Moderní-Dějiny.cz

Studentská konference "Vyhnání – vysídlení – odsun?" měla celorepublikový rozměr

Publikováno: 1.4.2013, Aktualizováno: 4.4.2014 13:17

Pod názvem "Vyhnání – vysídlení – odsun?" se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě konal ve dnech 26.-27. února 2013 již VIII. ročník tradiční studentské středoškolské konference. Akce byla součástí projektu Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, a zúčastnilo se jí téměř osmdesát účastníků.

Studentská konference "Vyhnání – vysídlení – odsun?" měla celorepublikový rozměr

Tématem letošní konference  "Vyhnání – vysídlení – odsun?", kterou organizuje Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové v Ostravě, byly dramatické události odsunu německého obyvatelstva z Československa v roce 1945, jeho příčiny, průběh a tragické důsledky. Naším záměrem bylo představit studentům základní historická fakta o těchto událostech a zamyslet se v debatách a pracovních dílnách nad tím, proč vyvolávají dodnes tolik emocí a kontroverzních reakcí. Studentí získali základní povědomí o jednotlivých fázích odsunu, jeho okamžitých a louhodobých cílech, legalizaci násilí a důsledcích této zásadní etnické proměny českých zemí, včetně dosídlování pohraničí a devastaci kulturního dědictví. Nabídli jsme studentům a jejich učitelům jako každoročně pestrý program, zaměřený na různé přístupy a metody práce - historické přednášky, pracovní dílny zaměřené na práci s prameny, setkání s pamětnicí, projekci dokumentárního filmu, výstavu k tématu a prostor pro otevřenou diskusi. Součástí programu byl také filmový večer pro účastníky konference.

Úterý 26. 3. 2013

Konferenci zahájila ředitelka gymnázia Jana Huvarová a předseda PANTu Petr Pánek. Poté se ujal slova Ondřej Matějka, ředitel Antikomplexu, který události konce války v květnu 1945 a následujících měsíců i odsun Němců zasadil do dobového kontextu a především se zaměřil na proměnu krajiny Sudet v důsledku největší etnické změny, jakou kdy náš stát prošel. Na fotografiích dokázal, jak byla mnohá města a vesnice cíleně devastovány, krajina a osudy "přeorány", jak kopřivy a bolševníky zarůstají kdysi kulturní krajinu. V závěru ukázal také povzbudivé skutečnosti, aktivity, které směřují k záchranně a obnově památek v tomto kraji.
Po přestávce byli studenti rozděleni ve třech skupinách do workshopů, v nichž se v dalším průběhu konference u jednotlivých lektorů obměňovali. Jiří Sovadina z Gymnázia Olgy Havlové pracoval s pracovními listy „Divoký odsun - poválečné násilí v létě roku 1945“, věnoval se interpretaci dobových fotografií a textů - Debata s Václavem Černým. Josef März z ÚJEP v Ústí nad Labem se věnoval práci s prameny k tématu Čeští Němci a vznik Československa, studenti interpretovali ve skupinách tři texty a pracovali také s mapami a ikonickými prameny. Milan Hes z pražského Gymnázia Budějovická v úvodu své dílny diskutoval se studenty o paměti, vzpomínání a svědectví, o "přepisování", "mazání" paměti v konkrétních historických dobách. Na rozpravu pak navázal konkrétním příkladem práce s pamětnickými svědectvími v dokumentárním filmu „Sudety – protrhnout vrstvu lhostejnosti“.
Po obědě se studenti vyměnili u jednotlivých lektorů a účastnili se zmíněných workshopů. Poté se opět všichni sešli v konferenční místnosti, kde Ondřej Matějka popisoval smysl a konkrétní příklady proměny sudetské krajiny zachycené na výstavě Antikomplexu „Zmizelé Sudety“, která byla u příležitosti konference instalována na Gymnáziu Olgy Havlové. Mohli ji tak projít a zažít nejen účastníci konference, ale v dalších dnech i učitelé a studenti gymnázia.
První konferenční den na půdě školy uzavřela moderovaná diskuse na téma poválečného násilí a odsunu Němců, jeho příčin, průběhu, reflexe a dopadů na poválečný vývoj Československa, které se účastnili Ondřej Matějka a publicista a vysokoškolský pedagog Jan Urban. V debatě se oba zaměřili nejen na historické souvislosti vysídlení Němců po válce, ale především na skutečnost, jak byla tato událost vnímána a interpretována v jednotlivých údobích naší poválečné historie. Proč se o ní dlouho nemluvilo či byla dokonce záměrně zamlčována, jak je vnímána v českém prostředí a jak za našimi hranicemi. Důležitým a dlouho probíraným problémem se stala odpověď na otázku, zda je poválečný odsun / vysídlení / vyhnání záležitostí česko-německou či spíše česko-českou a proč toto téma dodnes rozděluje českou společnost, což bylo zvláště citelné ve vyostřené prezidentské kampani. Diskutující se shodli na tom, že je třeba o násilí vyvolaném nejen spontánními činy jednotlivců, ale zejména selháním tehdejšího státu a mnohých politiků, kteří se mu nepostavili a stáli na pozicích kolektivně pojímané viny, otevřeně mluvit a studovat je. Mnohé bestiální činy, často páchané na dětech a starých lidech bez konkrétního provinění, byly dokonce po válce zákonem 115/46 Sb. omilostněny. Tato pro českou veřejnost dodnes znepokojivá zjištění nemůžeme zamlčovat, naopak je zapotřebí je otevírat a diskutovat.
Dlouhý den uzavřel večer v klubu FIDUCIA v centru Ostravy, kde se účastníci konference zúčastnili projekce filmu Davida Vondráčka Zabíjení po česku“ - pokus o zachycení rozporuplného fenoménu tzv. divokých odsunů mezi koncem války a Postupimskou konferencí, kdy bylo vyhnáno z domovů kolem sedmi set tisíc starousedlých Němců z Československa.

středa 27. 3. 2013

Druhý den konference zahájila opět ředitelka gymnázia a po ní se ujal slova Milan Ryjáček z Obchodní akademie z Chocně, který na konfrontaci předválečných a současných fotografií studentům představil Zaniklá místa paměti - konkrétní osady, vesnice i města v Sudetech kdysi a dnes na příkladu jeho rodného Jesenicka či Rychlebských hor. Jeho prezentace vyústila podobně jako vysoupení Ondřeje Matějky po rekapitulaci devatací, ruin a mizení do nadějného závěru, ve kterém mohli účastníci shlédnout fotografie, které dokumentují příklady záchrany, renovace a oživení téměř zaniklých památek.
Silným zážitkem bylo pro účastníky rovněž setkání s pamětnicí Liselotte Židovou z Olomouce, která k nám zavítala s manželem a dramaturgyní Monikou Horsákovou, která po krátkém představení hostů moderovala debatu. Paní Liselotte vzpomínala na své dětství, židovské i německé rodinné kořeny, na dobu války, kdy byl její tatínek z rasových důvodů vězněn v ghettu Terezín a ona se schovávala u svých příbuzných, na bídu za války a nakonec také na šťastný tatínkův návrat po válce domů. Pak se její vzpomínky věnovaly době poválečné, kdy zcela nespravelivě musela německá část její rodiny do odsunu, přesto, že měli svědectvími podloženo protinacistické smýšlení i odvážné činy za války (ukrývání židovské dívky). Její příbuzní se nedopustili za války žádného zločinu či konkrétního násilí vůči Čechům, přesto na to po válce nikdo nebral ohled a rodinu paní Liselotte odsun na dlouhá desetiletí rozdělil.
Po přestávce se studenti naposledy rozešli do workshopů k jednotlivým lektorům. Konferenci uzavřela po obědě přednáška Radoslava Daňka z Archivu města Ostravy, který se zaměřil na poválečné násilí a táborový systém pro Němce v Ostravě. Byla otevřena projekcí několikaminutové sekvence filmu Davida Vondráčka "Řekni, kde ty hroby jsou", která byla natočena v Ostravě. Především pro ostravské studenty a také učitele i hosty byly mnohé informace přednášejícího o sběrných táborech, jejich počtech, podmínkách v nich, způsobech ostrahy či brutalitě některých dozorců naprostou novinkou. I historie Ostravy má zkrátka mnoho bílých míst, která jsou mimo okruh několika badatelů a archivářů veřejnosti zcela neznámá.

V úplném závěru se organizátoři rozloučili se všemi účastníky konference a vyjádřili přání, aby byl příští ročník stejně zdařilý jako letošní.

Konference se konala podruhé jako jedna z aktivit projektu Občanského sdružení PANT "Moderní dějiny do škol", který získal grantovou podporu OPVK ESF. Tato skutečnost se promítla do koncipování konference, která je nyní pilotní aktivitou, na níž v projektu navazuje aktivita další - studentské minikonference na partnerských školách. Ostravské konference se proto zúčastnili učitelé z jiných částí republiky (Plzeň, Choceň, Uherské Hradiště, Chomutov, Třeboň, Brno) a také z dalších tří ostravských gymnázií, ze škol zapojených do projektu, kteří v průběhu roku budou s naší podporou organizovat se svými studenty vlastní jednodenní studentské minikonference na svých školách. Ty jsou další významnou aktivitou projektu Moderní dějiny do škol, jejich smyslem je rozšířit tuto netradiční a velmi efektivní metodu vzdělávání také do jiných škol v České republice.

Informace o konferenci přinesl webový portál České televize

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

8.4.

Studentská konference o exilu a exulantech v Ostravě

Pod názvem "Češi v exilu" se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě konal ve dnech 2.-3. dubna 2014 již IX....
27.3.

Studentská konference Češi v exilu

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již IX. ročník středoškolské studentské k...
2.6.

Studentská minikonference "Neklidná Plzeň 1953"

Ve čtvrtek 30. května 2013 se na plzeňském gymnáziu (Mikulášské náměstí) uskutečnila studentská minikonference...
27.4.

Jesenicko – zaniklé obce. Důsledky odsunu Němců v malém regionu

Prezentace rekapituluje důsledky odsunu původního německého obyvatelstva a poválečného dosidlování v malém odl...
6.4.

Nesnadný Čech a Evropan Přemysl Pitter

Úvodní text publicisty a předního odborníka na moderní československé a české dějiny Pavla Kosatíka k filmu o ...
6.3.

Studentská minikonference o "železné oponě" a lágrech v Ostrově nad Ohří

Na gymnáziu v Ostrově nad Ohří se ve čtvrtek 28. února 2013 uskutečnila třetí studentská minikonference uspořá...
22.11.

Studentská minikonference o "barácích" undergroundu v Chomutově

Na chomutovském gymnáziu se ve čtvrtek 15. listopadu 2012 uskutečnila druhá studentská minikonference uspořáda...
9.11.

Studentská minikonference „Šafrán“ v Uherském Hradišti

1. listopadu 2012 se v Uherském Hradišti konala první minikonference projektu Moderní dějiny do škol. O její a...
3.8.

Studentské středoškolské historické konference s tematikou novodobých dějin - manuál pro organizátory

Studentské historické konference nejsou v českém středoškolském prostředí zcela obvyklou vzdělávací metodou. P...
28.3.

Studentská konference o druhé kultuře v ČSSR

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již VII. ročník středoškolské studentské ...
1.1.

Fotogalerie Československo a Ostrava v čase normalizace - IV. ročník studentské středoškoské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Prezentace fotografií zachycuje průběh IV. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlov...
1.1.

Fotogalerie Československo a Ostrava v roce 1968 - III. ročník středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Prezentace fotografií zachycující průběh III. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Hav...
1.1.

Fotogalerie Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé - II. ročník středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Prezentace fotografií  zachycující průběh II. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Hav...
1.1.

Fotogalerie Mýty a realita komunistického Československa - I. ročník středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Prezentace fotografií zachycující průběh I. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlo...
1.1.

Fotogalerie Ostrava v době protektorátu – V. ročník středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Prohlédněte si fotografie z V. ročníku středoškolské studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT