Moderní-Dějiny.cz

Německá menšina v dokumentech československé armády (1944–1946)

Publikováno: 9.3.2014, Aktualizováno: 13.3.2014 09:27
Autor:

Předkládaný soubor pramenů seznamuje s vybranými písemnými dokumenty, které se z pohledu československé armády věnují problematice vztahu Čechů a Němců. Nejstarší dokumenty pocházejí z roku 1944, nejmladší jsou datovány rokem 1946. Edice dokumentů byla původně připravena odbornými pracovníky Vojenského historického archivu v Praze pro „Ročenku Vojenského historického archivu 2009“.

Německá menšina v dokumentech československé armády (1944–1946)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Obsah:

1) Německá menšina v dokumentech československé armády (1944 – 1946) - stručný popis předkládaného pramene
2) Československá armáda v prvních dnech míru – stručný přehled hlavních úkolů
3) Obsah:
   1. Československá armáda a odsun (dokumenty číslo 1 až 15)
   2. Wehrwolf (dokumenty číslo 1 až 8)
4) Popis dokumentů (název, odkaz na archivní zdroj VÚA – VHA Praha, klíčová slova)

Německá menšina v dokumentech československé armády (1944 – 1946)
Stručný popis předkládaného pramene

Předkládaný soubor pramenů seznamuje s vybranými písemnými dokumenty, které se z pohledu československé armády věnují problematice vztahu Čechů a Němců. Nejstarší dokumenty pocházejí z roku 1944, nejmladší jsou datovány rokem 1946. Edice dokumentů byla původně připravena odbornými pracovníky Vojenského historického archivu v Praze pro „Ročenku Vojenského historického archivu 2009“. Konkrétně byla zpracována panem doktorem Vladimírem Šlosarem a paní magistrou Janou Ságnerovou. 

Prameny, jež jsou obsaženy ve zde uveřejněném výběru, lze přehledně rozdělit do dvou skupin. Za prvé se jedná o materiály, v nichž se představitelé československé armády zabývají odsunem německého obyvatelstva. Druhou skupinou zde zveřejněných dokumentů jsou hlášení a zprávy, v nichž se představitelé ozbrojené moci zejména věnují záškodnické činnosti nacistického podzemí (například organizaci Wehrwolf) v pohraničních oblastech osvobozené republiky.

Prezentovaná kolekce pramenů představuje nástin toho, jakým způsobem představitelé československé armády plánovali, realizovali i zpětně vnímali složitou otázku poválečných česko-německých vztahů. Nutno doplnit, že faktický stav zde uveřejněných archiválii (včetně jejich digitální podoby) není v důsledku poničení během povodně v roce 2002 vždy zcela optimální.


Československá armáda v prvních dnech míru – stručný přehled hlavních úkolů
Krátce po osvobození československá armáda řešila následující úkoly: 
Zabezpečení klidu v pohraničních oblastech.
Ostraha státní hranice s Německem, Rakouskem a Maďarskem.
Zajištění nacistických zločinců, kteří se pohybovali na území republiky.
Realizace organizovaného odsunu německého obyvatelstva. Fakticky tento proces začal až v lednu 1946 a armáda na něm spolupracovala s orgány Ministerstva vnitra.
Dozor nad veřejným pořádkem i nerušeným chodem hospodářských provozů.
Podřízení (později likvidace) nejrůznějších domácích „revolučních“ ozbrojených skupin. Zejména se jednalo o dozor nad příslušníky revolučních gard, partyzány apod. Realizací tohoto bodu se armáda také zasloužila o postupné utlumení negativních dopadů divokého odsunu (vyhánění) Němců z Československa.
Boj proti záškodnické činnosti nacistických podzemních organizací.

(Přehled zpracován podle: Šlosar Vladimír – Ságnerová Jana, Edice dokumentů – Československá armáda a německá menšina v roce 1945, in: Ročenka 2009 (Vojenský historický archiv / Vojenský ústřední archiv Praha), Praha: Ministerstvo obrany ČR,   s. 35 – 221.)

Obsah:
I.  Československá armáda a odsun
1)   Podkladová studie mjr. gšt. Jaroslava Šustra k tzv. revolučnímu transferu menšinového obyvatelstva /1944/
2)   Studie plk. Jaroslava Vedrala (Sázavského) k poválečnému odsunu národnostních menšin /15. 8. 1944/
3)   Operační rozkaz č. 127 pro 1., 2., 3. a 4. divizi a 1. čs. tankovou brigádu /23. 5. 1945/
4)   Situační hlášení operační skupiny 3. čs. divize ke dni 25. května 1945 /25. 5. 1945/
5)   Výpis ze situačních hlášení velitelů divizí 1. čs. armády se stavem ke dni 27. května 1945 /27. 5. 1945/
6)   Situační rozkaz velitele 1. divize č. 1 k úkolům podřízených útvarů a jednotek /5. 6. 1945/
7)   Úryvky z kroniky velitelství 13. divize /30. 5. 1945 – 1. 9. 1945/
8)   Zprávy Velitelství 1. oblasti – Odsun Němců (Zprávy o dosavadním průběhu /7. 6. - 16. 7. 1945/
9)   Hlášení divizního generála Františka Hrabčíka o jednání se sovětskými a americkými představiteli /prosinec 1945/
10) Dodatečné podklady ke Směrnicím pro odsun německého obyvatelstva /11. 8. 1945/
11) Rozkaz velitele 1. oblasti pro přesídlování Němců do sovětského okupačního pásma /27. 8. 1945/
12) Hlášení Velitelství 16. pěší divize o situaci v západním pohraničí /16. 11. 1945/
13) Rozklad přednosty 7. oddělení hl. štábu o dosavadním průběhu odsunu Němců pro Státního tajemníka MNO /1. 1. 1946/
14) Podklad MV k jednání vlády na den 16. května 1946 k Směrnicím o úlevách pro některé osoby německé národnosti. Informační zpráva pro ministra národní obrany k jednání. /15. 4. 1946/
15) Souhrnná zpráva ministra vnitra o dosavadním průběhu odsunu Němců na jednání vlády ČSR dne 17. prosince 1946 /13. 12. 1946/

 II. Wehrwolf
1)    Situace v Českém Krumlově /24. 5. 1945/
2)    Souhrn zpráv z pohraničí do 17. 6. 1945
3)    Informace o činnosti německých organizací /15. 7. 1945/
4)    Hlášení o československo-polských hranicích /20. 8. 1945/
5)    Situace v Bruntálu a okolí /8. – 10. 7. 1945/
6)    Informační zpráva o organizaci Wehrwolf /7. 8. 1945/
7)    Souhrnný přehled o činnosti Wehrwolfu k 31. 8. 1945
8)    Souhrnný přehled o činnosti Wehrwolfu  k 30. 9. 1945

Popis dokumentů:

I. Československá armáda a odsun
 
1) Podkladová studie mjr. gšt. Jaroslava Šustra k tzv. revolučnímu transferu menšinového obyvatelstva /1944/
In: VÚA-VHA Praha, fond ŠVBM, kar. 3, inv. č. 8, čj. 390/taj. 1944, rukopis originálu,   8 s.
 
Klíčová slova: 
revoluční období transferu, období mírového vystěhování, překážky a problému revolučního období transferu, násilí na menšinovém obyvatelstvu, tolerance revolučních výstřelků na Němcích, oblasti ČSR a počty menšinového obyvatelstva v nich, účel domácí revoluce, podmínky transferu menšinového obyvatelstva z ČSR.
 
2) Studie plk. Jaroslava Vedrala (Sázavského) k poválečnému odsunu národnostních menšin /15. 8. 1944/
In: VÚA-VHA Praha, fond ŠVBM, kar. 3, inv. č. 8, čj. 390/taj. 1944, strojopis originálu   8 s.; 
 
Klíčová slova:
Němci jako hlavní menšinový problém, oblasti ČSR a počty Němců v nich, personální zajištění a technické podmínky transferu, početní předpoklady transferu podle jednotlivých okresů.
 
3) Operační rozkaz č. 127 pro 1., 2., 3. a 4. divizi a 1. čs. tankovou brigádu  /23. 5. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, sbírka 22, sign. 22-10- 34, Velitelství 3. divize, 1. oddělení, hlášení o činnosti jednotek od 23. 5. - 6. 6. 1945, strojopis kopie, 2 s.
 
Klíčová slova: 
úkoly čs. armády v pohraničí, rozmístění čs. jednotek v jednotlivých oblastech ČSR. 
 
4) Situační hlášení operační skupiny 3. čs. divize ke dni 25. května 1945 /25. 5. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, sbírka  22, sign. 22-10- 34,  Velitelství 3. divize,  2. oddělení -situační hlášení z oblasti Hradec Králové, strojopis originálu, 3 s.
 
Klíčová slova: 
situace na Náchodsku, partyzánská skupina „Václavík“, chování německého obyvatelstva, život civilního obyvatelstva, postavení čs. armádních jednotek na východě Čech, zásobování čs. armády.
 
5) Výpis ze situačních hlášení velitelů divizí 1. čs. armády se stavem ke dni 27. května 1945 /27. 5. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 22, sign. 22-3-3,  Velitelství 1. čs. armády, strojopis kopie,  2 s.
 
Klíčová slova:
situace na východě Čech, partyzánské jednotky, chování německého obyvatelstva, život civilního obyvatelstva, postavení čs. armádních jednotek na východě Čech, zásobování čs. armády.
 
6) Situační rozkaz velitele 1. divize č. 1 k úkolům podřízených útvarů a jednotek /5. 6. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, fond 1. pěší divize, kar. 18,  čj. 191/taj.1945, strojopis kopie, 2 s.
 
Klíčová slova: 
nástin postupu čištění pohraničí od Němců, přesun čs. jednotek do pohraničí, Bílina, Kadaň, Česká Lípa.
 
7) Úryvky z kroniky velitelství 13. divize /30. 5. 1945 – 1. 9. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, fond č. 1510-13. divize (rychlá) Mladá Boleslav, kar. č.1, kronika, rukopis originálu.
 
Klíčová slova:
počty mužstva, poprava Němce v Mimoni, hromadná poprava Němců v (Novém) Boru, odsun Němců, podřízení partyzánských jednotek čs. armádě, velitel 13. Divize plk. gšt. Alois Fišera, aktivita rudých gard v pohraničí, Česká Lípa a okolí, Liberec a okolí, Jizerské hory, přípravy na případné obsazení Žitavska, Jilemnice, Vrchlabí, sběrný tábor pro německé obyvatelstvo v Mladé Boleslavi, Mělník, zabavování majetku Němcům, rabování Rudé armády ve Cvikově a konflikt s čs. armádou, Hrádek nad Nisou, osídlování pohraničí, hospodářská a sociální situace v pohraničí, kriminální chování čs. jednotky z Čelákovic.
 
8) Zprávy Velitelství 1. oblasti – Odsun Němců (Zprávy o dosavadním průběhu) /7. 6. - 16. 7. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945 - hl. štáb 7. oddělení, kar. 62, čj. 25/taj. 1945, strojopis originálu, 8 s.
 
Klíčová slova:
situace v 1. oblasti (Žitavsko, Děčínsko aj.), potíže při odsunu Němců, počty odsunutých Němců, zajištění transportu Němců, komunikace s Rudou armádou.
 
9) Hlášení divizního generála Františka Hrabčíka o jednání se sovětskými a americkými představiteli /prosinec 1945/
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945-hl. štáb 7. oddělení, kar. 62, čj. 87/taj. 1945, strojopisný koncept 6 s., rukopis originálu 2 s.
 
Klíčová slova:
Kontrolní Rada v Berlíně a otázka odsunu Němců z Československa, jednání čs. armádních představitelů s velvyslanci USA a SSSR v Praze ve věci odsunu Němců z ČSR, jednání čs. generála Hrabčíka ve štábu maršála Žukova s generálem Sokolovským o odsunu Němců z ČSR.
 
10) Dodatečné podklady ke Směrnicím pro odsun německého obyvatelstva /11. 8. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945 - hl. štáb 1. oddělení, kar. 20, čj. 757/taj. 1. odd. 1945, strojopis kopie, 5 s.
 
Klíčová slova:
kapacita železničních vykládacích stanic během realizace odsunu Němců, počty německého obyvatelstva v jednotlivých divizních oblastech, kapacita odsunových táborů a odsunových cest.
 
11) Rozkaz velitele 1. oblasti pro přesídlování Němců do sovětského okupačního pásma /27. 8. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945 - hl. štáb 1. oddělení, kar. 21, čj. 895/taj. 1. odd. 1945, strojopis kopie, 10 s. a 1 oleáta.
 
Klíčová slova:
přesídlení Němců v linii Labe – Boží Dar do sovětské zóny, zřízení přesídlovací skupiny při štábu 1. oblasti, regulační důstojník přesídlovací skupiny s centrem v Ústí nad Labem, úkoly regulačního důstojníka, přesídlovací střediska Děčín – Podmokly, Teplice – Šanov, Most, Chomutov, Kadaň, ubytování v přesidlovacích střediscích, stravování v přesídlovacích střediscích, lékařská a zdravotní péče v přesidlovacích střediscích, kapacita jednotlivých přesidlovacích středisek a jim podřízených táborů.
 
12) Hlášení Velitelství 16. pěší divize o situaci v západním pohraničí /16. 11. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, fond č. 1508 – Velitelství 2. oblasti, kar. 25, čj. 8364/dův., strojopis originálu 3 s.
 
Klíčová slova:
situace v pohraničí (zejména Chebsko), odsun Němců, přísun českých obyvatel do pohraničí, hospodářská situace v pohraničí, fungování průmyslových provozů a obtíže těchto průmyslových kapacit v době odsunu, činnost Národních výborů, prognózy vývoje regionu vzhledem ke změnám obyvatelstva po odsunu Němců. 
 
13) Rozklad přednosty 7. oddělení hl. štábu o dosavadním průběhu odsunu Němců pro Státního tajemníka MNO /1. 1. 1946/
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946 - státní tajemník MNO, kar. 16, čj. 107/taj.,  strojopis kopie 2 s.
 
Klíčová slova:
Stav odsunu Němců z ČSR k 1. lednu 1946, výhled dalšího postupu odsunu, propočty dalších odsunutých osob do americké a sovětské zóny, prognóza ukončení odsunu.
 
14) Podklad MV k jednání vlády na den 16. května 1946 k Směrnicím o úlevách pro některé osoby německé národnosti. Informační zpráva pro ministra národní obrany k jednání. /15. 4. 1946/
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946-Politický kabinet MO, kar. 6, čj. 637/dův, strojopis kopie 4 s.
 
Klíčová slova:
Ministerstvo vnitra, zvýhodnění vybraných skupin německého obyvatelstva v ČSR, zasedání vlády ČSR, zvýhodnění německých horníků a mimořádně kvalifikované a v zásadě nenahraditelné průmyslové německé síly, označení zemědělských německé pracovní síly jako nezvýhodněné, odsun německých pracovníků v zemědělství po žních a sklizni v roce 1946.
 
15) Souhrnná zpráva ministra vnitra o dosavadním průběhu odsunu Němců na jednání vlády ČSR dne 17. prosince 1946 /13. 12. 1946/
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946-Politický kabinet MO, kar. 9, čj. 1846/dův. 1946, strojopis kopie, 14 s.
 
Klíčová slova:
Ministerstvo vnitra – ministr V. Nosek, Postupimská konference, bilance odsunu, 29. říjen 1946 jako slavnostní den dokončení odsunu, klíčová úloha ministerstva vnitra při odsunu, spolupráce s ostatními ministerstvy na odsunu Němců z ČSR, osidlovací úřadovny, sběrná střediska, jednání zástupců ČSR a USA o odsunu, jednání zástupců ČSR a SSSR o odsunu, tempo odsunu a celkové počty odsunutých.                                          
 
II. Wehrwolf
 
1) Situace v Českém Krumlově /24. 5. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 16, čj. 12/taj., strojopis originál, 3 s.
 
Klíčová slova:
Národní výbor v Českém Krumlově, informace o činnosti německých ozbrojených skupin ve městě a okolí, údajná nečinnost amerických jednotek, žádost generála Bočka o nápravu této situace.
 
2) Souhrn zpráv z pohraničí do 17. 6. 1945 - Souhrn zpráv z pohraničí došlých zpravodajskému oddělení hlavního štábu do 17. 6. 1945 /18. 6. 1945/
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 17, čj. 210/dův., strojopis originál, 7 s.
 
Klíčová slova:
bezpečnostní situace v českém pohraničí, násilí páchané příslušníky revolučních gard (Liberec, Trutnovsko, Děčínsko), údajný pohyb uprchlíků z řad jednotek SS a dalších bývalých německých ozbrojených skupin (Jizerské hory, Kadaň, Litoměřicko, Plzeňsko, Klatovsko, Brdy, Králíky, Jirkov, Pacov), sabotážní akce (Rakovnicko, Mostecko, Varnsdorf, Jirkov, železniční trať Podbořany – Plzeň, Děčín), násilné akce německého obyvatelstva (Lovosice, Šluknov, Tachov, Chodová Planá), provokativní chování Poláků na Těšínsku, v Karviné a Třinci, fungování Národních výborů v pohraničí, chování německého obyvatelstva v pohraničí, dobrovolná emigrace Němců z ČSR, vztah amerických jednotek k německému obyvatelstvu v ČSR, hospodářská situace v pohraničí.
 
3) Informace o činnosti německých organizací /15. 7. 1945/ - Informace o činnosti německých organizací Wehrwolf, Guttenberg a Zeppelin v květnových dnech 1945
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945-Státní tajemník MNO, kar. 9, čj. 100054/taj., strojopis originál, 13 s., 1 mapa.
 
Klíčová slova:
Ministerstvo národní obrany, náčelník Hlavní správy OBZ mjr. B. Reicin, činnost německých organizací (Wehrwolf, Guttenberg a Zeppelin), organizace, úkoly a činnost Wehrwolfu, konfidenti, propaganda, sabotáže, výcvik a konkrétní akce příslušníků Wehrwolfu,  příklady činnosti Wehrwolfu (prostor Teplice – Šanov, Broumovsko, Frýdlantsko, Česká Kamenice, Ústí nad Labem, České Budějovice, Mariánské Lázně,  Děčín – Podmokly aj.), organizace Guttenberg (Karlovy Vary), organizace Zeppelin (Mariánské Lázně).
 
4) Hlášení o československo-polských hranicích /20. 8. 1945/ - Situační hlášení o poměrech na československo-polských hranicích 
In:  VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 20, čj. 808/taj., strojopis originál, 6 s.

Klíčová slova:
Ministerstvo národní obrany, situace na česko-polských hranicích v úseku Broumovské skály – Jablunkov, politická situace v Polsku, polská propaganda, napětí mezi polským obyvatelstvem v ČSR, česko-polské incidenty v období od 20. 7. do 20. 8. 1945, vojenská situace na česko-polských hranicích, hospodářská situace v česko-polském příhraničí (srovnání situace na polské a české straně).
 
5) Situace v Bruntálu a okolí /8. – 10. 7. 1945/ - Hlášení velitele 1. čs. samostatné tankové brigády pplk. Vladimíra Janka o exekuci 20 německých příslušníků v Bruntále a neoprávněném vyhlášení stanného práva
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 19, čj. 524/taj., strojopis originál, 7 s.
 
Klíčová slova:
Krnov, Bruntál, ozbrojené a záškodnické akce německých skupin, pplk. Vladimír Janko, sporné vyhlášení stanného práva v oblasti Krnov – Bruntál, poprava 20 Němců v koncentračním táboře v Bruntále (4. 7. 1945).
 
6) Informační zpráva o organizaci Wehrwolf /7. 8. 1945/ - Informační zpráva OBZ, která obsahuje další poznatky o činnosti jednotlivých skupin organizace Wehrwolf
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 9, čj. 10075/taj., strojopis originál, 12 s. (pozn. strana 12 byla zničena během povodní v roce 2002).
 
Klíčová slova:
Ministerstvo národní obrany, činnost Wehrwolfu, nahlížení na české pohraničí jako na bojové pásmo, skrytý nepřítel, prostory aktivity Wehrwolfu (Jihlava, Nový Jičín, úsek Náchod – Karlovy Vary, úsek Tachov – Jindřichův Hradec aj.) popisy akcí, zadržené osoby.  
 
7) Souhrnný přehled o činnosti Wehrwolfu k 31. 8. 1945 - Souhrnný přehled o činnosti Wehrwolfu k 31.8. 1945  zpracovaný hlavní správou OBZ
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 21, čj. 897/taj., strojopis originál, 8 s.
 
Klíčová slova:
Ministerstvo národní obrany, náčelník Hlavní správy OBZ mjr. B. Reicin, Wehrwolf, obecná charakteristika činnosti Wehrwolfu, konkrétní akce Wehrwolfu a zatčené osoby související s těmito akcemi (Jablonec nad Nisou, Osek u Duchcova, Orlické hory, Krnovsko, Šumpersko, Hlučínsko, Karlovarsko aj.), zjištěné sklady výzbroje a výstroje patřící Wehrwolfu (Jablonec nad Nisou, Stříbro, Chlum u Třeboně aj.), symbolika, hodnosti, orientační terénní značky Wehrwolfu, organizace Wehrwolfu, poručík SS Richard Golli, zjištěná výcviková místa Wehrwolfu (Doksy, Karlovy Vary, Mariánské Lázně aj.)  
 
8) Souhrnný přehled o činnosti Wehrwolfu  k 30. 9. 1945 - Souhrnný přehled o činnosti Wehrwolfu k 30.9. 1945  zpracovaný hlavní správou OBZ
In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 10, čj. 100154/taj., strojopis originál, 15 s.
 
Klíčová slova:
Ministerstvo národní obrany, náčelník Hlavní správy OBZ mjr. B. Reicin, Wehrwolf, protičeská propaganda v českém pohraničí (dopisy, ústní komunikace, letáky), konkrétní akce Wehrwolfu a zatčené osoby související s těmito akcemi (Svitavy, Frývaldov, Krnovsko, Břeclav, Brno, Šluknov, Doksy, Dubá, Rumburk, Nová Paka, Vyšší Brod, Jablonec nad Nisou aj.), výcvikové tábory Wehrwolfu (organizace, personální zajištění, program), výcviková střediska Wehrwolfu v ČSR i v zahraničí, zjištěné sklady zbraní (Chomutov, Děčín, Mariánské Lázně, Jánské Lázně aj.)

Děkujeme za poskytnutí dokumentů Vojenskému ústřednímu archivu a Vojenskému historickému archivu.  

Vojenský ústřední archiv
Sokolovská 136 / 24, 186 00 Praha 8 – Karlín 
tel. sekretariát: 973 206 126 
tel. badatelna: 973 206 101 
 


Přílohy

pdf
Edice pramenů - Německá menšina v dokumentech československé armády - 1944 - 1946
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,33 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
1) Podkladová studie mjr. gšt. Jaroslava Šustra k tzv. revolučnímu transferu menšinového obyvatelstva /1944/

In: VÚA-VHA Praha, fond ŠVBM, kar. 3, inv. č. 8, čj. 390/taj. 1944, rukopis originálu, 8 s.
Klíčová slova:
revoluční období transferu, období mírového vystěhování, překážky a problému revolučního období transferu, násilí na menšinovém obyvatelstvu, tolerance revolučních výstřelků na Němcích, oblasti ČSR a počty menšinového obyvatelstva v nich, účel domácí revoluce, podmínky transferu menšinového obyvatelstva z ČSR.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 20,52 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
2) Studie plk. Jaroslava Vedrala (Sázavského) k poválečnému odsunu národnostních menšin /15. 8. 1944/

In: VÚA-VHA Praha, fond ŠVBM, kar. 3, inv. č. 8, čj. 390/taj. 1944, strojopis originálu 8 s.;
Klíčová slova:
Němci jako hlavní menšinový problém, oblasti ČSR a počty Němců v nich, personální zajištění a technické podmínky transferu, početní předpoklady transferu podle jednotlivých okresů.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 22,29 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
3) Operační rozkaz č. 127 pro 1., 2., 3. a 4. divizi a 1. čs. tankovou brigádu /23. 5. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, sbírka 22, sign. 22-10- 34, Velitelství 3. divize, 1. oddělení, hlášení o činnosti jednotek od 23. 5. - 6. 6. 1945, strojopis kopie, 2 s.
Klíčová slova:
úkoly čs. armády v pohraničí, rozmístění čs. jednotek v jednotlivých oblastech ČSR.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 15,03 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
4) Situační hlášení operační skupiny 3. čs. divize ke dni 25. května 1945 /25. 5. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, sbírka 22, sign. 22-10- 34, Velitelství 3. divize, 2. oddělení -situační hlášení z oblasti Hradec Králové, strojopis originálu, 3 s.
Klíčová slova:
situace na Náchodsku, partyzánská skupina „Václavík“, chování německého obyvatelstva, život civilního obyvatelstva, postavení čs. armádních jednotek na východě Čech, zásobování čs. armády.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 9,50 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
5) Výpis ze situačních hlášení velitelů divizí 1. čs. armády se stavem ke dni 27. května 1945 /27. 5. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, Sbírka 22, sign. 22-3-3, Velitelství 1. čs. armády, strojopis kopie, 2 s.
Klíčová slova:
situace na východě Čech, partyzánské jednotky, chování německého obyvatelstva, život civilního obyvatelstva, postavení čs. armádních jednotek na východě Čech, zásobování čs. armády.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 8,65 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
6) Situační rozkaz velitele 1. divize č. 1 k úkolům podřízených útvarů a jednotek /5. 6. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, fond 1. pěší divize, kar. 18, čj. 191/taj.1945, strojopis kopie, 2 s.
Klíčová slova:
nástin postupu čištění pohraničí od Němců, přesun čs. jednotek do pohraničí, Bílina, Kadaň, Česká Lípa.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 8,23 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
7) Úryvky z kroniky velitelství 13. divize /30. 5. 1945 – 1. 9. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, fond č. 1510-13. divize (rychlá) Mladá Boleslav, kar. č.1, kronika, rukopis originálu.
Klíčová slova:
počty mužstva, poprava Němce v Mimoni, hromadná poprava Němců v (Novém) Boru, odsun Němců, podřízení partyzánských jednotek čs. armádě, velitel 13. Divize plk. gšt. Alois Fišera, aktivita rudých gard v pohraničí, Česká Lípa a okolí, Liberec a okolí, Jizerské hory, přípravy na případné obsazení Žitavska, Jilemnice, Vrchlabí, sběrný tábor pro německé obyvatelstvo v Mladé Boleslavi, Mělník, zabavování majetku Němcům, rabování Rudé armády ve Cvikově a konflikt s čs. armádou, Hrádek nad Nisou, osídlování pohraničí, hospodářská a sociální situace v pohraničí, kriminální chování čs. jednotky z Čelákovic.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 16,79 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
8) Zprávy Velitelství 1. oblasti – Odsun Němců (Zprávy o dosavadním průběhu) /7. 6. - 16. 7. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945 - hl. štáb 7. oddělení, kar. 62, čj. 25/taj. 1945, strojopis originálu, 8 s.
Klíčová slova:
situace v 1. oblasti (Žitavsko, Děčínsko aj.), potíže při odsunu Němců, počty odsunutých Němců, zajištění transportu Němců, komunikace s Rudou armádou.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 31,69 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
9) Hlášení divizního generála Františka Hrabčíka o jednání se sovětskými a americkými představiteli /prosinec 1945/

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945-hl. štáb 7. oddělení, kar. 62, čj. 87/taj. 1945, strojopisný koncept 6 s., rukopis originálu 2 s.
Klíčová slova:
Kontrolní Rada v Berlíně a otázka odsunu Němců z Československa, jednání čs. armádních představitelů s velvyslanci USA a SSSR v Praze ve věci odsunu Němců z ČSR, jednání čs. generála Hrabčíka ve štábu maršála Žukova s generálem Sokolovským o odsunu Němců z ČSR.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 30,15 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
10) Dodatečné podklady ke Směrnicím pro odsun německého obyvatelstva /11. 8. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945 - hl. štáb 1. oddělení, kar. 20, čj. 757/taj. 1. odd. 1945, strojopis kopie, 5 s.
Klíčová slova:
kapacita železničních vykládacích stanic během realizace odsunu Němců, počty německého obyvatelstva v jednotlivých divizních oblastech, kapacita odsunových táborů a odsunových cest.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 20,97 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
11) Rozkaz velitele 1. oblasti pro přesídlování Němců do sovětského okupačního pásma /27. 8. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945 - hl. štáb 1. oddělení, kar. 21, čj. 895/taj. 1. odd. 1945, strojopis kopie, 10 s. a 1 oleáta.
Klíčová slova:
přesídlení Němců v linii Labe – Boží Dar do sovětské zóny, zřízení přesídlovací skupiny při štábu 1. oblasti, regulační důstojník přesídlovací skupiny s centrem v Ústí nad Labem, úkoly regulačního důstojníka, přesídlovací střediska Děčín – Podmokly, Teplice – Šanov, Most, Chomutov, Kadaň, ubytování v přesidlovacích střediscích, stravování v přesídlovacích střediscích, lékařská a zdravotní péče v přesidlovacích střediscích, kapacita jednotlivých přesidlovacích středisek a jim podřízených táborů.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 51,75 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
12) Hlášení Velitelství 16. pěší divize o situaci v západním pohraničí /16. 11. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, fond č. 1508 – Velitelství 2. oblasti, kar. 25, čj. 8364/dův., strojopis originálu 3 s.
Klíčová slova:
situace v pohraničí (zejména Chebsko), odsun Němců, přísun českých obyvatel do pohraničí, hospodářská situace v pohraničí, fungování průmyslových provozů a obtíže těchto průmyslových kapacit v době odsunu, činnost Národních výborů, prognózy vývoje regionu vzhledem ke změnám obyvatelstva po odsunu Němců.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 13,46 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
13) Rozklad přednosty 7. oddělení hl. štábu o dosavadním průběhu odsunu Němců pro Státního tajemníka MNO /1. 1. 1946/

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946 - státní tajemník MNO, kar. 16, čj. 107/taj., strojopis kopie 2 s.
Klíčová slova:
Stav odsunu Němců z ČSR k 1. lednu 1946, výhled dalšího postupu odsunu, propočty dalších odsunutých osob do americké a sovětské zóny, prognóza ukončení odsunu.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 6,55 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
14) Podklad MV k jednání vlády na den 16. května 1946 k Směrnicím o úlevách pro některé osoby německé národnosti. Informační zpráva pro ministra národní obrany k jednání. /15. 4. 1946/

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946-Politický kabinet MO, kar. 6, čj. 637/dův, strojopis kopie 4 s.
Klíčová slova:
Ministerstvo vnitra, zvýhodnění vybraných skupin německého obyvatelstva v ČSR, zasedání vlády ČSR, zvýhodnění německých horníků a mimořádně kvalifikované a v zásadě nenahraditelné průmyslové německé síly, označení zemědělských německé pracovní síly jako nezvýhodněné, odsun německých pracovníků v zemědělství po žních a sklizni v roce 1946.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 18,42 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
15) Souhrnná zpráva ministra vnitra o dosavadním průběhu odsunu Němců na jednání vlády ČSR dne 17. prosince 1946 /13. 12. 1946/

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1946-Politický kabinet MO, kar. 9, čj. 1846/dův. 1946, strojopis kopie, 14 s.
Klíčová slova:
Ministerstvo vnitra – ministr V. Nosek, Postupimská konference, bilance odsunu, 29. říjen 1946 jako slavnostní den dokončení odsunu, klíčová úloha ministerstva vnitra při odsunu, spolupráce s ostatními ministerstvy na odsunu Němců z ČSR, osidlovací úřadovny, sběrná střediska, jednání zástupců ČSR a USA o odsunu, jednání zástupců ČSR a SSSR o odsunu, tempo odsunu a celkové počty odsunutých.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 40,74 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Wehrwolf 1) Situace v Českém Krumlově /24. 5. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 16, čj. 12/taj., strojopis originál, 3 s.
Klíčová slova:
Národní výbor v Českém Krumlově, informace o činnosti německých ozbrojených skupin ve městě a okolí, údajná nečinnost amerických jednotek, žádost generála Bočka o nápravu této situace.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 5,95 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Wehrwolf 2) Souhrn zpráv z pohraničí do 17. 6. 1945 - Souhrn zpráv z pohraničí došlých zpravodajskému oddělení hlavního štábu do 17. 6. 1945 /18. 6. 1945/

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 17, čj. 210/dův., strojopis originál, 7 s. 
Klíčová slova:
bezpečnostní situace v českém pohraničí, násilí páchané příslušníky revolučních gard (Liberec, Trutnovsko, Děčínsko), údajný pohyb uprchlíků z řad jednotek SS a dalších bývalých německých ozbrojených skupin (Jizerské hory, Kadaň, Litoměřicko, Plzeňsko, Klatovsko, Brdy, Králíky, Jirkov, Pacov), sabotážní akce (Rakovnicko, Mostecko, Varnsdorf, Jirkov, železniční trať Podbořany – Plzeň, Děčín), násilné akce německého obyvatelstva (Lovosice, Šluknov, Tachov, Chodová Planá), provokativní chování Poláků na Těšínsku, v Karviné a Třinci, fungování Národních výborů v pohraničí, chování německého obyvatelstva v pohraničí, dobrovolná emigrace Němců z ČSR, vztah amerických jednotek k německému obyvatelstvu v ČSR, hospodářská situace v pohraničí.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 25,64 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Wehrwolf 3) Informace o činnosti německých organizací /15. 7. 1945/ - Informace o činnosti německých organizací Wehrwolf, Guttenberg a Zeppelin v květnových dnech 1945

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945-Státní tajemník MNO, kar. 9, čj. 100054/taj., strojopis originál, 13 s., 1 mapa.
Klíčová slova:
Ministerstvo národní obrany, náčelník Hlavní správy OBZ mjr. B. Reicin, činnost německých organizací (Wehrwolf, Guttenberg a Zeppelin), organizace, úkoly a činnost Wehrwolfu, konfidenti, propaganda, sabotáže, výcvik a konkrétní akce příslušníků Wehrwolfu, příklady činnosti Wehrwolfu (prostor Teplice – Šanov, Broumovsko, Frýdlantsko, Česká Kamenice, Ústí nad Labem, České Budějovice, Mariánské Lázně, Děčín – Podmokly aj.), organizace Guttenberg (Karlovy Vary), organizace Zeppelin (Mariánské Lázně).

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 69,81 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Wehrwolf 4) Hlášení o československo-polských hranicích /20. 8. 1945/ - Situační hlášení o poměrech na československo-polských hranicích

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 20, čj. 808/taj., strojopis originál, 6 s.
Klíčová slova:
Ministerstvo národní obrany, situace na česko-polských hranicích v úseku Broumovské skály – Jablunkov, politická situace v Polsku, polská propaganda, napětí mezi polským obyvatelstvem v ČSR, česko-polské incidenty v období od 20. 7. do 20. 8. 1945, vojenská situace na česko-polských hranicích, hospodářská situace v česko-polském příhraničí (srovnání situace na polské a české straně).

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 23,53 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Wehrwolf 5) Situace v Bruntálu a okolí /8. – 10. 7. 1945/ - Hlášení velitele 1. čs. samostatné tankové brigády pplk. Vladimíra Janka o exekuci 20 německých příslušníků v Bruntále a neoprávněném vyhlášení stanného práva

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 19, čj. 524/taj., strojopis originál, 7 s.
Klíčová slova:
Krnov, Bruntál, ozbrojené a záškodnické akce německých skupin, pplk. Vladimír Janko, sporné vyhlášení stanného práva v oblasti Krnov – Bruntál, poprava 20 Němců v koncentračním táboře v Bruntále (4. 7. 1945).

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 24,13 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Wehrwolf 6) Informační zpráva o organizaci Wehrwolf /7. 8. 1945/ - Informační zpráva OBZ, která obsahuje další poznatky o činnosti jednotlivých skupin organizace Wehrwolf

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 9, čj. 10075/taj., strojopis originál, 12 s. (pozn. strana 12 byla zničena během povodní v roce 2002).
Klíčová slova:
Ministerstvo národní obrany, činnost Wehrwolfu, nahlížení na české pohraničí jako na bojové pásmo, skrytý nepřítel, prostory aktivity Wehrwolfu (Jihlava, Nový Jičín, úsek Náchod – Karlovy Vary, úsek Tachov – Jindřichův Hradec aj.) popisy akcí, zadržené osoby.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 60,63 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Wehrwolf 7) Souhrnný přehled o činnosti Wehrwolfu k 31. 8. 1945 - Souhrnný přehled o činnosti Wehrwolfu k 31.8. 1945 zpracovaný hlavní správou OBZ

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 21, čj. 897/taj., strojopis originál, 8 s.
Klíčová slova: Ministerstvo národní obrany, náčelník Hlavní správy OBZ mjr. B. Reicin, Wehrwolf, obecná charakteristika činnosti Wehrwolfu, konkrétní akce Wehrwolfu a zatčené osoby související s těmito akcemi (Jablonec nad Nisou, Osek u Duchcova, Orlické hory, Krnovsko, Šumpersko, Hlučínsko, Karlovarsko aj.), zjištěné sklady výzbroje a výstroje patřící Wehrwolfu (Jablonec nad Nisou, Stříbro, Chlum u Třeboně aj.), symbolika, hodnosti, orientační terénní značky Wehrwolfu, organizace Wehrwolfu, poručík SS Richard Golli, zjištěná výcviková místa Wehrwolfu (Doksy, Karlovy Vary, Mariánské Lázně aj.)

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 35,11 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Wehrwolf 8) Souhrnný přehled o činnosti Wehrwolfu k 30. 9. 1945 - Souhrnný přehled o činnosti Wehrwolfu k 30.9. 1945 zpracovaný hlavní správou OBZ

In: VÚA-VHA Praha, fond MNO 1945- hl. štáb 1. oddělení, kar. 10, čj. 100154/taj., strojopis originál, 15 s.
Klíčová slova:
Ministerstvo národní obrany, náčelník Hlavní správy OBZ mjr. B. Reicin, Wehrwolf, protičeská propaganda v českém pohraničí (dopisy, ústní komunikace, letáky), konkrétní akce Wehrwolfu a zatčené osoby související s těmito akcemi (Svitavy, Frývaldov, Krnovsko, Břeclav, Brno, Šluknov, Doksy, Dubá, Rumburk, Nová Paka, Vyšší Brod, Jablonec nad Nisou aj.), výcvikové tábory Wehrwolfu (organizace, personální zajištění, program), výcviková střediska Wehrwolfu v ČSR i v zahraničí, zjištěné sklady zbraní (Chomutov, Děčín, Mariánské Lázně, Jánské Lázně aj.)

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 80,04 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

30.4.

Řecká menšina v Moravskoslezském kraji

Shrnující text přináší základní informace o historii řecké menšiny v Československu se zvláštním zřetelem k úz...
30.4.

Němci ve Slezsku a na severní Moravě ve 20. století

Text přibližuje život německého obyvatelstva ve Slezsku a na severní Moravě v průběhu 20. století. Pozornost j...
8.2.

Čeští Němci

Studie sleduje dějiny Němců v Čechách a na Moravě od středověkých počátků, přes dramatické proměny česko-němec...
23.11.

FILM: Sudety - protrhnout vrstvu lhostejnosti

Krátký dokumentární film Sudety – protrhnout vrstvu lhostejnosti se zaměřuje na poválečné vyhnání Němců z Česk...
30.6.

Peripetie soužití Čechů a Němců v českých zemích - okupace a odsun

Prezentace stručně mapuje tragická závěrečná léta společného soužití Čechů a Němců na území Čech, Moravy a Sle...
27.4.

Jesenicko – zaniklé obce. Důsledky odsunu Němců v malém regionu

Prezentace rekapituluje důsledky odsunu původního německého obyvatelstva a poválečného dosidlování v malém odl...
24.4.

Sborník ze studentské konference Vyhnání, vysídlení, odsun?

V příloze si můžete stáhnout sedm desítek stran sborníku, který obdrželi v březnu 2013 účastníci studentské ko...
14.3.

Odsun Němců - sada pracovních listů

Soubor pracovních listů je zaměřen na téma divokého i organizovaného odsunu Němců z Československa, jeho příči...
23.2.

Sudety - protrhnout vrstvu lhostejnosti

Využijte metodickou příručku k filmu "Sudety - protrhnout vrstvu lhostejnosti" z cyklu Dějiny na vlastní kůži....
16.2.

Odsun Němců - pracovní aktivity pro žáky

Soubor obsahuje ucelený soubor pracovních aktivit pro žáky rozčleněných do jednotlivých fází, každá z nich je ...
30.6.

Divoký odsun a poválečné násilí - výukový set

Výukový set na téma násilí v prvních poválečných měsících v Československu. Odkrývání událostí odehrávajících ...
28.6.

Opravdu jen excesy? Národní očista v českých zemích po květnu 1945

Text historika Matěje Spurného ze sdružení ANTIKOMPLEX na téma násilí v prvních poválečných měsících v Českosl...
25.6.

Divoký odsun a poválečné násilí: Češi a Němci po válce

Soubor pracovních listů je součástí výukového setu „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945. Odkrýván...
25.6.

Divoký odsun a poválečné násilí: Benešovy projevy

Soubor pracovních listů je součástí výukového setu „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945. Odkrýván...
25.6.

Divoký odsun a poválečné násilí

Soubor pracovních listů je součástí výukového setu „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945. Odkrýván...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT