Moderní-Dějiny.cz

Pracující člověk ve výtvarném umění všech dob (1949)

Publikováno: 13.4.2014, Aktualizováno: 25.4.2014 16:09

Nabízíme vám kvalitní digitální kopii katalogu ke stejnojmenné výstavě, která se konala v Domě umění v Olomouci od 19. listopadu 1949 do 8. ledna 1950.

Pracující člověk ve výtvarném umění všech dob (1949)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Ukázkový text z katalogu:
Dokumenty o hrdinství pravém

Slova revoluční písně: .... je práce matkou pokroku — by mohla být mottem výstavy, kterou Skupina moravských výtvarníků v Olomouci a Krajské středisko Svazu čsl. výtvarníků v Olomouci s takovou péčí i obětmi instaluje ve všech místnostech olomouckého Domu umění. Pracující člověk ve výtvarném umění všech dob je oficiální název výstavy, kterou se olomoučtí výtvarníci manifestačně přihlašují k nejpokrokovějšímu světovému názoru — marx-leninismu — a k nositelce nejpokrokovějších ideí nového řádu — dělnické třídě. Zajímá je přirozeně pole jim nejbližší — výtvarné umění. A tak na výtvarných dokumentech všech dob a všech národů chtějí vysledovat poměr výtvarného umělce k práci a k pracujícímu člověku. Zřejmě je to úkol obrovský a už rozsah místností je nutí k tomu, aby výběr dokumentů byl omezen na ukázky nejtypičtější a leckterý zajímavý dokument z dějin výtvarného umění musí být s povzdechem odložen stranou. Pochybuji také, že by výstava byla beze zbytku odpovědí a dokladem ad oculos nového názoru na dějiny výtvarného umění (ač si to pořadatelé tajně a vroucně přejí). K tomu je thema výstavy přece jen příliš speciální a výstava sama má ještě jiné úkoly. Chtěl bych však zdůraznit, že olomoučtí výtvarníci v krátké době už po druhé (po prvé to byla retrospektivní výstava r. 1948 Výtvarnická Morava) vstupují na pole dosud pořádně neobdělané a iniciativně razí nové cesty. To budiž připsáno ke cti Skupině, spolku o malém celkem počtu členů s mizivým počtem theoretických spolupracovníků.

Myslím, že není bez významu pro výstavu i její pořadatele, že zahájení spadá doprostřed dnů československo-sovětského přátelství a že výstava se stává přímo programovou součástí manifestace oddanosti a přátelství Sovětskému svazu, bratrskému ochránci a pomocníku v dobách nejhorších a největší záštitě míru a pokojné budovatelské práce dnes i v budoucnosti. Pracující člověk se stal nositelem moci a rozhodujícím činitelem v Sovětském svazu. A jeho příklad se stal velikou nadějí a velkým vzorem pro pracující celého světa. Pro ty pracující, kteří jsou thematem naší výstavy a jejichž práce vytvářela vždy a vytváří materielní předpoklady pro blahobyt a kulturní růst lidstva, tedy i pro rozvoj umění výtvarného. Výtvarníci olomoučtí manifestují tak svou výstavou nejen své pochopení pro tyto dějinné skutečnosti, nýbrž také svůj dík pracujícímu člověku a svůj dík Sovětskému svazu, který s konečnou platností osvobodil pracujícího člověka a práci — tento hnací motor veškerého pokroku a kultury — postavil na místo nejčestnější. Zbavil ji veškerého odia, které na ní lpělo z doby otrokářské, kdy dělník byl prodejným a bezprávným tažným dobytčetem, zbavil ji chmurného stínu názoru z bible, že práce jest trestem za hřích, zbavil ji odia vykořisťovatelství éry kapitalismu a imperialismu a učinil z práce svobodnou a radostnou činnost — nové hrdinství. Tato fakta chce výstava dokumentovat a proto se uchyluje ve vyhledávání příkladů tak daleko do minulosti. I jiné hledisko se ovšem uplatňuje v historické části výstavy, která nám ukazuje díla starých mistrů i anonymní díla dávnověku a zašlých kultur. Je to stanovisko, které formuloval několikráte V. I. Lenin: Je zapotřebí převzít celou kulturu, zanechanou kapitalismem, a z ní vybudovat socialismus. Či jinde: Proč bychom měli zavrhovat skutečné krásno, jakožto výchozí bod pro další vývoj, jen z toho důvodu, že je staré? A Leninova these o »rozvoji nejlepších vzorů, tradic, výsledků existující kultury s hlediska marxistického světového názoru, životních podmínek a boje proletariátu« dala také vodítko pořadatelům výstavy při zamyšlení se nad její historickou částí. Nelze ignorovat důležitou a aktivní úlohu, kterou hrálo výtvarné umění jako součást ideologické nadstavby v životě lidské společnosti, když často za éry silného politického útlaku a censury bylo to právě umění, jehož bylo použito k vyjádření pokrokových myšlenek, poněvadž zde nebylo možnosti otevřené politické kritiky. Tento dlouhotrvající a nerovnoměrný historický vývoj nelze pominout a vyškrtnout, naopak, nutno vyzvednout společenskou funkci umění, které odpovídá pokrokovým snahám lidské společnosti. Neboť opravdu velký a pokrokový umělec v žádném společenském řádě se nespokojoval s pojímáním skutečnosti jako věci ztrnulé, nezměnitelné, ale chápal proud historických událostí a svým dílem dával výraz pokrokovým bojům a snahám lidí — lidské společnosti. Tuto aktivní funkci umění — součásti ideologické nadstavby — potvrzuje Stalin, když říká: Pokud jde o význam společenských ideí, theorií, názorů a politických institucí, pokud jde o jejich roli v dějinách, pak historický materialismus jejich závažnou roli a význam v životě společnosti a v dějinách lidstva nejenom nepopírá, nýbrž naopak zdůrazňuje.

Zde už se dotýkáme vyústění celé výstavy, její současné části a přímo úkolu výtvarného umění vůbec. Má-li výtvarný umělec dostáti čestným závazkům, které mu svěřuje marxistický světový názor, má-li být spolutvořitelem nového, socialistického řádu, pak se nemůže ve své tvůrčí práci vyhnouti problémům současnosti a uniknouti do vzduchoprázdna »čistého« umění. Současnost naopak musí proniknouti svým horkým dechem budovatelského úsilí i jeho dílo, má-li být vůbec schopno něco říci a svým zpětným ideologickým působením vytvářet nové hodnoty. Této ctižádosti se přece nevzdá žádný umělec. Obavy před schematičností a vulgární utilitaristností svědčí spíše o nepochopení a neznalosti zákonů historického vývoje umění než o umělecké »zásadovosti«.

Současná část exposice se tak stává zkušebním kamenem současného výtvarnictví, i když bychom samozřejmě nemohli říci, že jen thema naší výstavy může býti thematem současného výtvarníka. Avšak olomoučtí výtvarníci pochopili, že je to dělník a pracující Člověk, kdo se stává hrdinou naší doby. Opravdovým hrdinou pokojného socialistického budování, osobní obětavostí pro celek bez pokřivené ctižádosti a chorobného osobního kultu všech těch císařů a králů, vojevůdců a kondotierů, finančních magnátů a obchodních supů, kterým byl umělec existečně nucen sloužiti svým uměním. Výstava a pořadatelé mají ctižádost ukázat tohoto nového hrdinu, hrdinu nové socialistické morálky, morálky míru, práce, blahobytu a kulturního rozkvětu pro všechny lidi bez diskriminace třídní, národnostní nebo rasové. A jestliže se výstavě podaří přesvědčiti diváka o tomto novém hrdinství — hrdinství pravém — hrdinství nového socialistického člověka, který dovedl své kladivo stejně obětavě zaměniti za samopal na obranu vlasti, pak splnila svůj úkol.
Stanislav Křupka.

Texty a fotografie z dobové publikace mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků. Kompletní digitální kopie tematicky uspořádaných souborů textů najdete v příloze článku.

Přílohy

pdf
Pracující člověk ve výtvarném umění všech dob (1949) - text
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 8,79 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Pracující člověk ve výtvarném umění všech dob (1949) - fotografie
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 8,54 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

8.12.

Socialistický realismus v Ostravě - architektura, sochy, plastiky a reliéfy

Tři prezentace jsou výsledkem společného projektu o socialisticko-realistickém umění Ostravy a Varšavy, který ...
13.2.

Kultura ve stínu těžních věží

Ostravský kulturní život byl po druhé světové válce a především po komunistickém převratu v únoru 1948 silně p...
15.3.

Čemu nás učí umění sovětských mistrů (1951)

Úvodní stať Vladimír Šolty ke knize "Bojový příklad sovětské grafiky", která byla vydána v nakladatelstvím Orb...
24.1.

Rok po roce - 1945-1949 v Československu - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény československých dějin druhé půle 40....
30.11.

Československé umění 1946-1989 - II. část

Druhý díl výukové prezentace s názvem Československé umění 1945-1989 se věnuje umění od šedesátých let po 90. ...
30.10.

Československé umění 1946-1989 - I. část

Výuková prezentace určená do hodin dějepisu, estetické výchovy či literatury stručně vykresluje vývoj českoslo...
31.8.

Rok po roce - 1950-1954 v Československu - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény československých dějin první půle 50....
1.5.

Reflexe první světové války ve výtvarném umění

Tuto ilustrativní prezentaci lze využít jako interaktivní galerii výtvarného umění. Na více než 50 výtvarných ...
22.3.

V. I. Lenin v sovětském sochařském umění

Soubor nabízí nejrůznější ztvárnění bolševika a zakladatele sovětského státu Vladimíra Iljiče Lenina v sovětsk...
22.2.

Sovětské revoluční umění - portréty, pomníky, obrazy a grafiky

Soubor kvalitních scanů z knihy P. I. Lebeděva "Sovětské výtvarné umění v období intervence a občanské války" ...
20.2.

Katalog výstavy "I. přehlídka československého výtvarného umění 1949—51"

Kvalitní scany textů i reprodukcí výtvarných děl z katalogu souhrnné výstavy socialisticko-realistického umění...
21.12.

Umění Třetí říše

Výuková prezentace Umění Třetí říše dokumentuje vývoj postavení nacistů k Německému umění a  tehdejšímu modern...
3.12.

Pracovní list umění totalitních režimů

Tento pracovní list věnovaný umění totalitních režimů se snaží být pomůckou při praktické výuce dějepisu a est...
28.1.

Česká avantgarda a propagace socialismu

Prezentace komentuje levicovost české meziválečné avantgardy a sleduje její podíl na intelektuální přípravě ná...
31.12.

Moderní umění 1900-1930 (II.část)

Druhá část výukové prezentace chronologicky navazuje na první díl. Začíná definicí abstraktního umění, zahrnuj...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT