Moderní-Dějiny.cz

Stanovisko SSSR k přípravám Marshallova plánu (2.7. 1947)

Publikováno: 1.4.2011, Aktualizováno: 1.4.2012 19:31

Stanovisko přednesl na pařížské konferenci ministrů zahraničí Francie, Sovětského svazu a Velké Británie sovětský ministr zahraničí V. M. Molotov.

Stanovisko SSSR k přípravám Marshallova plánu (2.7. 1947)

Sovětská delegace pozorně prostudovala návrh francouzské delegace z 1. července. Francouzský návrh stejně jako předchozí návrh britské delegace vytyčuje úkol vypracování hospodářského programu pro celou Evropu, ačkoliv, jak známo, většina evropských zemí nemá dosud svého vlastního celostátního hospodářského programu. Aby mohl býti vypracován takový všestranný evropský program, navrhuje se ustavení zvláštní organizace s úkolem zjištění zdrojů a potřeb evropských států a dokonce stanovení rozvoje hlavních průmyslových odvětví v těchto zemích, a pak vyšetření možnosti pro poskytnutí americké hospodářské pomoci.

Takto se stalá otázka americké hospodářské pomoci, o které přece není dosud nic určitého známo, podnětem ke snahám britské a francouzské vlády o vytvoření nové organizace, stojící nad evropskými zeměmi a zasahující do vnitřních záležitostí evropských zemí tak dalece, že by určovala i směr rozvoje hlavních průmyslových odvětví v těchto zemích. Přitom si Anglie a Francie spolu se zeměmi jím blízkými činí nárok na vedoucí postavení v této organizaci, jak se v britském návrhu říká, v tak zvaném "řídícím výboru" pro Evropu.

Nyní jest ústně vysvětlováno, že prý zmíněná organizace nebude zasahovati do vnitřních záležitostí těchto států a nebude poručovat jejich svrchovanost. Avšak z úkolů, které jsou této organizaci či tomuto "řídícímu výboru" dávány, je naprosto zřejmé, že se evropské země stanou kontrolovanými státy a budou zbavovány své dřívější hospodářské samostatnosti a národní nezávislosti ve prospěch některých velmocí. V každém případě možnost, aby ta či ona země dostala americký úvěr, má býti, jak je nyní navrhováno, vázána na poslušné chování vůči zmíněné organizaci ajejímu "řídícímu výboru". Kam to může vésti?

Dnes mohou činit nátlak na Polsko, aby těžilo více uhlí, třebas i na účet omezení jiných oborů polského průmyslu, neboť na tom budou míti zájem některé evropské země; zítra řeknou, že je třeba, aby Československo zvýšilo produkci zemědělských výrobků a omezilo svou výrobu strojů a navrhnou, aby Československo dováželo stroje z jiných evropských zemí, jež chtějí prodati dráže své zboží; nebo, jak nedávno psaly noviny, budou nutit Norsko, aby se zřeklo rozvoje svého ocelářského průmyslu, neboť to lépe vyhovuje některým zahraničním ocelářským korporacím, atd. Co zůstane pak z hospodářské samostatnosti a suverenity takových evropských zemí? Jak za takové situace mohou malé země a slabší státy vůbec uhájit své národní hospodářství a státní samostatnost?

Sovětská vláda se ovšem nemůže dáti touto cestou. Trvá i nyní na svých návrzích, které byly této poradě předloženy 30. června.

Sovětská vláda rovněž nepociťuje onoho nadšení nad zahraniční podporou, jež se projevilo v posledním francouzském návrhu.

Jde-li o snahu, aby si Evropa především sama pomáhala a rozvíjela své hospodářské možnosti a snahu o výměnu mezi zeměmi - pak to odpovídá zájmům evropských zemí. Jestliže se však prohlašuje, jak je tomu ve francouzském návrhu, že v díle obnovy hospodářského života evropských zemí přísluší rozhodující místo Spojeným státům americkým a nikoli samotným evropským zemím, pak taková orientace odporuje zájmům evropských zemí, neboť může vésti k zřeknutí se hospodářské samostatnosti, což je neslučitelné s udržením národní suverenity. Sovětská delegace se domnívá, že pro evropské země rozhodující význam musí mít vnitřní opatření a národní úsilí každé země a nikoli kalkulace se zahraniční podporou. Sovětský svaz i za nejtěžších poměrů spoléhal především na své vlastní síly a jak známo, jde vpřed cestou neustálého rozmachu svého hospodářského života.

Jsou dva druhy mezinárodní spolupráce.

Jeden druh spočívá v rozvoji politických a hospodářských styků mezi rovnoprávnými státy, kdy jejich národní suverenita není ohrožena cizozemskými zásahy. To jest demokratický základ mezinárodní spolupráce, která sbližuje národy mezi sebou a ulehčuje jim vzájemnou pomoc. Jest také jiný druh mezinárodní spolupráce, založené na nadvládě jedné nebo několika silných mocností nad jinými zeměmi, které se dostávají do postavení jakýchsi poddaných, samostatnosti zbavených států. Jest zcela   zřejmé, že první druh spolupráce mezi státy, kdy tyto státy vystupují jako rovnoprávné strany, se zásadně liší od druhého způsobu mezinárodní spolupráce, kde tento princip není zachováván.

Sovětská vláda, která zaujímá kladné stanovisko k rozvoji mezinárodní spolupráce na základě rovnoprávnosti a vzájemného respektování zájmů smluvních stran, nemůže pomáhati nikomu, kdo chce organizovat své záležitosti na účet druhých, na účet slabších nebo malých států, neboť toto nemá nic   společného s normální spoluprací mezi stáry. Ježto sovětská vláda má za to, že anglo-francouzský plán na vytvoření zvláštní organizace pro koordinování hospodářství evropských států vede k zasahování do vnitřních záležitostí evropských států - zvláště těch, které nejvíce potřebují zahraniční pomoci - a že to může jen zkomplikovat vztahy  mezi evropskými  zeměmi a znesnadnit spolupráci mezi nimi, odmítá tento plán jako naprosto nevyhovující a neschopný přinésti kladné výsledky. Na druhé straně pak Sovětský svaz se staví za všestranný rozvoj hospodářské spolupráce mezi evropskými i jinými zeměmi na zdravých zásadách rovnoprávnosti a vzájemného respektování národních zájmů, sám tuto spolupráci podporoval a bude podporovat rozšiřování obchodu s jinými státy.

Zvláštní pozornosti zasluhuje okolnost, že francouzsko-britské návrhy uvádějí otázku Německa a jeho zdrojů. Navrhuje se; aby shora zmíněná organizace či "řídící výbor" se také zabývaly využitím německých zdrojů, ačkoliv je všeobecně známo, že spravedlivé reparační požadavky spojeneckých zemí, které utrpěly německou agresí, nejsou dosud uspokojeny. Tudíž zemím, které za války přinesly největší oběti a významně přispěly k vítězství spojenců, není nyní věnována zvláštní péče, nýbrž se naopak navrhuje, aby německých zdrojů bylo využito k jiným účelům jen ne na reparace.

Nic se však nedělá pro urychlené vytvoření celoněmecké vlády, která by se lépe než kdo jiný mohla starati o potřeby německého lidu. Naopak se v západních pásmech Německa pokračuje v politice federalizace Německa a v linii stále hlubšího odtrhování západního německého území od ostatního Německa, což jest neslučitelné se skutečnou obnovou Německa jako jednotného demokratického státu, který by se stal členem rodiny mírumilovných evropských států.

K čemu povede realizace předloženého francouzsko-britského návrhu na zřízení zvláštní organizace   nebo   "řídícího   výboru"  pro vypracování všeobecného hospodářského evropského programu? Nepovede to k ničemu dobrému.

Povede to k tomu, že Anglie a Francie a skupin států s nimi jdoucích se odtrhne od ostatních evropských států, což rozdělí Evropu na dvě skupiny států a vyvolá nové těžkosti ve vzájemných stycích mezi nimi. V tom případě nebudou americké úvěry sloužit hospodářské obnově Evropy, nýbrž využití jedněch evropských zemí proti druhým tak, jak to některé silné mocnosti, usilující o nadvládu, budou považovat pro sebe za výhodné.

Sovětská vláda považuje za nutné varovati anglickou a francouzskou vládu před následky takového jednání, které nesměřuje k sjednocení úsilí evropských zemí o jejich hospodářskou obnovu po válce, nýbrž k dosažení naprosto jiných cílů, nemajících nic společného se skutečnými zájmy evropských národů.

(V. M. Molotov, Otázky zahraniční politiky, Praha 1949, s. 311 - 314)

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

10.6.

Václav Černý – mravní modus stalinských postupů

Autor připomíná ve svých pamětech, jak důležité bylo ovládnutí klíčových ministerstev KSČ pro další vývoj v Če...
3.6.

Ekonomický vývoj po druhé světové válce - brettonwoodský systém

Prezentace shrnuje základní informace k tématu obnovy světového tržního hospodářství po 2. světové válce, zvlá...
19.5.

Zlatý věk evropské ekonomiky - počátky evropské integrace (1950 – 1973)

Během „třiceti slavných let“ po druhé světové válce se život západních Evropanů proměnil jako nikdy předtím. S...
31.3.

Rok po roce - 1945-1949 ve světě - pracovní list

Sada pracovních listů k světovým dějinám v letech 1945–1949 obsahují řadu námětů pro práci studentů s historic...
9.2.

Reklamy na služby a spotřební zboží z roku 1946

Zajímá vás, jakou podobu měly reklamy v tisku poválečného Československa. Co inzerující firmy a společnosti na...
1.2.

Spojené státy evropské - projev Winstona Churchilla (19. 9. 1946)

V roce 1946 Churchill na curyšské univerzitě veřejně přednesl další slavný projev, v němž obhajoval myšlenku „...
14.1.

Rok po roce: 1945-49 ve světě - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin v prvních poválečných...
14.1.

Rok po roce - 1945–1949 - text

Shrnující mikrostudie je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin prvních poválečných ...
7.12.

Vývoj cen, mezd a platů (1938-1946) v článku z roku 1947

Článek z měsíčníku Český život otevírá otázku poměru mezd a platů k cenám v roce 1947, autor na základě meziná...
26.11.

Poválečný svět v letech 1945 - 1949 v normalizační učebnici dějepisu

Zajímá vás, co se žáci základních škol dozvěděli za normalizace o světových událostech po skončení druhé světo...
1.10.

Projev státního tajemníka USA G. C. Marshalla na harvardské univerzitě, tzv. Marshallův plán (5. 6. 1947)

Marshallův plán – program vyhlášený státním tajemníkem USA G. Marshallem jako finanční a materiální pomoc Evro...
1.10.

Severoatlantická smlouva (4. dubna 1949)

Český a anglický přepis Severoatlantické smlouvy na jehož základě byla vytvořena Organizace severoatlantické s...
1.9.

Počátky studené války (1945-1950)

Rozsáhlá výuková prezentace dokumentující předpoklady vzniku a počátky studené války v letech 1945-1949. Preze...
2.6.

Tzv. Varšavská smlouva (14. 5. 1955)

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, kterou ve Varšavě podepsaly Albánie, Bulharsko, Českoslove...
12.5.

Stalinův triumf po vítězné válce v dokumentech a obrazech sovětské propagandy

Nabízíme Vám kvalitní digitalizovanou kopii obrazových a textových pramenů z výpravné knihy "Stalin v obrazech...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT