Moderní-Dějiny.cz

Zákon 247/48 Sb. o táborech nucené práce (25.10.1948)

Publikováno: 7.12.2009, Aktualizováno: 4.3.2012 22:11

Zákon umožnňující vznik táborů nucených prací na území Českosloveska, na základě kterého prošlo lágry přibližně 20 tisíc občanů. Ná základě tohoto výnosu nemusel být spáchán trestný čin, stačilo pouhé podezdření. Bez soudního přelíčení tak mohl v táborech občan Československa strávit dobu do dvou let. Komunisté tímto zákonem získali jedinečný násstroj k vyřizování osobních účtů. O umístění do tábora rozhodovaly tříčlenné komise jmenované krajským národním výborem.

Zákon 247/48 Sb. o táborech nucené práce (25.10.1948)

247/1948 Sb.
ZÁKON

ze dne 25. října 1948
o táborech nucené práce.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1


(1) Aby osoby uvedené v § 2 mohly býti vychovány k práci jako občanské povinnosti a aby mohlo býti využito jejich pracovních schopností k prospěchu celku ( § 32 ústavy), zřizují se tábory nucené práce (v dalším jen "tábory").

(2) Tábory zřizuje a spravuje ministerstvo vnitra, které může podle potřeby tuto působnost přenésti na krajské národní výbory.

(3) Pracovních sil zařazených do táborů (§ 2) bude použito pro výkon prací podnikaných státem, národními podniky a svazky lidové správy ke splnění jednotného hospodářského plánu.
 

§ 2


(1) Do táborů budou zařazeny
a) osoby, které jsou starší 18 let, nepřekročily 60. rok věku a jsou tělesně a duševně způsobilé, ale práci se vyhýbají nebo ohrožují výstavbu lidově demokratického zřízení nebo hospodářský život, zvláště veřejné zásobování, a osoby, které jim to umožňují,

b) osoby právoplatně odsouzené pro některý z činů uvedených v zákonu ze dne 6. října 1948, č. 231 Sb. , na ochranu lidově demokratické republiky, zákonu ze dne 13. února 1947, č. 15 Sb. , o stíhání černého obchodu a podobných pletich, zákonu ze dne 13. února 1947, č. 27 Sb. , o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu, nebo zákonu ze dne 18. července 1946, č.165 Sb. , o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou.

(2) U správních přestupků, u nichž při uložení trestu na svobodě podle dosavadních zákonů mohlo býti vysloveno, že trest na svobodě delší tří měsíců má býti odpykán v donucovací pracovně, bude tento trest vykonán v táboře.

§ 3


(1) O zařazení do tábora a o době trvání pobytu v něm v případech uvedených v § 2, odst. 1, písm. a) a o době trvání pobytu v případech uvedených v § 2, odst. 1, písm. b) rozhodují tříčlenné komise, jejichž členy a náhradníky jmenují krajské národní výbory.

(2) Do tábora lze zařaditi osoby uvedené v § 2 na dobu od tří měsíců do 2 roků.

§ 4

Komise zřízená podle § 3, odst. 1 může, kde toho povaha případu vyžaduje:
a) zakázati osobě zařazené do tábora po jejím propuštění z něho pobyt v určitém územním  okrsku nebo místě nebo jí určiti místo pobytu,

b) naříditi vyklizení bytu zařazené osoby,

c) rozhodnouti, že do živnostenského podniku nebo majetkových podstat zařazené osoby bude zavedena národní správa,
d) rozhodnouti, že zařazené osobě bude odňato živnostenské oprávnění.

§ 5


Odvolání podané proti rozhodnutí vydanému podle § 3 nebo § 4 nemá odkladného účinku.

§ 6


(1) Komise podle § 3, odst. 1 může na návrh správy tábora po uplynutí nejméně tří měsíců dobu pobytu v táboře zkrátiti, má-li za to, že zařazená osoba svou pracovitostí a svým chováním dává jistotu, že po propuštění povede pracovitý, spořádaný a bezúhonný život, nebo prodloužiti, nedává-li svým chováním v táboře této jistoty.

(2) Zařazené osoby budou z tábora propuštěny, nehledě k určené době povinného pobytu, stanou-li se trvale tělesně nebo duševně nezpůsobilými k práci a k pobytu v táboře.

§ 7


(1) Zařazené osoby jsou povinny konati jim uložené práce, a to jak v táborech, tak mimo ně.
(2) Osoby zařazené do tábora obdrží za práci plat podle pracovního výkonu. Po dobu zařazení nemají nároku na požitky, které by jim jinak příslušely nebo byly poskytovány z důvodu pracovního (služebního) poměru nebo se zřetelem k němu.

(3) Z platu podle odstavce 2 se hradí nejprve náklady pobytu; ze zbytků se uvolní část na výživu příslušníků rodiny, kteří jsou odkázáni výživou na zařazeného a které je povinen podle zákona živit. Zbývající část se zařazenému vyplatí při propuštění z tábora.

(4) Osoby zařazené do táborů podléhají národnímu pojištění.

§ 8

Osobám zařazeným do táborů dostává se mravní, odborné a osvětové výchovy.

§ 9

Podrobné předpisy k provedení tohoto zákona, zejména ústavní, kázeňský a výchovný řád pro  tábory, jakož i předpisy o jednání komisí, zřízených podle § 3, a o řízení před nimi, vydá ministerstvo vnitra za součinnosti zúčastněných ministerstev.

§ 10


Do doby, než krajské národní výbory zahájí činnost, vykonává jejich působnost podle tohoto zákona ministerstvo vnitra. Zařazení do táborů vyznačí se poznámkou v soudním rejstříku trestů.

§ 11

Zrušují se nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. března 1948, č. 7 Sb. n. SNR , o zřízení pracovních útvarů, a prováděcí nařízení sboru pověřenců ze dne 23. dubna 1948, č. 18 Sb. n. SNR , k nařízení o zřízení pracovních útvarů. Pracovní útvary zřízené podle těchto předpisů se přeměňují v tábory.
 

§ 12


Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se  zúčastněnými členy  vlády.


Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v.r.

Přílohy

pdf
247/1948 Sb.
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,41 MB | Stáhnout soubor...

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

21.2.

Film: Obvinění mimo hru

Bývalý československý reprezentant v hokeji, mistr světa z roku 1949, Augustin Bubník v  rozhovoru vzpomíná na...
1.11.

Nastolení komunistického režimu a první politické procesy v ČSR na přelomu 40. a 50. let

První část výkladové prezentace vycházející ze souhrné studie PhDr. Jiřího Pernese Ph.D. "Politické procesy 50...
1.11.

Politické procesy s významnými funkcionáři strany a ústup od teroru po smrti Stalina a Gottwalda

Druhá část výkladové prezentace vycházející ze souhrné studie PhDr. Jiřího Pernese Ph.D. "Politické procesy 50...
24.1.

Rok po roce - 1945-1949 v Československu - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény československých dějin druhé půle 40....
5.4.

Trestanecké pracovní tábory v Československu - pracovní listy pro žáky

Tento materiál nabízí učitelům základních a středních škol několik námětů k výuce tématu trestaneckých pracovn...
28.2.

Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech 1949–1961

Pro totalitní komunistický režim v jeho počáteční fázi se existence trestaneckých pracovních táborů stala jedn...
24.2.

Trestanecké pracovní tábory v Československu - sada pramenů

Kolekce pramenů k tématu československých pracovních táborů obsahuje dobové obrazové i písemné prameny - fotog...
14.11.

Mechanismus policejní represe v ČSR 50. let na případu Buchal a spol. - studentské pracovní listy

Materiál obsahuje fotokopie pramenů s otázkami pro žáky a studenty v podobě pracovních listů ke skupině kolem ...
16.10.

Právnická dvouletka 1948-1950

Text se věnuje období po komunistickém převratu v únoru 1948, kdy bylo nutno rozsáhlé změny v ČSR prosazovat p...
19.4.

Uran

Text historika Adolfa Rázka popisující historii těžby uranu na Jáchymovsku od počátků v 16. století po ostudné...
7.12.

231/1948 Zákon na ochranu lidově demokratické republiky (6.10.1948)

Nechvalně proslulý zákon - přijatý sedm měsíců po únoru 1948 - se stal nástrojem teroru komunistické moci. Zák...
4.11.

Trestanecké pracovní tábory na Hornoslavkovsku

Oblast Horního Slavkova byla třetím významným místem těžby uranu na území Československa po druhé světové válc...
1.11.

Trestanecké pracovní tábory v ČSR prostřednictvím románu Karla Pecky

Výkladová prezentace se věnuje historii trestaneckých táborů v komunistickém Československu. Vychází z díla če...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT