Moderní-Dějiny.cz

Přispěvatelé

Kateřina Čapková

Kateřina Čapková

Historička, pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a přednáší na Karlově univerzitě a na New York University v Praze. Ve svém výzkumu se specializuje na moderní židovské dějiny, migraci a problematiku uprchlíků, na otázku práv národnostních a náboženských menšin a moderní dějiny českého a polského pohraničí.

Ondřej Kolář

Ondřej Kolář

Historik. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, pracuje jako kurátor a vědecký pracovník ve Slezském zemském muzeu. Specializuje se na národnostní a politické dějiny Slezska ve 20. století, historii bezpečnostních sborů a výzkum reflexi vojenských dějin v kolektivní paměti.

Martin Dolejský

Martin Dolejský

Absolvoval obor Literární komparatistika na FF UK v Praze. Pracuje jako kurátor Městského muzea v Čelákovicích. Zajímá se o moderní české i světové dějiny, ale také o historii regionu.

Josef Märc

Josef Märc

Didaktik na Katedře historie FF UJEP Ústí nad Labem a učitel na Gymnáziu Mostecká v Chomutově. Spolupracovník na projektech Zmizelí sousedé a Zapomenutí hrdinové. Specializuje se na odsun Němců a holocaust. Inovátor výuky dějepisu.

Petr Blažek

Petr Blažek

Historik. Zabývá se československými dějinami 20. století a polsko-česko-slovenskými vztahy. V současnosti pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Provozuje webové stránky o dějinách VONS (1978-1989). Člen redakce Pražského webu pro studenou válku http://www.praguecoldwar.cz, Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 http://wwwold.pef.czu.cz/kolektivizace/, portálu Totalita.cz.

Jiří Pernes

Jiří Pernes

Historik. Vedoucí brněnského pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Specialista na dějiny Československa po převzetí moci komunisty. Autor řady vědeckých a popularizačních prací (Takoví nám vládli, Alexej Čepička. Šedá eminence rudého režimu,... )

Marek Šimoňák

Marek Šimoňák

Středoškolský učitel dějepisu, jednatel a ředitel nestátního Gymnázia EDUCAnet v Ostravě-Hrabůvce. Člen Rady spolku PANT. Podílel se na realizací dvou studentských filmových dokumentů Auschwitz-Birkenau a o holocaustu, S pamětníkem o 20. století.  Kontaktní osoba pro organizaci putovních PANTu.

Jiří Hruška

Jiří Hruška

Středoškolský učitel dějepisu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě, jednatel Educa24 agency. Organizátor vzdělávacích a kulturních akcí (Věda kontra iracionalita, Krvavé století, Mezinárodní festival studentských filmů Ostrava-Picture). Jeden z realizátorů projektu Cesta ke svobodě. Je členem Rady spolku PANT.

Adolf Rázek

Adolf Rázek

Český katolický aktivista, politický vězeň komunistického režimu, vyšetřovatel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu specializující se zejména na pronásledování věřících (1995-2000) a člen Konfederace politických vězňů. Od roku 1992 pracoval na objasňování zločinů StB v ÚDV při FMV, od roku 1995 jako vyšetřovatel. Mimo vyšetřovací činnost se věnoval též zprostředkování poznatků z vyšetřování veřejnosti. Do důchodu odešel v roce 2000 jako vedoucí odboru vyšetřování.

Milada Kaďůrková

Milada Kaďůrková

Absolvovala FF UP a studium na Státním ústavu těsnopisném v Praze. Po roce 1989 se podílela na tvorbě celostátních osnov pro výuku etiky na středních školách. Pro VOŠ v Havířově, kde působí dodnes, vypracovala skripta Základy etiky v dějinách filozofie. Své literární aktivity rozvíjí v Kruhu přátel díla Viktora Fischla na severní Moravě, pro který připravuje ve spolupráci s herci NDM v Ostravě literární večery. Osobní přátelství se spisovatelem Viktorem Fischlem ji inspirovalo k sepsání monografie Setkání s Viktorem Fishlem a vydání souboru jeho dopisů pod názvem Zamyšlení nad dopisy Viktora Fischla.

Mgr. Jiří Sankot

Mgr. Jiří Sankot

Jako archivář Státního oblastního archivu v Plzni a bývalý učitel dějepisu se zabývá mapováním osobních a rodinných příběhů v jižních a západních Čechách. Zvláštní pozornost věnuje období okupace a druhé světové války v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji a na Vysočině.  V této souvislosti se zajímá mimo jiné o osudy zdejších židovských rodin v období holocaustu. Spolupracuje s plzeňským regionálním nakladatelstvím Starý most a s časopisem Živá historie. V minulosti se věnoval regionální historii jako redaktor deníku Listy Strakonicka. Čerpá z archivních pramenů, kronik a vzpomínek pamětníků.

Mečislav Borák

Mečislav Borák

Vědecko-pedagogický pracovník Ústavu středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Dlouhodobě se věnuje výzkumu novodobých dějin Slezska v kontextu dějin českého státu a střední Evropy se zaměřením zvláště na problematiku druhé světové války, československo-polské (-ruské) vztahy a na perzekuce totalitních režimu ve XX. stol. Je autorem 200 studií v kolektivních monografiích, sbornících a odborném tisku a 18 knižních monografií. Jako scénárista a moderátor se podílel na realizaci 15 dokumentárních filmů s historickou tematikou.

Viliam Kratochvíl

Viliam Kratochvíl

Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. třináct roků učil dějepis na základní škole, šest let na gymnáziu, od roku 1989 působí na katedře Filozofické fakulty univerzity Komenského v Bratislavě. Specializuje se na výzkum a tvorby učebnic, je autorem a spoluautorem 19 titulů učebnic dějepisu a desítek studií. Od května 2012 je ředitelem slovenského Státního pedagogického ústavu.

Mgr. Lukáš Bárta

Mgr. Lukáš Bárta

Středoškolský učitel českého jazyka a literatury na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Od roku 2008 koordinuje činnost uměleckého seskupení mladých ostravských literátů a hudebníků Bezejmenná skupina. Podílí se na organizaci středoškolských studentských konferencí na GOH. Od roku 2003 je garantem a spolutvůrcem školního časopisu Bojler, který získal již několik celostátních ocenění. Je autorem čtyř básnických sbírek a jednoho románu. Člen ostravského střediska Obce spisovatelů. 

Jakub Janda

Jakub Janda

Student diplomacie, publicista. Spolupracovník thinktanku European Values, Literárních novin a Revue politika, PR konzultant UNICEF a Českého helsinského výboru. V minulosti spolupracoval s Amnesty International a ADRA Česká republika.

Mgr. František Kolouch Ph.D.

Mgr. František Kolouch Ph.D.

Pedagog a historik, vystudoval Katolickou teologickou fakultu UK. Specializuje se na problematiku moderních církevních dějin, zvláště na osobnosti pronásledované v době nacismu a komunismu. Doktorát z historie obhájil na katedře dějin Pedagogické fakulty UK v roce 2015. Trvale žije v Praze. Je autorem podrobné biografie o českobudějovickém biskupu Josefu Hlouchovi (Milion duší, 2013) a rokytnickém knězi Janu Bulovi (Oběť případu Babice, 2016).

Miroslava Ludvíková

Miroslava Ludvíková

Absolvovala historii a filozofii na Universitě Palackého v Olomouci. Po skončení studií pracovala jako lektorka a od roku 2008 jako vedoucí Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. Od září 2011 do července 2012 absolvuje stáž v L'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena v Itálii. Specializuje se na metodiku výuky o šoa a na postoje nežidovského obyvatelstva k Židům za druhé světové války, především na pomoc židovským osobám.

Martin Müller

Martin Müller

Absolvent mediálních a filmovědných studií, v současnosti student scenáristiky a dramaturgie. Člen uměleckého sdružení Bezejmenná skupina, příležitostný přispěvatel literárních časopisů, filmař všeho druhu a občas i hudebník.

Milan Ryjáček

Milan Ryjáček

Středoškolský učitel dějepisu a českého jazyka na Obchodní akademii v Chocni. Ve výuce pravidelně využívá moderní metody vyučování: prezentace, práce s texty, zpracování obrazových materiálů, práce s interaktivní tabulí. Klade důraz na mezioborové vztahy. Aplikuje předvádění studentských prezentací (často ve dvojicích - formou dialogu). Organizuje školní filmový klub, semináře zaměřené na moderní dějiny a kulturně-historická pásma k důležitým výročím. Přispívá do regionálního tisku.

Jiří Tůma

Jiří Tůma

Vystudoval historii a pedagogiku na Slezské univerzitě v Opavě. Několik let pracoval jako učitel dějepisu a zeměpisu na základní škole. Na částečný úvazek učí dějepis na ZŠ Mendelova v Karviné. Jinak pracuje jako organizátor dalšího vzdělávání na KVICu v Ostravě. Je koordinátorem vzdělávacích projektů, členem Krajského poradního sboru pro vzdělávací oblast "Člověk a společnost". Občas lektoruje pro učitele dějepisu i vlastní metodické semináře, zaměřené na aktivizační metody.

Mgr. Jan Zajíc

Mgr. Jan Zajíc

Učitel dějepisu a českého jazyka na ZŠ Otická v Opavě, kde také vyučuje volitelný předmět literární výchova, vede seminář z dějepisu a dějiny filmu. Ve výuce pravidelně aplikuje moderní vyučovací pomůcky (prezentace, interaktivní tabuli, videoukázky). Je rovněž spoluorganizátorem školního časopisu OŤAS. Předmětem jeho nejčastějšího zájmu jsou nejen nejnovější dějiny, ale zejména dějiny 17. a 18. století - baroko, válečné konflikty 18. století, osvícenství atd.

_Spolupráce a projekty

Česko - polské fórumJana a Tony ŠvehloviZáštita České komise pro UNESCODějiny a současnost
Více...

_Úvodník

 „...Dvacáté století je stoletím úžasných hrůz i úžasných vědeckých vymožeností. Podle mne je nemožné být pesimistou tváří v tvář tomu, co dokázal rozum a věda. A právě tak je nemožné být naivně optimistický, když člověk žije ve století Hitlerů, Stalinů a genocid...“
Raymond Aron

PRŮVODCE PORTÁLEM PRO UŽIVATELE
A NÁVŠTĚVNÍKY

Počet registrovaných čtenářů: 67 596

WEBOVÝ ROZCESTNÍK

Počty publikovaných materiálů na portále:

Prezentace: 397
Pracovní listy: 388
Studie historiků: 461
Soubory pramenů: 826
Svědectví pamětníků na kanálu Youtube: 191

Počet členů facebookové skupiny MD: 5 563

_Nejnovější články

8.4.

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: ...
8.4.

Podcast pro soudobé dějiny přináší aktuální výzkumy i zajímavé otázky z nedávné historie

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spustil v květnu 2023 podcast zaměřený na oblast nejnovější historie v českém a...
22.9.

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTOR...
6.9.

Slavnostní vyhlášení 10 nejlepších prací soutěže Eustory

"Tento rok české verze celoevropské soutěže EUSTORY byl zcela mimořádný, a to nejen díky rekordnímu počtu před...
5.2.

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, vyhlašujeme XIV. ročník mezinárodní soutěže Eustory pro středoškoláky. Téma le...

_Nejčtenější články

26.4.

Letecké mapy celé ČR z padesátých let

Chcete vědět jak vypadalo vaše město či vesnice z ptačího pohledu před šedesáti lety? Hledáte zaniklé obce a s...
2.6.

Mnichovská dohoda (29. 9. 1938 )

Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu; podepsána 29. 9. 1938 na konfe...
11.3.

První světová válka 1914 - 1918

Shrnující rozsáhlá výuková prezentace rekapitulující příčiny, průběh a důsledky I. světové války. Je vhodně do...
28.10.

Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii...
23.4.

Podíl rumunské armády na osvobozování Československa v roce 1945

Málo se ví, že při osvobozování Československa padlo nebo bylo raněno přes šedesát tisíc Rumunů, což je druhý ...
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT