Klementa Gottwalda a jeho životní úděl od dětského a chlapeckého věku znamenal mnoho pro utváření osobnosti, jež měla předurčeno sehráti tak velikou vůdčí úlohu v osudech naší dělnické třídy, našeho pracujícího lidu, našeho národa a státu. Klement Gottwald se narodil 23. listopadu roku 1896 v Dědicích na moravské Hané jako syn zemědělské podruhyně a prožíval dětství v těžkých poměrech chudobné zemědělské rodiny. Jako český chlapec z Moravy šel do Vídně, kde po ukončení posledních tříd školy se vyučil u českého truhlářského mistra a stal se truhlářským dělníkem.

Kolik rysů v povaze Klementa Gottwalda bylo již tím určeno! Beze sporu, původ z Moravy rozhodl o tom, že Klement Gottwald vyrůstal z hlubokých lidových kořenů národa, že měl v sobě od dětství nejen národní hrdost, ale i bojovnost, že z moravské země bral tvrdost a pevnost svého charakteru a svou vůdcovskou sílu a že pro celý život byl vlastencem, což bylo ještě utvrzeno pobytem ve Vídni, nepřátelské vůči českému národu. Původem Klementa Gottwalda ze zemědělské rodiny a jeho životem dělníka byla pak podmíněna ta mimořádně šťastná okolnost, že v osobnosti Klementa Gottwalda se spojily k blahodárnému působení nejlepší vlastnosti dvou pracujících tříd, dělnictva a rolnictva. Zatím co životní podmínky dělnické třídy dávaly Klementu Gottwaldovi vlastnosti proletářského revolucionáře, rozhodnost, odvahu, nadšení, pevnost a neústupnost v oddanosti revolučním cílům, dostával od rolnické třídy pro život do vínku: rozvážnost, moudrost a prozíravost, vlastnosti, které spoluvytvářely jeho státnickou schopnost.

Při sledování životního běhu Klementa Gottwalda nelze pominouti jednu okolnost, která mimo jiné vysvětluje lidovost povahy Klementa Gottwalda a jeho bezprostřední poměr k masám, totiž tu okolnost, že Klement Gottwald byl vojákem a k prostředí vojenského života si uchoval vždy živý vztah. Klement Gottwald byl vojákem prvé světové války, a jako mladý, třídně uvědomělý proletářský bojovník spoluprožíval s celou živelností svého mládí onen mocný otřes, jejž v mezinárodním hnutí dělnické třídy a v osvobozovacím hnutí národů vyvolala Velká říjnová socialistická revoluce roku 1917. Pro celý další život Klementa Gottwalda a pro dějinně významnou jeho činnost bylo rozhodujícím krokem to, že z bojiště imperialistické války šel na bojiště třídního zápasu, aby se v naší zemi bil za revoluční cíle dělnické třídy, za věc socialismu, za věc komunismu.

K vylíčeným již povahovým vlastnostem a okolnostem, předurčujícím Klementa Gottwalda k velké vůdčí úloze, přistoupila další okolnost, která rozhodla o tom, že se z Klementa Gottwalda stal v naší zemi nejučenlivější žák učení marxismu-leninismu, nejlepší odchovanec ideí Lenina a Stalina, nejvyspělejší bolševik, působící svým vůdčím vlivem hned od počátku v hnutí Komunistické strany Československa a povolaný v únoru roku 1929 do čela naší strany jako její vítězný vůdce. Klement Gottwald byl obdařen neobyčejnými vlohami duševními, jež na rozdíl od jiných politických osobností, také „mužů z lidu“ a také dělníků, zasvětil on věrně zájmům lidu, z něhož vyšel, a zájmům dělnické třídy, k níž patřil. Pilný ve svém vzdělávání již od mládí, osvojuje si podklady vzdělanosti v oboru vědy i krásného písemnictví, nadán vynikajícím talentem jasného myšlení a přesného vyjadřování myšlenek, vzdělán theoreticky četbou spisů marx-leninské literatury a bohatě vybaven znalostí života, života dělníků, rolníků a všech pracujících vrstev, vyspíval Klement Gottwald v nového revolučního vůdce dělnického hnutí Československa. Díky svému mimořádnému nadání byl schopen nejen nejlépe ovládnouti učení marxismu-leninismu, ale aplikovati v tvůrčím smyslu jeho theoretické poučky a zásady na naše československé vývojové podmínky a v duchu nauk Lenina a Stalina vytyčiti Komunistické straně Československa její bojovnou úspěšnou cestu. Svými bolševickými vůdčími schopnostmi vynikl Klement Gottwald natolik, že si získal významnou autoritu i mezinárodně, že již roku 1928 byl zvolen do Exekutivy Komunistické internacionály a že od roku 1935 patřil k nejpřednějším činitelům mezinárodního komunistického hnutí.

My, blízcí spolupracovníci Klementa Gottvalda, kteří jsme jeho činnost po desetiletí s obdivem sledovali, my jsme vždy věřili, že přijde doba, kdy celý národ pozná to, co my jsme poznali od prvé chvíle setkání s Klementem Gottwaldem, co poznala celá naše strana, co poznali dělníci, pracující lidé, že totiž on, Klement Gottwald, pro nějž československá buržoasie měla žalářování, pronásledování a úděl proletářského psance, že on bude jednou povolán stanouti jako vůdce dělnické třídy, jako vůdce pracujícího lidu v čele našeho národa, v čele našeho státu. Národ to poznával v době těžkých svých zkoušek. Přesvědčoval se o tom již v letech obrany republiky proti nebezpečí německého nacismu, pak v září roku 1938, v osudných chvílích Mnichova a pak v letech národního boje za svobodu, v letech válečného zápasu s německým fašismem, kdy Klement Gottwald vedl ze Sovětského svazu československé osvobozenecké hnutí a spojoval jeho naděje s heroismem a vítěznou silou Sovětské armády. A bylo historickým potvrzením správnosti politické linie Klementa Gottwalda v československém osvobozovacím boji, že osvobození pro národy naší republiky přišlo od východu. A bylo vítězným zadostiučiněním pro úlohu Komunistické strany Československa ve věci národa a republiky, že když v květnu roku 1945 byla díky osvoboditelské pomoci Sovětského svazu obnovena Československá republika, byl Klement Gottwald povolán, aby jako tvůrce Košického programu vlády Národní fronty, jako náměstek předsedy vlády a pak jako předseda vlády ovlivňoval rozhodujícím způsobem nový vývoj v osvobozené republice. Od května roku 1945 se datují historicky záslužné činy Klementa Gottwalda jako státníka. Jemu přísluší zásluha o to, že na rozdíl od nešťastného osudu Československa starého, Československa versailleského systému, jest naše nové Československo provždy zabezpečeno svým nerozlučným spojenectvím se Sovětským svazem a spojenectvími s druhými lidově demokratickými zeměmi. A Klement Gottwald, který po řadu let své revoluční činnosti působil na Slovensku a ztotožnil se plně se sociálními a nacionálními tužbami slovenského lidu, byl také schopen vyřešiti a všemi zárukami zajistiti nový vztah mezi českým a slovenským národem v duchu jejich rovnoprávnosti a bratrství, a tím dáti pevný základ státní jednotě Československé republiky.

Květnem roku 1945 započalo ono veliké převratné dílo, jehož vůdčím duchem byl v čele Komunistické strany Československa a v čele Národní fronty Klement Gottwald. V osobě Klementa Gottwalda měl československý pracující lid svého vůdce při budování základů nové lidově demokratické republiky, při uskutečňování revolučních změn politických, hospodářských a sociálních, při znárodňování průmyslu a bank, při provádění nové pozemkové reformy, při uplatňování reforem kulturních, při postupném vytváření předpokladů pro přeměnu společenského řádu v naší zemi. V osobě Klementa Gottwalda měl československý pracující lid svého vůdce v zápase s reakčními silami, jež hájily staré kapitalistické pořádky a pokoušely se překážeti vývoji k socialismu. A v osobě Klementa Gottwalda měl československý pracující lid svého vítězného vůdce v historických dnech února roku 1948, který rozhodl o definitivním vítězství naší lidové demokracie a o uvolnění cesty k socialismu.

Klementu Gottwaldovi, vítězi února roku 1948, připadla historická zásluha na velikém triumfu re-volučních snah dělnické třídy, revolučních snah pracujícího lidu Československa, na tom triumfu, že v naší zemi byl únorem roku 1948 učiněn již konec třídní nadvládě buržoasie a že pracující lid vzal do svých rukou veškerou státní moc, aby v čele s dělnickou třídou nastupoval k uskutečnění socialismu v Československé republice. A každý, kdo pochopil dějinný význam února roku 1948 v jeho třídním smyslu, každý, kdo pochopil, že únor roku 1948 spolu s květnem roku 1945 znamenal za jiných historických okolností to, co znamenal vítězný sovětský Říjen roku 1917, každý, kdo pochopil, že únorem roku 1948 byla dokonána směna moci tříd v naší zemi, že kapitalismus patří již nenávratné minulosti a že nadešla nová dějinná epocha, epocha uskutečňování socialismu v naší Československé republice, a každý, kdo zároveň pochopil, že Klement Gottwald se stal jako vůdčí představitel dělnické třídy a vítězného pracujícího lidu zosobněním této nové epochy, pokládal za logický ten památný akt, že Klement Gottwald byl 14. června roku 1948 uveden na stolec presidenta republiky, aby odtud řídil šťastný vývoj našeho státu.

Klement Gottwald, věrný syn pracujícího lidu, dělník, proletářský bojovník, vůdce Komunistické strany Československa, tvůrce Národní fronty, sjednotitel Čechů a Slováků, řídil po pět let s nejvyššího místa státní moci velikou socialistickou přestavbu naší země a staral se i jako vrchní velitel čs. branné moci o to, aby naše lidově demokratická Československá republika v nejtěsnějším spojenectví se Sovětským svazem a druhými lidově demokratickými státy nastoupila zdárně cestu ke krásné socialistické budoucnosti.
Tak dějinně významná byla činnost Klementa Gottwalda! Mnohé momenty z této činnosti Klementa Gottwalda zachycují snímky, obsažené v obrazové publikaci, kterou tu vydáváme. A snímky, věnované životu Klementa Gottwalda, zachycují i jeho soukromí, rodinné soukromí. Neboť k vylíčení osobnosti Klementa Gottwalda patří i to krásné svědectví, že jako komunista vždy příkladně dbal řádného rodinného života, že v těžkém životě revolučního bojovníka a při odpovědné činnosti vůdce dělnické třídy, politika a státníka měl vždy věrnou oporu ve své obětavé a milé ženě, radost ve své dceři a potěšení ve svých vnučkách. A všichni, kdož měli co činiti s Klementem Gottwaldem, kdož ho osobně poznali, kdož ho viděli při jakékoli příležitosti, se přesvědčili, že Klement Gottwald byl osobně člověkem nejlidštějšího cítění, šlechetného srdce a neskonalé dobroty. A všichni dělníci, stejně jako rolníci a všichni pracující lidé cítili, že v Klementu Gottwaldovi měli nejen svého vůdce, ale i vřelého otce a o jejich zájmy starostlivého hospodáře.

14. březen roku 1953 byl oním tragickým dnem, kdy v zápětí po úmrtí J. V. Stalina byla celá naše země otřesena bolestnou zvěstí, že skonal milovaný president republiky Klement Gottwald. Miliony lidí všech vrstev vzdaly poctu drahé osobnosti a stvrdily přísahu nad rakví zesnulého vůdce a otce. A když byl Klement Gottwald za slavného pohřbu vezen v rakvi ulicemi Prahy, provázely jej masy pracujícího lidu nejen slzami žalu, ale i povznášejícím vědomím, že poslední slavnou cestu tu vykonal vítězný tvůrce velikého dějinného díla.
Náš pracující lid nedal setlíti tělu Klementa Gottwalda, nýbrž s láskou je uložil v Národním památníku na hoře Vítkově. A sem budou přicházeti lidé, aby spatřili drahou tvář toho, jenž se zasloužil o jejich šťastný život. Světlá, nehasnoucí památka Klementa Gottwalda bude všem lidem povzbuzením, aby co nejobětavěji pracovali pro další rozkvět a krásnou budoucnost naší vlasti pod vedením Komunistické strany Československa a pod vedením povolaného následovníka Klementa Gottwalda na presidentském stolci, pod vedením milovaného presidenta republiky soudruha Antonína Zápotockého.

VÁCLAV KOPECKÝ

Bibliografická citace: ÚSTAV DĚJIN KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA. Klement Gottwald: 1896 - 1953. 1. vyd. Praha: Orbis, 1954.

Přílohy

pdf
Úvod Václava Kopeckého
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 4,48 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

21.3.

Ostrava v době „tání“ (1953-1967)

Shrnující studie nabízí přehled nejzásadnějších událostí v dějinách Ostravy v letech 1953-1967. Zaměřuje se na...
15.8.

Václav Kopecký a Julius Fučík pohledem Václava Černého

Ve svých pamětech Václav Černý věnoval pozornost rovněž přednímu komunistickému politikovi, ministru informací...
28.1.

IX. sjezd Komunistické strany Československa ve fotografii

Kvalitní digitální kopie publikace vydané kulturním a propagačním oddělením sekretariátu ÚV KSČ, která zachycu...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Tvůrce vítězného února

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů - druhá část

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů - třetí část

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Klementu Gottwaldovi

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". J...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Do čela strany

Předkládáme Vám kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Organisátor zápasu za chléb, práci

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Na obranu republiky proti fašismu a válce

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - V boji za osvobození čsl.lidu z jařma hitlerovského fašismu

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Zakladatel lidově demokratického státu

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Dětství a učňovská léta

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Léta vyzrávání revolučního bojovníka

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT