Moderní-Dějiny.cz

Poslední místa na dvoudenní seminář Moderních dějin.cz v Ostravě!

Publikováno: 6.10.2016, Aktualizováno: 1.11.2016 19:53

Po dvou letech připravil PANT a redaktoři portálu Moderní dějiny.cz pro učitele dějepisu opět dvoudenní seminář, který nabídne setkání se zajímavými hosty a erudovanými lektory nad aktuálním a nadčasovým tématem Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století. Těšíme se na setkání s vámi ve dnech 21. a 22. října 2016!

Poslední místa na dvoudenní seminář Moderních dějin.cz v Ostravě!

Dvoudenní seminář Moderních dějin je součástí projektu Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století, který je financován z dotace MŠMT pro rok 2016.

Místo konání semináře: Archiv města Ostravy, Špálova 19, Ostrava-Přívoz

Program:

Pátek 21.9.
12:00 -12:15 zahájení a přivítání účastníků
12:15 - 14:00 Jiří Pernes - Okamžiky osudových rozhodnutí (zlomové události českých dějin ve 20. století)
14:00 - 14:15 přestávka na kávu
14:15 - 16:00 Josef Mlejnek - Dějiny jako pyramida polopravd
16:00 - 16:30  přestávka na kávu
16:30 - 17.30  Milan Hes - Pro druhé! Praktická metodická inspirace o zachráncích Židů v podmínkách protektorátu (ukázka z využívání školního historického pramene ve výuce dějepisu)
diskuse, uzavření prvního dne a občerstvení

Sobota 22.9.
8:00 - 9:45 Milan Hes - Dny strachu - Zamyšlení nad fenoménem ukrývaných, prchajících či v ilegalitě žijících Židů v časech holocaustu + představení autorské knihy
9:45 - 10:00 přestávka na kávu
10:00 - 11.45 - Jan Urban - Do nebíčka, nebo do peklíčka? Osobní rozhodování o veřejném přijetí okupace v roce 1968 jako „bratrské pomoci“
11.45 zakončení semináře

Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) v Brně, obor historie-český jazyk, a postgraduálně muzeologii. Pracoval jako odborný pracovník v Moravském muzeu v Brně, historik v Zemědělském muzeu v Praze, ředitel Historického muzea ve Slavkově u Brna a ředitel Moravského zemského muzea v Brně. V současné době pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a specializuje se na dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století a na dějiny Československa po roce 1945. Kromě odborných studií je autorem řady historických knih, například: Spiklenci proti Jeho Veličenstvu aneb Historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách, (Praha 1988), Život plný nepřátel aneb Život a smrt Františka Ferdinanda d´Este, Praha 1995, Habsburkové bez trůnu,(Praha 1995), Až na dno zrady. Emanuel Moravec, Praha 1997, Maxmilián I. Mexický císař z rodu Habsburků, (Praha 1997), Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili, (Praha 2003), Komunistky. S fanatismem v srdci, (Praha 2006), Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století, (Brno 2008), Alexej Čepička: šedá eminence rudého režimu (2008, s Jaroslavem Pospíšilem a Antonínem Lukášem). Často spolupracuje s televizí na dokumentárních pořadech o české i světové historii, především historii rodu Habsburků. Jiří Pernes je rovněž spoluautorem nové publikace PANTu a Edice Moderních dějin Pětačtyřicátý (2015). Pedagogická činnost: výuka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně,Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Josef Mlejnek, jr.
Politolog a publicista, působí na Institutu politologických studií FSV UK Praha. Zabývá se přechody k demokracii; ústavními a volebními systémy; historií, kulturou i politikou střední a východní Evropy. Jako komentátor domácího i zahraničního politického dění spolupracuje s řadou tištěných i elektronických médií (v poslední době zejména s Lidovými novinami a Českým rozhlasem). Je redaktorem revue Babylon, kam pravidelně přispívá. Pro Český rozhlas 6 připravoval společně s Petruškou Šustrovou pořad Zaostřeno na moderní dějiny. Je editorem a spoluautorem knih Smíšené volební systémy (Karolinum 2010) a Postavení hlavy státu v postkomunistických zemích. Od pádu komunismu v roce 1989 do roku 2010 (Univerzita Karlova, FSV 2011). Společně s Petruškou Šustrovou napsal knihu Zaostřeno na komunismus (Euroslavica 2014).

Milan Hes
Středoškolský učitel, historik, didaktik dějepisu, člen České asociace orální historie a společnosti Patria, člen spolku PANT, spolupracovník Malachu, autor literatury faktu. Narodil se roku 1976 v Lounech. Trvale žije ve Slaném. Je absolventem oborů dějepis a základy humanitní vzdělanosti na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhájil disertační práci na téma „Didaktické aspekty historické paměti holocaustu“, a stal se tak po dlouhé přestávce dvaceti let prvním absolventem znovu obnoveného oboru didaktika dějepisu. Vyučuje na gymnáziu v Praze 4 a pracuje na několika odborných a didaktických projektech, jejichž výsledkem jsou metodické materiály pro studenty a učitele základních, středních i vysokých škol. Badatelsky se zabývá především regionálními dějinami Slánska v 19. a 20. století, problematikou komunikativní paměti šoa, vzájemným vztahem fenoménů dějin a paměti a také teorií oborové didaktiky dějepisu. Je spoluautorem kolektivní monografie „Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení“ (1999). Pravidelně publikuje v odborných a populárně-naučných časopisech. Od roku 2010 je pravidelným přispěvatelem revue literatury faktu „Přísně tajné!“ Je autorem knih „Čekání na smrt“ (rodinný tábor českých Židů v Osvětimi), „Dny strachu“ (osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa) „Promluvili o zlu“ (holocaust mezi dějinami a pamětí), A brány se otevřely (Osvobození 1945: Dachau, Osvětim, Terezín). Spolupracuje na didaktických projektech vytvářejících metodické materiály pro žáky, studenty a učitele.

Jan Urban
Český novinář, pedagog, jeden z předních disidentů v době komunistického režimu, signatář Charty 77, spoluzakladatel, lídr a mluvčí Občanského fóra.
Jan Urban vystudoval historii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promoval 1974). Za normalizace pracoval jako středoškolský učitel a také v dělnických profesích. Po roce 1987 přispíval do tehdy ještě nelegálních Lidových novin. V období 1989–1990 se pak angažoval v Občanském fóru, jehož se stal mluvčím a lídrem pro první svobodné parlamentní volby konané v červnu 1990. Z politického života odešel den po oznámení jejich výsledků, kdy bylo zřejmé, že Komunistická strana Československa byla poražena. Byl jedním ze zakladatelů Nadace Lidových novin a organizátorem humanitární akce SOS Sarajevo. Od roku 1993 střídavě žije v Praze a v Sarajevu. V průběhu války v Bosně a Hercegovině byl válečným zpravodajem z místa konfliktu. Byl členem Mezinárodní nezávislé komise pro Kosovo. V Iráku školil novináře a pracoval na projektech záchrany kulturního dědictví (2003–2006). Natočil dva dokumentární filmy o kosovském konfliktu. Byl vydavatelem časopisu Transitions (1997–1999). Do roku 2003 pracoval jako renomovaný komentátor Českého rozhlasu 6 / Rádia Svobodná Evropa. Působil také jako člen Mezinárodní nezávislé expertní komise pro Kosovo. O kosovském konfliktu natočil dokumentární film. Psal o válkách ve Střední Americe a bývalé Jugoslávii. Léta spolupracuje se společností Člověk v tísni a Občanským sdružením PANT. Je nositelem dvou cen (v USA a Salvadoru) za obranu lidských práv. V roce 2001 získal Cenu Ferdinanda Peroutky. V současnosti působí jako profesor na New York University in Prague.

Dvoudenní akce zaměřená na téma rozhodování jednotlivce ve zlomových momentech dějin - na příkladech z historie Československa ve 20. století. Myslíme si, že praktických a na jednom místě dostupných textů zamýšlejících se nad rozhodováním jednotlivce ve vypjatých, kritických okamžicích dějin či v časech společenské a politické krize, není pro učitele v současnosti k dispozici dost. Účastníci semináře se seznámí s texty a metodickými materiály z chystané publikace, prostřednictvím autorů textů a lektorů získají objektivní informace o chování lidí ve vypjatých historických situacích, v obdobích narůstající společenské (ekonomické) krize, obohatí své znalosti, rozšíří své dovednosti a schopnosti rozpoznat způsoby boje proti manipulaci, omezování lidských práv, ideologické propagandě či otevřené diskriminaci. Rozvinou své schopnosti v oblasti práce s historickými prameny a jejich interpretacemi, obohatí své myšlení o nové metody a analytické postupy řešení úkolů, stanou se kreativními v oblasti získávání informací a následné práce s nimi. Učitelům nabídne dvoudenní seminář inspirace, praktické návody jak učit toto nelehké témata. Zároveň se tak vytvoří prostor pro konzultace s učiteli a připomínkování vytvořených materiálů.

Naším cílem je s pomocí psychologického, sociologického, historického náhledu a s využitím svědectví konkrétních pamětníků popsat a osvětlit rozhodování jednotlivce ve vypjatých momentech dějin, v situaci, kdy je doba „vymknutá z kloubů“, kdy nekontrolovaně narůstá společenské napětí. Na příkladě konkrétních osobností, jejichž životy výrazně poznamenaly a proměnily zásadní události dějin 20. století, vysvětlíme mechanismy rozhodování a životní volby ve zlomovém okamžiku. Představíme materiály, které nezachycují popis historických událostí pohledem „velkých“ často neosobních dějin, ale jsou cíleně zaměřeny na lidský rozměr prožívání dějinných událostí a jejich následků.

Výsledkem celého projektu Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století bude souhrnná publikace obsahující populárně psané texty (tři studie) rozkrývající osobní, psychologický rozměr (lidské nastavení, psychika, přizpůsobení a odpor atd.), společenský rozměr (chování skupin, davu, role jednotlivce ve společenské skupině, konformita) i historický přehled zásadních zlomových událostí československých a českých dějin ve 20. století a pět historických studií k tématu rozhodování v konkrétních historických obdobích (I. sv. válka, II. sv. válka a holocaust, rok 1968 a normalizace), deset analytických metodických listů pro přímou aplikaci ve vyučovací hodině, které budou vycházet z výše zmíněných studií a populárně psaných textů, vzpomínek pamětníků, beletrie a dalších pramenů. Veškeré materiály vzniklé v projektu budou pochopitelně také průběžně zveřejňovány a umísťovány v elektronické podobě na vzdělávací portál Moderní dějiny.cz.

Zde je přehled autorů publikace i s uvedením témat, na kterých pracovali:
Petr Pithart - … když je zle. Babo raď… Rozhodování v Čechách. Za ztížených podmínek (společenský socio-historický rozměr zlomových událostí čs. a českých dějin)
Jiří Pernes - Okamžiky osudových rozhodnutí (zlomové události českých dějin ve 20. století)
Josef Mlejnek - Dějiny jako pyramida polopravd (osobní, psychologický rozměr zlomových událostí čs. a českých dějin)
Ivan Binar - Kočka mezi dveřmi (rozhodování o odchodu do exilu)
Dalibor Vácha
- Kdyby při tom nešlo o kejhák - Čechoslováci a vstup do čs. dobrovolnických oddílů na Rusi za Světové války (rozhodování o dezerci a vstupu do legií)
Jiří Padevět - Anthropoid (rozhodování o vstupu do odboje za druhé světové války)
Milan Hes - Pro druhé! (rozhodování o pomoci Židům v období protektorátu)
Jan Urban - Do nebíčka, nebo do peklíčka? (rozhodování o přijetí okupace v roce 1968 jako „bratrské pomoci“ )

Účast na semináři je bezplatná, program je časově koncipován tak, aby co nejméně zasahoval do výuky a ředitelé škol umožnili svým učitelům účast. Účastníci se mohou rovněž těšit na malé občerstvení v průběhu semináře.

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování, hlaste se rychle, počet účastníků je bohužel omezen na pouhých 20 osob!

Přihlášku si stáhněte v příloze článku, vyplňte ji a zašlete mailem na adresu petr.panek@pant.cz

  

Přílohy

doc
Přihláška na seminář
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,04 MB | Stáhnout soubor...

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

Aktualizováno: 28.9.2023 15:16 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTORY a vítězové byli oceněni iPhony, knižními, finančními odměnami a jejich tutoři ročním bezplatným předplatným časopisů D...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT