Moderní-Dějiny.cz

Záznam 1. schůze Revolučního Národního shromáždění

Publikováno: 14.10.2013, Aktualizováno: 19.10.2013 10:17

Tzv. revoluční Národní shromáždění vzniklo rozšířením Národního výboru na 256 poslanců podle obdobného klíče, kterým byl obsazen Národní výbor. Poslancům agrární strany připadlo 55 mandátů, 53 sociálním demokratům, 46 demokratům (od března 1919 národním demokratům), 29 čs. socialistům, 24 lidovcům, 6 pokrokářům a 41 stranicky nerozděleným Slovákům. Dvě místa byla původně vyhrazena zástupcům legií.

Záznam 1. schůze Revolučního Národního shromáždění

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Stenografický záznam 1. schůze Revolučního Národního shromáždění - 14.11.1918

Schůze zahájena v 11 hod. 40 min. dopol.

Přítomni:
Předseda: Dr. Kramář.
Zapisovatel: Člen N. S. Luděk Pik; pak větší počet členů N. S.
Z kanceláře sněmovní: JUDr. Jaroslav Haasz, tajemník sněm., zástupce jeho JUDr. Jindř. Šafařovič.

Dr. Kramář (zvoní): Slavné národní shromáždění! Z příkazu Národního výboru zahajuji Národní shromáždění. Nám všem dmou se prsa radostí, hrdostí a pýchou nade vším, co v hrozné válce dokázal náš národ. Od první chvíle, kdy rozpoutala se lítice válečná, věřil a doufal, že nyní konečně dojíti musí své svobody a samostatnosti. Hrdinou války byl náš československý lid. Ať bylo nejhůře, nezmalátněl, nedal se zlákati ani sliby, ani zastrašiti hrozbami a ačkoliv tak úžasně trpěl hladem, zimou a nedostatkem, stál pevně a nezlomně a s tou železnou vůlí, neznající kompromissů, vedl politiku českou na cesty vítězné! Nebylo nikdy vzácnější jednotnosti vůle veškerého českého lidu ve všech jeho vrstvách! A tato skálopevná, nezdolná vůle národa byla zázračným kouzlem, které naše hrdiny ve vojsku československém pobouzelo k tak bezpříkladnému heroismu, před kterým sklání se celý svět v němém údivu! Šli radostně v boj, ač věděli, co je čeká, nebáli se šibenice, která je očekávala, když padli do rukou těch které s celou duší nenáviděli za staletou porobu svého národa, za všecka muka a všecky útrapy, které vytrpěl po staletí český národ. A na popravu šli hrdě, nezlomně, se vzpomínkou na drahou vlast, kterou viděli již svobodnou a šťastnou v poslední chvíli svého mučednictví. Jak šťasten jest náš národ, že měl tolik hrdinů ve chvíli dějinné! Přede všemi, kteří za svobodu vlasti dali život, hluboce se skláníme (členové národního shromáždění povstávají) a všem našim hrdinům, kteří nám zůstali, posíláme svůj vroucí pozdrav, svůj vřelý obdiv a nekonečnou vděčnost národa! (Výborně! Sláva! bouřlivý potlesk.) A smím snad říci, že starost o vdovy a sirotky našich mučedníků bude přední povinností našeho svobodného státu! (Výborně! Hlučný potlesk.)  Ale nejen svou hrdinností, také svou mravní silou, svou nádhernou, ušlechtilou sokolskou kázní a sokolským duchem jsou nám zářivým příkladem opravdové činorodé lásky k vlasti, a my těšíme se, že budou i zde mezi námi vzorem mravní ukázněnosti, dobrovolné, mužné discipliny, a vážné, ničeho se nelekající obětavosti ve prospěch svého národa, jakož i opravdové, bratrské, vzájemné lásky i solidarity! (Výborně!) A z duše děkujeme všem, kteří je vedli! Svůj vřelý pozdrav posíláme, doufám, prvnímu presidentu československé republiky, T. Masarykovi, (Členové národního shromáždění povstávají. Volání: Sláva! Ať žije! Dlouhotrvající, nadšený potlesk.)

Posíláme mu srdečný dík za všechno, co vykonal pro naší samostatnost. Děkujeme srdečně za všecko, co s tak neobyčejným přímo mistrovstvím podnikl pro zjednání naší samostatnosti náš ministr zahr. záležitostí Dr. Beneš (Výborně! Dlouhotrvající potlesk), děkujeme našemu ministru vojenství Dru Štefanikovi (Výborně! Hlučný potlesk), který osvědčil tak obdivuhodnou  schopnost v organisaci našich vojsk, a děkujeme všem jejich pomocníkům, kteří tak skvělým způsobem dokázali, že Čech je s nejtěžších úkolů, jen když má volnou půdu, volnou cestu a může pracovat. (Výborně!) Vyprávěli nám, jak úzkostlivě naslouchali všemu, co děje se v Čechách, jak báli se, aby národ neoslábl pronásledováním a protivenstvím, aby nestalo se jim to nejstrašnější, co by se jim mohlo státi, totiž aby je národ nezapřel a aby nebyli opuštěni svým vlastním národem, aby jejich hrdinství nebylo marno, báli se o to, aby vlastní jejich národ neměl dosti mužnosti a odvahy, aby přetrhal všechna pouta s říší, proti níž oni na smrt bojovali. A proto poděkujme všem, kteří zde u nás doma dovedli trpět s hlavou vztýčenou a nepokořenou, všem těm, kteří se nelekali hrozeb šibenicemi a žaláři, všem, kteří bez strachu a bázně, s největším nebezpečím obětovali všechno, aby s našimi bratry za hranicemi udržovali stálé spojení (Dr. Bouček: Sláva Dru Šámalovi!) - ano, Sláva Dru Šámalovi! (Výborně! Dlouhotrvající bouřlivý potlesk) -i všem těm sokolským trpitelům, kteří v žalářích trpěli za své čisté, vlastenecké, sokolské nadšení. (Výborně! Hlučný potlesk). Až bude se psáti historie našeho národa o posledních čtyřech letech, udiví se svět, kolik tu bylo skvělého, ale skrytého hrdinství, kolik odhodlání, pomoci české věci, třebas by to mělo život státi, a my pak teprve si řekneme, že jsme si svou svobodu opravdu zasloužili, že jsme byli doma i za hranicemi ve velké chvíli hodni své minulosti, svých velkých předků, kteří tak radostně obětovali život za svou víru, za své přesvědčení a za svůj jazyk. (Výborně! Potlesk.) Nebyli jsme malí ve velké chvíli dějinné a jestli nám obdivuhodný náš přítel George Clémenceau řekl, že jsme se ukázali velikým národem, pak smí nás na chvíli opustiti naše skromnost a my smíme s důvěrou a hrdostí hleděti vstříc soudu dějin o tom, jak choval se náš národ ve chvíli své nejtěžší zkoušky. My jsme tím šťastnější, že sami jsme všecko udělali, abychom zasloužili si svou svobodu, poněvadž jsme od počátku chtěli, aby mocní naši přátelé své přátelství nedávali nehodným. Proto s tak vzácnou hrdostí odmítali naši lidé za hranicemi každou materielní pomoc od spojenců, i když jim bylo nejhůře. (Výborně! Potlesk.) Chtěli, aby svobodní a nezávislí mohli s čistým srdcem slíbiti nehynoucí vděčnost a oddanost těm, kteří za osvobození lidstva z těžkého jha násilí a moci šli v osudný boj. A my z celé duše se připojujeme k jejich vděčnosti. Z této síně roku 1871 ozval se jediný protest zákonodárných sborů pro zmučenou Francii a z této síně posíláme zase vřelý, vroucí pozdrav Francii radostné a vítězné. (Sláva! Shromáždění povstává. Bouřlivý, dlouho trvající potlesk.) Posíláme jí svůj hold, svůj vroucí dík za všechno, co konala, co obětovala pro svobodu všech národů. My děkujeme všem, kteří v tomto historickém boji ji vedli k památnému vítězství. A jestliže my od roku 1871 po Sedanu protestovati proti odloučení Elsaska a Lotrink, tak my dnes s celým srdcem vítáme, že tyto Elsasy a Lotrinky vrací se zase ku krásné a nádherné Francii, kterou ani za největšího útisku nepřestali jsme milovati horoucí láskou.(Výborně! Hlučný potlesk. Shromáždění povstává.) Děkujeme vroucně z duše velkému národu anglickému (Výborně! Hlučný, dlouho trvající potlesk. Shromáždění povstává). Děkujeme mu za všechno jeho hrdinství a bezpříkladné oběti, které přinášel, aby zbavil lidstvo dusivého tlaku pruského militarismu a národního násilnictví a aby zjednal nám malým národům plnou svobodu a samostatnost. Bezpříkladná pevnost a neustrašenost Anglie i Francie i ve chvílích nejtěžších bude nám zářivým vzorem ve všech těžkostech a obtížích nového, svobodného našeho života.

A s hlubokou vděčností vzpomínáme Států severní Ameriky, (Výborně, potlesk. přítomní povstávají) těch, kteří světu dali zářný příklad nejčistšího idealismu, kdy šli v hrozný světový boj beze všech praktických a politických zámyslů, nýbrž jen proto, aby dopomohli ve světě k vítězství právu a spravedlnosti a opravdové demokratické svobodě. (Hlučný potlesk). Český národ vždycky s vděčností bude vzpomínati velikého jejich presidenta W. Wilsona (Výborně! Shromáždění povstává, bouřlivý potlesk) který pro všecko to, co bylo nejčistšího a nejideálnějšího, v duchu obyvatelů severní Ameriky našel vždycky tak vznešeného výrazu.

Děkujeme Italii, děkujeme z duše velké trpitelce Belgii (Výborně! Potlesk), spřáteleným nám Rumunům a všem spojencům za všecku krev, kterou prolévali pro lepší budoucnost lidstva (Sláva jim!) a v dějinné chvíli vzpomínáme zejména bratrských nám Jihoslovanů (Výborně! potlesk), nerozlučně s námi spojených společným utrpením a společnými velkými cíli naší budoucnosti. (Výborně! dlouho trvající potlesk). My posíláme hrdinnému Srbsku (Výborně! Potlesk), našim drahým bratřím chorvatským a slovinským (Hlučný potlesk), kteří všichni svorně a šťastně budou bohdá žíti ve spojeném Jihoslovanstvu, svůj bratrský srdečný pozdrav. (Výborně! Potlesk), a s hlubokou vděčností pamatujeme millionů lidských životů, které Rusko obětovalo pro společnou věc spojenců, pro naši věc. (Výborně!) A národu Ruskému posíláme ubezpečení, že je nám stejně drahým ve štěstí, jako v neštěstí (Výborně! Potlesk). Se všemi slovanskými národy, zejména s Poláky, jichž svobodu upřímně uvítáme, chceme žíti v opravdovém bratrství. Víme, čím jsme všem povinni, ne krásnými slovy, nýbrž skutky a celým svým životem. Chceme býti hodni své svobody a jest naší pevnou vůlí, aby Českoslovanská republika byla zemí opravdově domokratické svobody, kde by nebylo utiskovaných ani politicky, ani národně, ani sociálně (Výborně! Potlesk). Pevně a nezlomně trváme však na tom - poněvadž je to prohlášení nás všech, dovolte, abych to přečetl - aby neporušen zůstal staletou historií posvěcený celek zemí českoslovanských (Výborně!) a za žádnou cenu nevzdáme se spojení se svými bratry Slováky (Shromáždění povstává, aklamujíc Slováky), kteří nejlépe vědí, že národ náš miluje je upřímnou, bratrskou láskou se všemi jejich zvláštnostmi, s jejich krásným svérázem a že nechceme nic jiného, než aby po svém, volně a svobodně se rozvíjeli ve společné naší vlasti! (Výborně! Potlesk). A jménem první vlády svobodné československé republiky zde mohu také prohlásiti, že německý národ, v hranicích státu našeho bydlící, nemá nejmenší příčiny obávati se o svůj národní rozvoj (Tak jest! Potlesk). Věrni své minulosti i svým demokratickým tradicím, nechceme své krajany německé - postaví-li se loyálně na půdu našeho státu - nijak zkracovati v kulturním a jazykovém jejich rozvoji. (Potlesk.) Náš stát ovšem bude českým státem, (Tak jest! Bouřlivý potlesk) tak, jak jsme si jej vydobyli krví a utrpením (Výborně!) Ale naší hrdostí a touhou by bylo, aby nikdo zde u nás, kdo není Čechem, necítil se utiskovaným a nesvobodným. (Zcela správně! Potlesk.) My příliš dlouho cítili všechno barbarství kulturních útisků, všechno ponižování svého národa, kterému nedávali ani práv jazykových, ani škol nutných pro vzdělání v jazyku mateřském, abychom se chtěli dopouštěti stejných hříchů proti svobodě a kultuře! (Nikdy! Výborně!) Cítíme se vnitřně dosti silnými, abychom beze všeho násilí, bez útisku druhých spoléhali jen na vlastní síly a na svou vše obětující lásku k svému národu. (Bouřlivý potlesk! Výborně). Bohaté národohospodářské možnosti, možnosti hospodářského a sociálního vývoje našeho státu také všem stejně budou dány. My nebudeme nápodobovat starý rakouský systém, který naše země násilně a úmyslně omezoval v jejich hospodářském vývoji. My chceme, aby všechny části naší republiky rovnoměrně a stejně braly podíl na našem novém rozmachu ekonomickém a sociálním. (Výborně!) Ostatně ale my bojovali a trpěli za celý národ, tedy i za ty statisíce našich statečných menšin, které v nevýslovných útrapách zachovaly si své češství a tedy nejen pro historická práva, nýbrž i pro právo těchto statisíců na volný a svobodný život národní nikdy nepřipustíme roztrhání svých českých zemí. (Bouřlivý souhlas a potlesk.) A staleté utiskování a staleté jejich utrpení jest platnějším titulem na právo sebeurčení, než násilné jich odnárodňování se strany německé většiny. Zrovna zde v těchto síních pamatujeme na těžký svůj zápas, na to, s jakým úsilím, strádáním a ponížením musili jsme dobývati každého kousku svého práva. A dnes zde pozdravujeme svůj svobodný volný československý stát! (Výborně! Sláva! Potlesk.) Jsme šťastni, že došli jsme ho v takém klidu a pořádku, bez krveprolití a násilí! A tu mám za svou povinnost, poděkovati zde - dojista jménem Vás všech - těm, kteří za nepřítomnosti ostatních členů presidia Národního Výboru ve Švýcarech s takovou energií a rozvahou a nadlidskou pílí vedli náš národ na prvních jeho svobodných krocích. (Výborně! Výborně! Hlučný souhlas.) Děkujeme upřímně pánům Švehlovi (Potlesk), Soukupovi (Potlesk), Rašínovi (Potlesk), Stříbrnému (Potlesk), Šrobarovi (Potlesk) a Scheinerovi (Na zdar! Potlesk), jakož i vídeňskému našemu představiteli Tuzarovi (Potlesk), který v těžké své posici dělá opravdu věci obdivuhodné! Děkujeme celému Národnímu Výboru, Sokolstvu a dělnickým tělocvičným jednotám (Potlesk), jakož i všem, kteří s tak upřímným nadšením v těžkém jich díle jim pomáhali.

Z národa, jejž sotva svět znal, stali jsme se národem všude ctěným a váženým jen vlastní silou, mužností a odhodlaností, kázní a pořádkem, kterým všichni ochotně dávali hold svého obdivu. Máme proto těžké povinnosti. Neodpustitelným bylo by hříchem, kdybychom to, co vydobyly nám naše hrdinné legie i co vydobily sobě i nám náš národ svou neobyčejnou pevností a odhodlaností, kdybychom to jakýmkoliv způsobem promarnili.  Na nás se nyní svět dívá se sympatií a s láskou - tím větší je naše povinnost! A tak, prosím, a prosíme vás mi všichni, kterým snad svěříte vedení věcí politických společně s Národním shromážděním, abychom ukázali v družné práci všech, že český národ dovede si svobodu nejen vybojovati, nýbrž že dovede si ji také zachovati. (Výborně! Potlesk), že dovede býti opravdu vnitřně svobodným, hodným své veliké minulosti, svých tradic a svého utrpení. Jsme volni a svobodni! Padla těžká pouta rakouského a maďarského násilnictví! (Výborně!) Na nás je, aby český národ dokázal, že dovede býti svobodným. Věříme a doufáme, že to plnou měrou dokážeme! (Výborně! Shromáždění povstává. Dlouho trvající potlesk.)

A nyní, než dovolím si Vás vyzvati k volbě předsednictva musíme vykonati něco, co opravdu již dozrálo. My nemůžeme sice dnes, poněvadž nejsme ještě konstituantou, ve státní základní zákony vtěliti to, čím žíti chceme. Ale jedno může již dnes národní shromáždění prohlásiti. Všecka pouta, která nás vázala k dynastii Habsbursko-Lotrinské, jsou přervána (Výborně! Poslanci povstávají, hlučný potlesk.) Konec jest smlouvám z r. 1526 i pragmatické sankci (Výborně, potlesk ) Dynastie habsburskolotrinská ztratila všechna práva na trůn český (Tak jest! Výborně! Potlesk.) A my svobodni a volni prohlašujeme, že náš stát československý jest svobodnou československou republikou. (Výborně! Sláva!) Hlučný potlesk.) A abychom doplnili všechno to, pak prosím Vás, abyste prvním presidentem Československé republiky zvolili Tomáše Masaryka. (Výborně! Sláva! Potlesk) Prohlašuji tedy professora dra. Tomáše G. Masaryka jednohlasně zvoleným presidentem Československé republiky. Tímto jsme vykonali všecko, co jest potřebí k tomu, než konstituujeme se jako Národní shromáždění. Konstatuji, že jsme k usnášení způsobilí a také naši bratři slovenští, kteří poněkud byli opozděni, již se do schůze dostavili. (Sláva jim! Potlesk.) A já tudíž Vás prosím, abyste dovolili, abychom přikročili k volbě předsedy Národního shromáždění. Upozorňuji Vás, ze podle jednacího řádu musí býti předseda i místopředseda voleni lístky. Poněvadž nejsou ještě jména místopředsedů rozepsána, prosíme, abyste laskavě volili nyní jenom předsedu Národního shromáždění. Prosím pány úředníky, aby sebrali lístky a prosím pány členy Národního shromáždění Pika a Bradáče, aby laskavě provedli skrutinium. Přerušuji na 10 min. schůzi, než bude skrutinium ukončeno. Poněvadž nedostali jsme lístky hektografované, prosím, abyste jméno kollegy Tomáška napsali laskavě na lístky sami.

(Schůze přerušena o 12. hod. 5 minutách.)
(Schůze opět zahájena ve 12 hodin 25 min.)

Dr. Kramář (zvoní): Velectěné shromáždění! Odevzdáno bylo 220 lístků, znějících na jméno Tomášek (Výborně! Potlesk.)

Jeden lístek byl prázdný. Prohlašuji tedy člena Národního shromáždění Tomáška předsedou tohoto shromáždění (Výborně! Potlesk.)

Prosím, aby složil slib.

(Poslanec Tomášek vstupuje na tribunu k dru Kramářovi.)
Dr. Kramář: Slibujete jako člen Národního shromáždění československého a jako jeho předseda, že budete zachovávati zákony státu československého a že svůj úřad budete zastávati dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Předseda Tomášek (podávaje dru Kramářovi pravici): Slibuji. (Výborně! Potlesk)
Slavné národní shromáždění! Velectěné dámy! Vážení pánové! Jen s hlubokým vnitřním pohnutím ujímám se slova, abych prohlásil, že nesmírně čestný úkol, jejž jste volbou právě vykonanou vložili na bedra moje, přijímám, a že jsem odhodlán plniti jej se vší objektivností naproti všem členům a naproti všem stranám tohoto slavného shromáždění, jsa si plně vědom toho, že na tomto místě jsem tlumočníkem a nositelem společné vůle a společného úsilí všech nás dohromady. (Výborně! Potlesk.) K těžkému úkolu svému vyprošuji si však současně účinnou podporu k řízení prací tohoto slavného sboru - od vás ode všech, ježto jen v harmonické práci spočívá záruka plného zdaru úkolů, jež máme před sebou. Řekl jsem, že jen s hlubokým vnitřním pohnutím jest mi možno ujmouti se slova. Nejen já, nýbrž my všichni stojíme pod mohutným dojmem velikosti dějinné chvíle, kterou prožíváme.

Před chvílí právě prohlášena byla, velectění pánové, předsedou Národního výboru slavnostním způsobem - právě z tohoto místa - samostatná československá republika. Po staletích poroby politické i národní setřásá národ náš pouta, aby jako neodvislý a svobodný sám se ujal řízení vlastních svých osudů. Naplňují se konečně prorocká slova velikého našeho Jana Amose Komenského, jimiž se modlil ve chvílích pro národ náš nejtěžších. Celých tři sta let žili jsme ne životem svým, nýbrž životem otroků, jako nástroj cizí zvůle. Národ, který svobodnou volbou kdysi povolal vládce na svůj trůn, oloupen byl posléze jimi o svoji státní samostatnost. Na popravištích pykali vůdcové jeho krví i svým životem, když pokusili se o setřesení pout. Za hranicemi jako psanci bloudili nejlepší synové národa, štvaní z místa na místo soustavnými persekucemi a národ celý měl býti vyhlazen s povrchu země. A na pokraji hrobu takřka se octnul národ, který kdysi stál v popředí nejkulturnějších národů světa. Tyranovláda jako balvan spočívala po staletí na prsou jeho, až do dnů našich krvavá minulost vrhala své stíny. Kdo nese zodpovědnost za to moře bídy, jímž jsme prošli v uplynulém právě čtyřletí, kdo to byl, jenž nás a s námi i lidstvo celé přivedl na tu Kalvarii utrpení, kdo na nás uvalil nekonečné neštěstí světové války? Ale naplnily se dějiny tyranie. Padla, shroutila se v hrob, národ náš se revolucí dne 28. října rázem osvobodil a dnes stojíme tu na prahu samostatného státního života, ve svém vlastním státě, československé republice (Výborně! Hlučný potlesk.) Jak že to praví pěvec slovenských našich bratří? Za cudzích sme mreli, dnes žíti už treba, dnes žít pre seba už chceme; otrokmi sme boli, dosiať viacej nebudeme. (Výborně! Potlesk.) Ne, nebudeme! S tím odhodláním, jež ztvrdlo v nás ve skálopevné rozhodnutí, stanuli jsme u mezníku, který dělí a ohraničuje dějiny našeho národního vývoje. Minulost krvavá, minulost běd a utrpení je za námi. Teď platí pro nás: Jen ku předu ve svobodném domově! Prohlásili jsme se právě samostatnou, lidovou republikou. Jest tím už všecko vykonáno? Ne! Nestačí jenom ji prohlásiti, dnes - to si musíme plně uvědomiti - vlastním naším úkolem jest, položiti k rozvoji jejímu pevné, zdravé, demokratické základy, vybudovati ji tak, aby se stala pýchou naší, aby se stala oporou a baštou, šťastným domovem těm kdož přijdou po nás. (Výborně!) Demokratický výklad ústavní jest nám klásti; to musíme míti stále před očima. Všecka moc pochází z lidu, hlásal již za rozbřesku našeho národně-politického probuzení tehdejší vůdce národa a dnes cítíme my, synové nové doby, každým svým nervem, že jen v demokracii tkví kořeny národní samostatnosti, že bez demokracie není skutečného národního života. (Výborně! Potlesk.)

Ale současně musíme si uvědomiti druhý závažný fakt, že žijeme v době, ve které otázky sociální hrají nesmírně významnou úlohu, a já očekávám, že slavný tento sbor jest si cele vědom velkých úkolů, jež nás při práci naší čekají právě na poli sociálním. Všude skoro okolo nás vysoko dmou se vlny revoluce, kterou otázky sociální buší na brány Evropy. Likvidace krvavé minulosti, té doby útisků a nadvlády, vybavuje spoutané dříve síly lidu, a národ náš jest ve středu Evropy, v srdci jejím. A je-li i naše Národní Shromáždění, jak o tom není přece pochyby, produktem revoluce, zachvátivší celý národ náš, pak si musíme také uvědomiti plně to, že úkolem tohoto slavného shromáždění jest, veliké dílo revoluční vnitřní demokratickou a sociální stavbou také dokonati. (Výborně! Potlesk.)

Dosavadní dílo národního a státního osvobození našeho vzešlo ze soustředění všech složek národa na podkladě společného úsilí všech politických stran i všech jeho vrstev. Přeji si ze srdce, aby ve znamení tom nesla se i práce naše v tomto slavném shromáždění (Výborně!) - a nepochybuji, bude-li tato souladná práce uvnitř sněmu doplněna citem pospolitosti národní, uplatňujícím se i mimo zdi této budovy tam venku, tam, kde jde o těžké problémy výživy a zásobování, ale také o praktické osvědčování pravé demokracie, až do těch posledních dědin a vísek (Výborně!), pak můžeme s klidem hleděti v ústrety dnům příštím, pak můžeme s pevnou důvěrou čekati, že úspěchem korunováno bude těžké dílo naše. (Potlesk.) Jednu věc chtěl bych ještě zvláště vyzvednouti. Dnes se tu poprvé scházíme, zástupci celého národa československého. Jest mi neskonalou ctí a radostí, že mohu uvítati ve středu našem a po boku našem při společné práci bratry naše Slováky. (Výborně! Potlesk. Shromáždění povstává.), kteří zlobou osudu oderváni byli od tělesa ostatního národa a úpěli po celé věky pod vražednou cizovládou maďarskou. Ale i pro ně udeřila hodina osvobození. Vrátili se do lůna národa, kam patří, a já vyslovuji pevné přesvědčení, že již nic na světě, žádná moc světa nerozrazí nás od sebe. (Výborně! Potlesk.)

Jsme svoji, patříme k sobě, a jsem přesvědčen, že přílivem té nové, zdravé krve bude národ náš v celku svém veden k novému, zdravému, velkému rozvoji! (Výborně! Potlesk.) Vítám-li takto bratry naše, kteří jsou krev z krve naší, maso z masa našeho, nemohu nevzpomenouti, že na druhé straně ve středu našem nejsou posud zástupci spoluobčanů našich německých. Nemělo by smyslu, zváti a lákati je. Ne slova, nýbrž naše činy je přesvědčí, že nemají příčiny obávati se budoucnosti. (Výborně! Potlesk.) Dokonejme velké dílo demokracie, vybudujme život politický na základech pravé svobody, prodchněme veškeré své zákony a celou soustavu duchem pokroku, vybudujme krátce vlast svou na vzorný, dokonalý útulek pro všecky, a já jsem přesvědčen, že není daleký okamžik, kdy najdou cestu i oni k nám ke společné práci! (Výborně!) Velká doba povolá nás k úkolům mimořádně velikým a to vědomí nás musí naplňovati a vésti při veškerém našem jednání, rozhodování a usnášení. Pevně očekáváme, že jednání sboru našeho i po zevní stránce bude toho výrazem. Ale stejně musíme si býti vědomi toho, že - byť veliký byl úkol náš - na druhé straně jest zase přesně vymezen, že jen mimořádná doba postavila nás sem, kteří nejsme sem vysláni přímou volbou národa, a že jest povinností naší, bychom odevzdali dílo své do rukou národa co nejdříve a abychom mu umožnili, aby vlastním rozhodnutím sem pak vyslal svoje zástupce. (Výborně!) A tím spěji k závěru. Nastala nová doba. Nový duch s námi vnikl i sem, do těchto starobylých síní. Jindy končívaly se zahajovací proslovy voláním Slávy panovníkům. Teď jsme svobodni, teď nikdo nestojí nad námi. Teď stojí tu osvobozený národ ve své svrchovanosti, ve své moci. Závěrem proto volám: Nechť žije, nechť zkvétá, nechť k vrcholům šťěstí, blahobytu, dokonalosti a slávy spěje a stoupá drahý náš národ československý! (Výborně! Bouřlivý potlesk.) Sláva demokratické a svobodné naší československé republice! (Opětná, bouřlivá, dlouhotrvající pochvala a potlesk.)
Přistoupíme teď k vykonání slibu všech poslanců. Žádám zapisovatele kol. Pika, aby přečetl slibovací formuli.

Posl. Pik (čte): Slíbíte jako člen Národního shromáždění československého, že budete zachovávati zákony státu československého a že svůj úřad budete zastávati dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Předseda: Pan ředitel přečte pány podle abecedy, a žádám každého přečteného, aby povstal a prohlásil, že slibuje.

Tajemník Národ. shromáždění dr. Haas čte jména členů Národního shromáždění, vyvolaní povstávají a skládají slib slovem: Slibuji.

Předseda: Přistoupíme teď k volbě 4 místopředsedů. Dle § 63. jedn. řádu... (Hlas: Někteří pánové nebyli čteni!)

Žádám, aby dodatečně byli vzati do slibu další členové Národního shromáždění a sice kol. Biňovec, Humlhans a Max Pilát. Tajemník Národ. shromáždění Haasz: Biňovec.

Poslanec Biňovec: Slibuji.

Tajemník Národ. shromáždění dr. Haasz: Humlhans.
Poslanec Humlhans: Slibuji.

Sněmovní sekretář Haasz: Max Pilát (nepřítomen.)

Předseda: Budeme voliti teď 4 místopředsedy. Dle § 63. jedn. řádu lze provésti volbu povstáním, usnese-li se Národní shromáždění o tom dvoutřetinovou většinou, ale z toho vyloučeny jsou volby předsedy a místopředsedů. Proto bude nutno voliti lístky. Vyzývám kol. Pika a Bradáče, aby sebrali lístky a provedli skrutinium. Po vykonání volby přerušíme zase schůzi. (Po odevzdání lístků.)

Lístky hlasovací jsou odevzdány a tím hlasování jest skončeno. Zatím, co bude prováděno skrutinium, vykonáme volbu 8 zapisovatelů. V té věci navrhuji, aby se volba provedla ve smyslu jednoho ustanovení jednacího řádu aklamací.

Žádám, aby všichni pánové zaujali svá místa. Za zapisovatele jsou navrženi: dr. Stojan Antonín, Pík Luděk, Bradáč Bohumil, Podubský Dušan, dr. Herben Jan, profesor Němec Bohumil, dr. Veverka Ferdinand, Vacula Simeon. Kdo s navrženými souhlasí, prosím, aby povstal ze svého místa. Konstatuji, že volba stala se dvoutřetinovou většinou. Jmenovaní kandidáti jsou zvoleni. Poněvadž ještě nebyla učiněna dohoda o ustanovení pořadatelů, vykonáme volbu jich v příští schůzi.

Předseda (zvoní): Výsledek provedené volby místopředsedů jest tento:
Odevzdáno bylo 235 hlasů, znějících vesměs na tato jména: Udržal František, Dr. Hajn Antonín, Konečný Alois, Dr. Bela Methoděj.

Ptám se zvolených, zdali přijímají volbu; Pan kollega Udržal?
Místopředseda Udržal: Přijímám.


Předseda: Pan D. Hajn?
Místopředseda Dr. Hajn: Přijímám.


Předseda: Pan Konečný?
Místopředseda Konečný: Přijímám.


Předseda: Pan Dr. Bela?
Místopředseda Dr. Bela: Přijímám.
Předseda: Žádám zvolené pány, aby zaujali svá místa v presidiu.

Slovo si vyžádal místopředseda p. Dr. Bela. Uděluji mu je.

Místopředseda Dr. Bela: Vysokočtené Národnie shromaždenie! Národ slovenský v dnešných dňoch vstupuje po tisícročnom ťažkom utrpení do historie, do spojenie nás Slovákov s Čechmi. Proces tohoto spojenia, který bol nasilne Maďarmi prekážaný a zastavený, je dnešným dňom dokonaný, čehož dókazom je, že v tomto vysokom shromaždení je po prvýkrát zastúpená aj slovenská větev našeho národa československého.

Národ slovenský vyslovuje ústy našími našu vďaku nejhlubšiu narodu českému a jeho velkým synom a velkým duchom, ktorým jedine a výlučne móže náš národ slovenský ďakovať. Národ náš slovenský tlumočí našimi ústy lásku bratskému národu českému, lásku zo srdce čistého, z tej duše tisícrokov jarmenej pochádzajúcu, lásku čistú, ktorá dosiahla najvyššieho ideálu svojho milovania v českom národe. Tú lásku vám prinášame, lásku úprimnú, srdéčnú. (Výborně! Potlesk.)

Duša národa slovenského je slobodná, ale telo jeho je ešte v poutách, slovenský národ ešte nosí okovy ďalej, ešte nie je slobodný, ešte len teraz začíná boj s pomocou vyslaných československých vojínov. Národ slovenský je ešte v položení velmi vážnom, kritickom. Národ neustane sám trhať si putá, preto poslal nás, aby sme Vám tlumočili prosbu bratskú, prosbu, o ktorej národ slovenský iste, iste vie, že nebude oslyšená, prosbu, ktorá vyznieva v tom krátkom slove: pomožte! (Výborně! Potlesk. Hlasy: Pomůžeme!) Národ slovenský tlumočí ústy našími jedno ubezpečenie: počali sme, s rozkožom duše sme počuli ubezpečujíce slovo z úst vysoko nám milovaného a cteného Dra Kramářa, ktoré ohladom národa slovenského znelo takto: Slováci po svojom a volne v slobode budú sa mócť vyvinovať vo vlasti svojej. V to ubezpečení my veríme, toho ubezpečenia sa my prídržať budeme, to ubezpečenie bude v budúcnosti našou nádejou, naším dúfaním a ubezpečením, že ani neni možno, aby v jednom národe dvojaká sloboda bola, že ani neni možno, aby v československom národe bola sloboda česká a sloboda slovenská, ale len sloboda československá. (Hlučný potlesk.)

Vysokoctenie shromaždenie! Slova slubu sme ešte nepovedali. Známa vec, že národu slovenskému už ponúkají slobodu, slobodu mu ponúkajú Maďari. Ponúkaná nám je sloboda slovenská. My sa tu osvedčujeme verejně a tohoto slubu pridržat sa budeme a na to prisaháme, že my takúto slovenskú slobodu nechceme. (Výborně, hlučný potlesk, sláva!) My chceme, veríme, dúfame a pridržat sa budeme len slobody československej v slobodnej československej republike! (Výborně! Hlučný potlesk. Rečníku se gratuluje.)

Předseda: Přistoupíme k dalšímu bodu jednání: volbě členů státní exekutivy.
Dle § 14. zákona o prozatímní ústavě ze dne 13. listopadu volí Nár. Shromáždění vládu a sice předsedu a 16 členů vlády.

Užívaje práva svého, obsazeného v § 63. jednacího řádu, navrhuji, aby volba provedena byla akklamací.
Kdo souhlasí s návrhem na volbu akklamací, prosím, aby povstali se svých míst.
Konstatuji, že bylo to více než dvě třetiny.
Přistoupíme k volbě.

Žádám, aby návrh, týkající se vlády, byl přečten.
Člen Nár. Shromáždění, zapisovatel Luděk Pik: Zástupcové stran Národního Shromáždění Dr. Bela,. Dr. Šámal, Udržal, Slavíček, Stivín a D. Šrámek navrhují Národnímu Shromáždění: za předsedu vlády: Dra Karla Kramáře (Ať žije Kramář! Sláva! Výborně! Bouřlivý potlesk.); za členy vlády: dra Beneše Eduarda, (Výborně! Sláva! Potlesk.), Habermana Gustava (Výborně! Potlesk.), Dra Hrubana Mořice, (Výborně! Potlesk.), Klofáče Václava, (Výborně! Potlesk.), Práška Karla, (Výborně! Potlesk.), Dra Rašína Aloise, (Výborně! Potlesk.), Staňka Františka,  (Výborně! Potlesk.), Dra Soukupa Františka, (Výborně! Potlesk.), Dra Stránského Adolfa, (Výborně! Potlesk.), Stříbrného Jiřího, (Výborně! Potlesk.), Dra Šrobára Vavro, (Sláva! Výborně! Potlesk.), Dra Štefanika Milana, (Sláva! Výborně! Potlesk.), Švehlu Antonína, (Výborně! Potlesk.), Dra Wintra Lva, (Výborně! Potlesk.), Dra Vrbenského Bohuslava, (Výborně! Potlesk.) Dra Zahradníka Isidora (Výborně! Potlesk.). Předseda: Kdo s navrženým předsedou vlády a 16 členy vlády souhlasí, prosím, aby povstáním dal souhlas na jevo.

Jednomyslným povstáním jsou zvoleni.
Táži se předsedy vlády Dra Karla Kramáře, zda přijímá volbu.
Ministerský předseda Dr. Kramář: Přijímám. (Výborně! Hlučný potlesk.)


Předseda: Habermanne Gustave!
Ministr Habermann: Přijímám.


Předseda: Hrubane Mořici!
Ministr Hruban: Přijímám.


Předseda: Klofáči Václave!
Ministr Klofáč: Přijímám.


Předseda: Prášku Karle!
Ministr Prášek: Přijímám.


Předseda: Dre Rašíne Aloisi!
Ministr Dr. Rašín: Přijímám.


Předseda: Staňku Františku!
Ministr Staněk: Přijímám.


Předseda: Dre Soukupe Františku!
Ministr Dr. Soukup: Přijímám.


Předseda: Dre Stránský Adolfe!
Ministr Dr. Stránský: Přijímám.


Předseda: Stříbrný Jiří!
Ministr Stříbrný Jiří: Přijímám.


Předseda: Dre Šrobáre Vavro!
Ministr Dr. Šrobár: Přijímám.


Předseda: Švehlo Antoníne!
Ministr Švehla: Přijímám.


Předseda: Dre Wintře Lve!
Ministr Dr. Winter: Přijímám.


Předseda: Dr. Vrbenský Bohuslave!
Ministr Dr. Vrbenský: Přijímám.


Předseda: Dr. Zahradníku Isidore!
Ministr Dr. Zahradník: Přijímám.

Předseda: Přistoupíme nyní k vykonání slibu vlády. Dle § 15. prozatímní ústavy pánové členové vlády slíbíte před Národním shromážděním na svou čest a své svědomí, že své povinnosti svědomitě a nestranně budete konati a zákonů šetřiti.

Pane dre Kramáři!
Min. předseda Dr. Kramář (podává pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Habermanne Gustave!
Ministr Habrmann (podává pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane dre Hrubane Mořici!
Ministr Dr. Hruban (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane Klofáči Václave!
Ministr Klofáč (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane Prášku Karle!
Ministr Prášek (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane dre Rašíne Aloisi!
Ministr Dr. Rašín (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane Staňku Františku!
Ministr Staněk (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane dre Soukupe Františku!
Ministr Dr. Soukup (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane dre Stránský Adolfe!
Ministr Stránský (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane Stříbrný Jiří!
Ministr Stříbrný (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane dre Šrobáre Vavro!
Ministr Šrobár (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane Švehlo Antoníne!
Ministr Švehla (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane dre Wintře Lve!
Ministr Dr. Winter (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.


Předseda: Pane dre Vrbenský Bohuslave!
Ministr Dr. Vrbenský (podávaje pravici předsedovi): Slibuji!


Předseda: Pane dre Zahradníku Isidore!
Ministr Dr. Zahradník (podávaje pravici předsedovi): Slibuji.

Předseda: K slovu se přihlásil předseda vlády pan dr. Kramář. Uděluji mu slovo.
Předseda vlády dr. Kramář: Velectěné Národní shromáždění! Jménem těch, které jste pověřili správou věcí československé republiky, dovolte, abych vám srdečně poděkoval za vaši důvěru. My spojeni jsme jednou myšlenkou, všichni bez rozdílu, totiž tou, že chceme upřímně republiku, že upřímně chceme její zdar a rozkvět, a že všecky síly své chceme vynaložiti, abychom v klidu a pořádku společně s Národním shromážděním připravovali půdu svému prvnímu sněmu československé republiky, zvolenému na základě všeobecného, rovného, přímého a tajného hlasovacího práva. (Výborně! Potlesk.)  My všichni, třeba jsme různých názorů a různých stran, prodchnuti jsme upřímnou láskou k společné věci a jsme odhodláni, všecky své síly věnovati rozkvětu našeho drahého národa. My se chceme rádi podjati toho těžkého úkolu, který nám nastává, a chceme, abychom ve společné dohodě s Národním shromážděním postavili pevné základy budoucí nádherné budovy naší svobodné československé republiky. My dnes nemůžeme předstoupiti před vás s hotovým programem. K tomu byla doba příliš krátká.
Jen prosím, abyste ráčili přijati ubezpečení, že bude naší největší snahou poctivou a upřímnou, aby celý národ, všecky jeho vrstvy měly vědomí, že ten náš srát je jejich, že nikdo mu není cizí, vzdálený neb vyděděný.

Česká republika po našem přesvědčení bude demokratická politicky a sociálně, ve všem stejně spravedlivá průkopnice demokratických a sociálních reforem, neboť jinak zpronevěříme se velikému úkolu, který na nás dějiny vložily. (Výborně! Potlesk.) My chceme ukázněně s demokratickou, ideální kázní našich legií, oduševněni jejich láskou, která je vedla v hrdinný boj, jíti ku předu na dráze svobody, pokroku, a sociální spravedlnosti. (Tak jest!) A nemáme jiné touhy, než to, aby slavné Národní shromáždění v této naší snaze nás podporovalo tak, abychom společně národ svůj vedli na této cestě k vytouženým cílům šťastného svobodného života celého národa a všech jeho vrstev. (Výborně! Potlesk.)

Předseda: Přistupujeme k dalšímu bodu jednání a sice ke zřízení komisí: ústavní, finanční a sociálně politické. Kdo se zřízením uvedených komisí souhlasí, prosím, aby povstáním dal souhlas svůj na jevo. (Přítomní povstávají.) Konstatuji, že návrh jest přijat.

Volby do jmenovaných komisí budou provedeny na schůzi příští, poněvadž kandidátní listina není ještě hotova.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl sdělení praesidiální.

Tajemník Národ. shrom. Dr. Haasz: Zapisovatelem pro první schůzi Národního shromáždění jest člen Národního shromáždění p. Luděk Pik a bude dle § 11. jednacího řádu ověřovati zápis ustavující schůze, dozírá nad hlasováním a na zprávu těsnopisců.

Kancelář sněmovní vede sněmovní tajemník Dr. Jaroslav Haasz a jeho zástupce Dr. Jindřich Šafařovič. Místnosti kanceláře sněmovní jsou: tajemník sněm. v I. poschodí v levo číslo dveří 124, zástupce jeho v I. poschodí vlevo číslo dveří 121: seznam poslanců vyložen v kanceláři sněmovní číslo 91 (za předsíní číslo 92); čítárna je za síní zasedací číslo dveří 87. Česká tisková kancelář (korrespondenční kancelář) má číslo dveří 88, kancelář těsnopisců číslo dveří 90 a číslo 89 kancelář revisorů jejich, ve které bude vyložen rukopis těsnopisné zprávy k nahlédnutí pánům členům Národního shromáždění.


Klubovní místnosti: Pro nedostatek místností mohou kluby pouze po čas plné schůze Národního shromáždění, bezprostředně před ní nebo po ní zaujati tyto místnosti komisní (výborové): Agrární strana č. 5 v II. poschodí vedle galerie, č. dveří 126. Československá soc. demokratická strana dělnická č. dveří 65. Komisní síň č. 14 v severovýchodním rohu, buffetu (bývalé hovorny). Tato síň jest zároveň místností pro sociální blok.

Česká strana sociální má síň komisní čís. 13 vedle hořejší místnosti.

Československá strana lidová, dříve katolickonárodní a kresťanskosociální kom. síň čís. 12 čís. dveří 74 (na pravo od buffetu)

Česká státoprávní demokracie kom. síň čís. 2. v II. posch., na levo od schodů čís. dveří 146 (v hlavní budově).

Česká strana pokroková čís. kom. 15 čís. dveří 130 a 131 v severním rohu II. poschodí.

Národní strana síň kom. čís. 6 v II. posch. čís. dveří 128.

V hodinách dopoledních budou v těchto i jiných místnostech zasedati výbory (komise.) Pro hovornu jest určena místnost v přízemku v pravo od vchodu, jímž obecenstvo má se dostati ku galerii. Má čís. dveří 35.

Drobný prodej výrobků tabákových jest v síni kom. čís. 9 v mezipatře na levo pod síní těsnopisců.

Poštovní úřad sněmovní je v levém rohu I. dvora čís. dveří 64.

Žádají se pp. členové Národního shromáždění, by odevzdali ve sněmovní kanceláři čís. dveří 92 své fotografie do legitimací, které jim později budou doručeny. Fotografii račte opatřiti v zadu svým jménem.

Předseda: Dodávám k tomu, že člen vlády Dr. Zahradník sdělil, že prozatím, dokud nebudou vyhotoveny legitimace s podobenkami, učiní rozkaz, aby členové Národního shromáždění na legitimace poslanecké mohli jezditi zadarmo, dnešním dnem počínaje.

Dále žádám zapisovatele, aby přečetl podané osnovy zákonů.

Zapisovatel Luděk Pik (čte): Návrh zákona, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly.

Návrh zákona o zavedení 8 hodinové doby pracovní (Výborně!)

Návrh zákona o zavedení obchodních platidel.

Návrh posl. Johanise a soudruhů ohledně zavedení pojišťování dělnictva, zaměstnaného v podnicích zemědělských, jakož i čeledi.

Návrh Dr. Boučka a soudruhů, aby vydán byl zákon kterým se mění některá ustanovení zákona občanského o právu manželském.

Předlohy a návrhy tyto budou odevzdány příslušným komisím.
Přistupuji k ukončení schůze. Před ukončením schůze přihlásil se o slovo ještě posl. Jaroš.

Posl. Jaroš: Slavné shromáždění! Veliký syn francouzského národa ve svém velkém díle Konec samostatnosti české vyslovuje pevné přesvědčení, že národ český svou prací, svou intelligencí, svou touhou po svobodě dožije se své samostatnosti, a dále praví, že český národ zapálí pochodeň, která svým světlem bude svítiti na cestu všem ujařmeným národům celé Evropy. Ve chvíli, kdy prorocká slova slavného Denise stávají se skutkem, jsme povinni, ve formě adressy vysloviti mu horoucí dík celého národa. (Výborně! Potlesk.)

V ohledu formálním navrhuji, aby vypracováním adressy byl pověřen osvětový výbor po jeho zvolení. (Výborně!)

Předseda: Žádám o písemné podání návrhu.
Pánové slyšeli návrh přednesený kol. Jarošem. Kdo s návrhem tímto souhlasí, prosím, aby povstal ze svých. míst. Prohlašuji návrh za přijatý. Presidium jej provede. Než přikročím k ukončení schůze, upozorňuji předsedy jednotlivých klubů, aby zavčas postarali se o dohodu stran kandidátů do jednotlivých komissí, a aby zavčas jména jejich ohlásili sněmovní kanceláři. Komisse vesměs jsou 16 členné a volí se do nich dle ujednaného klíče, který jest znám předsedům jednotlivých klubů.

Přikročuji k ukončení schůze a navrhuji, aby příští druhá schůze Národního shromáždění konala se zítra v pátek dne 15. listopadu o 11. hod. dopol. Na denní pořádek přijde: volba čtyř pořadatelů, 2. volba do výboru ústavního, finančního a sociálněpolitického, dále zřízení výboru zahraničního, finančního, branného, školského, právního, železničního, zemědělského,  zásobovacího a immunitního.
Je proti návrhu námitka?

Poslanec dr. Horáček: Vážení pánové! Byl nám dnes podán návrh, aby příští schůze konala se zítra o 11. hod. dopolední. Myslím, ze by snad bylo mnohem praktičtějším, kdyby naše plenární schůze konaly se odpoledne, poněvadž bychom měli mnohem více času ke komisím dopoledním. Když se schůze koná o 11. hod. dopoledne, je tím celý den vlastně ztracen a když nastane hodina polední, vzejde jistá netrpělivost, jednání není již tak důkladné, jak by býti mělo. Dávám tedy k úvaze, zda by příští plenární schůze nemohla býti odpoledne.

Předseda: V této věci přihlásil se ke slovu p. dr. Šrámek.

Poslanec dr. Šrámek: Prosím, aby námět ten odkázán byl konferenci klubovních předsedů. Zde jsou různé okolnosti, které třeba důkladně uvážiti a to v plném našem shromáždění nelze.
Poslanec dr. Horáček: Souhlasím.

Poslanec Bechyně: Navrhuji, aby denní pořádek byl opraven a sice doplněn o jeden bod: volba pátého místopředsedy. Dovoluji si upozorniti, že tento návrh děje se v souhlasu s předáky jednotlivých stran.


Poslanec dr. Meissner: Upozorňuji, ze dle jednacího řádu to není možno a že by to znamenalo změnu jednacího řádu. Nejprve musíme míti písemný návrh na změnu jednacího řádu, který by se musil přikázati výboru a teprve až by byla usnesena změna, mohlo by se přikročiti k volbě.

Předseda: Pokud se týká podnětu, aby se schůze konala snad v jinou dobu denní, prohlašuji, že tuto otázku předložím konferenci klubovních předsedův a že, pokud se týká navrženého bodu, aby totiž byla na denní pořádek dána volba pátého místopředsedy, dlužno z důvodů, které byly zde uvedeny, vyčkati změny jednacího řádu.


Poslanec Fischer: Činím návrh, aby byl zvolen výbor živnostenský.


Předseda: Ježto byly zde učiněny podněty, aby vedle dosavadních komisí, které mají býti v příští schůzi zřízeny, byla zřízena ještě komise pro jednací řád právě z těch důvodů, které zde byly uvedeny, a dále komise živnostenská a kulturní, táži se, kdo s návrhem na zřízení těchto tří komisí souhlasí, aby byly dány na denní pořádek příští schůze?

Prosím o povstání z míst.
Pánové povstali a tím pokládám návrh za přijatý.
Je navrženo ještě zřízení technické a zdravotní komise.
Kdo souhlasí s tím, aby bylo zřízení dáno na denní pořádek příští schůze?
Návrh jest přijat.

Proti návrhu, který jsem podal, není žádných námitek, tedy při něm trvám a prohlašuji schůzi za skončenu.
Příští schůze koná se zítra o 11. hod. dopol.
Schůze klubovních předsedů koná se bezprostředně teď po schůzi plena v praesidiální kanceláři.
Konec schůze v 1 hod. 50 minut.

ZDROJ: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/001schuz/s001004.htm

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

28.10.

Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii...
24.11.

Cesta ke vzniku ČSR v roce 1918 na stránkách normalizační učebnice dějepisu

Zajímá vás, co a v jakých souvislostech se učlio za normalizace o příčinách a souvislostech vzniku samostatnéh...
10.10.

Abdikace císaře Karla I. Habsburského (11.11.1918)

31. října 1918 podepsali delegáti Národního výboru následující prohlášení: "Představitelé československého nár...
2.10.

Vznik Československa - analýza historických pramenů

Pracovní list nabízí žákům a studentům možnost pracovat s českými prameny k zániku Rakouska-Uherska a vzniku Č...
20.11.

Návrat českých delegátů ze Švýcar

Zpráva Lidových novin o schůzi Národního výboru konané 5. listopadu a o návratu delegace v čele s K. Kramářem ...
15.10.

Vznik ČSR - výsledek domácí a zahraniční akce

Výkladová prezentace se zaměřuje na československý domácí a zahraniční odboj za I. světové války, bez nichž by...
11.10.

Vyhlášení samosprávné provincie Deutschböhmen 21. ledna 1918

1918, 21. ledna. Ve Vídni se sešli němečtí poslanci z českých zemí a schválili rezoluci, v níž žádali odtržení...
1.8.

Andrássyho nóta (27.10. 1918)

Andrássyho nóta, odpověď ministra zahraničí Rakouska-Uherska hraběte Gyuly Andrássyho, v níž monarchie přijala...
1.8.

Zákon Národního výboru (28. října 1918)

Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu se st...
1.8.

Martinská deklarácia (30. 10. 1918)

Martinská deklarace, název pro Deklaraci slovenského národa, která byla přijata na zasedání Slovenské národní ...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT