Moderní-Dějiny.cz

Stalin v meziválečném období v dokumentech a obrazech sovětské propagandy

Publikováno: 12.5.2013, Aktualizováno: 23.5.2013 09:20

Kvalitní digitalizovaná kopie obrazových a textových pramenů z výpravné knihy "Stalin v obrazech" ukazuje, jak J. V. Stalina vykreslovala oficiální sovětská propaganda v době, kdy nastoupil k moci. Je zajímavé sledovat, jakými frázemi jsou popisovány okolnosti likvidace tzv. trockistů, nebo například nutnost kolektivizace venkova. Tuto oslavnou publikaci vydalo nakladatelství Orbis v prosinci roku 1949.

Stalin v meziválečném období v dokumentech a obrazech sovětské propagandy

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Dobové fotografie, text a dokumenty jistě mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků.

V následujících odstavcích přepisujeme z knihy komentáře popisující činnost J.V. Stalina v meziválečném období:
Po ukončení občanské války, kdy Sovětský svaz byl postaven před nutnost stanovit novou linii ve všech otázkách hospodářského života země a kdy strana musela bojovat proti levým i pravým úchylkám ve svých řadách, J. V. Stalin neochvějně hájil Leninův program. Jako generální sekretář Ústředního výboru strany, zvolený v roce 1922, prováděl veškeru práci spojenou s vedením strany, když V. I. Lenin ochuravěl a dlel na léčení v Gorkách. 21. ledna 1924 zemřel v Gorkách u Moskvy Vladimír Iljič Lenin, pokračovatel v učení Marxe a Engelse, organisátor a vůdce bolševické strany, zakladatel prvního socialistického státu světa.

"Nepřátelé socialismu, zejména trockisté, využili Leninovy smrti a vnutili straně novou diskusi o linii příští politiky. Stalin demaskoval politickou podstatu jejich projevů a zorganisoval potření trockismu. Mimořádně velký význam v ideovém potření trockismu měl Stalinův spis „O základech leninismu", který vyšel v roce 1924 a který je mistrným výkladem a hlubokým theoretickým zdůvodněním leninismu."
J. V. Stalin "O Leninovi a leninismu", první vydání díla "O základech leninismu."

"Nyní, po vítězství Října, v nynějších poměrech nové hospodářské politiky, je nutno za největší nebezpečí pokládat trockismus, neboť se snaží vzbudit nevíru v síly naší revoluce, nevíru ve svazek dělnictva a rolnictva, nevíru, že Rusko nepovské je možno přeměnit v Rusko socialistické."
J. V. Stalin: "Rolnická otázka", články a projevy, 1916.

V dubnu 1925 na XIV. konferenci strany byla schválena leninsko-stalinská orientace na vítězství socialismu v Sovětském svazu a v prosinci téhož roku na XIV. sjezdu strany bylo po referátu J. V. Stalina rozhodnuto o přeměně státu ze země agrární v zemi průmyslovou. Induslrialisace obrovské a hospodářsky zaostalé země, jakou tehdy byl Sovětský svaz, prováděná v mimořádně krátké lhůtě, působila nesmírné obtíže. J. V. Stalin, řídě se Leninovými pokyny, vypracoval učení o socialistické industrialisaci země a vytyčil pro ni přesný program. Ani jedna oblast, ani jedna otázka industrialisace neunikala Stalinové pozornosti. Z jeho iniciativy byla vybudována nová průmyslová odvětví, byla zvelebena a rekonstruována odvětví dříve zaostalá. Proto mnohé z průmyslových gigantů, na které je hrdá celá země, jsou pojmenovány Stalinovým jménem. Na XV. sjezdu strany J. V. Stalin konstatoval, že zemědělství se opožďuje za průmyslem a ukázal východisko z této situace, ohrožující celé národní hospodářství státu: kolektivisaci zemědělství.

"Východisko je v přechodu malých a rozptýlených rolnických hospodářství ve spojená velká hospodářství na podkladě společného obdělávání půdy, je v přechodu ke kolektivnímu obdělávání půdy na základě nové vyšší techniky. Východisko je v tom, aby drobná a trpasličí rolnická hospodářství byla postupně, avšak neústupně, nikoli nátlakem, nýbrž silou příkladu a přesvědčováním spojována ve veliká hospodářství na podkladě pospolného, družstevního, kolektivního obdělávání půdy, při používání hospodářských strojů a traktorů, při využívání vědeckých method zintensivnění zemědělství. Jiného východiska není."
J. V. Stalin na XIV. sjezdu VKS(b).

„Naše země se přeměnila z agrární země v zemi průmyslovou, ze země malorolnické v zemi největšího, pokročilého socialistického zemědělství. Vykořisťovatelské třídy byly bojem vytlačeny ze svých výrobních posic. Jejich zbytky se rozprchly po celé zemi a začaly bojovat proti sovětské moci zákeřně. Proto bylo nutno zvýšit ostražitost, zahájit boj za ochranu socialistického vlastnictví, tohoto základu sovětského zřízení, a všemožně upevňovat diktaturu proletariátu."
J.V.Stalin v referátu „Výsledky první pětiletky", předneseném v lednu  1933 na plenu Ústředního výboru VKS(b).

Počátkem roku 1933 byla první pětiletka splněna před stanovenou lhůtou. Stalinovy zásluhy na tomto úspěchu zhodnotil S. M. Kirov v referátu o činnosti Ústředního výboru VKS (b), předneseném v Leningradě před XVII. sjezdem strany, těmito slovy: "V posledních letech, od té doby, co pracujeme bez Lenina, nebylo ani jednoho obratu v naší činnosti, ani jednoho významnějšího počinu, hesla a směrnice v naší politice, jehož autorem by nebyl soudruh Stalin, jehož autorem by byl někdo jiný. Veškerá hlavní práce - to musí strana vědět - je prováděna podle pokynů, z iniciativy a za vedení soudruha Stalina. Nejvýznamnější otázky mezinárodní politiky jsou řešeny podle jeho pokynů, a nejenom tyto velké otázky, nýbrž i na pohled podřadné, ba dokonce nejnepatrnější otázky ho zajímají, když se týkají dělníku, rolníku a všech pracujících naší země."

Počátkem roku 1934 J. V. Stalin řídil jednání XVII. sjezdu strany a ve sjezdové zprávě zhodnotil výsledky světodějných vítězství strany, vítězství socialismu v Sovětském svazu. Sjezd vesel do dějin jako sjezd vítězů. Ve státě zvítězila politika industrialisace a úplné kolektivisace zemědělství, zvítězilo učení o možnosti socialismu v jedné zemi. Socialistická soustava se stala neomezené vládnoucí silou v sovětském národním hospodářství. J. V. Stalin současně upozornil, že boj dosud není skončen, že vnitřní nepřítel je odhodlán rušit budovatelskou práci lidu a že strana musí zůstat ve stavu bojové pohotovosti. 

Úspěchy generální linie strany, způsobily, že v zemi ustavičně rostl průmysl a zemědělství. Druhá stalinská pětiletka byla v průmyslu splněna v dubnu 1937 před stanovenou lhůtou, za 4 roky a 3 měsíce. Dovršení rekonstrukce v průmyslu a zemědělství způsobilo, že sovětské národní hospodářství bylo vybaveno nejpokročilejší technikou na světě. Veškerá tato obrovská práce byla prováděna za přímého vedení J. V. Stalina, který neobyčejně velkou a vřelou pozornost také věnoval technickému vybavení Rudé armády, válečného letectva a loďstva. 

"Ještě více se změnil vzhled venkova. Stará vesnice s kostelíkem na nejvýznamnějším místě, s nejlepšími domy strážmistra, popa a kulaka v popředí, s napolo sesutými chatami rolníků v pozadí začíná mizet. Místo ní vzniká nová vesnice se společnými hospodářskými budovami, s kluby, radiem, biografem, školami, knihovnami a jeslemi, s traktory, kombajny, mlátičkami a automobily. Zmizely staré vážené postavy kulaka-vykořisťovatele, lichváře-upíra, kupce-keťasa, báťušky-strážmistra. Nyní jsou váženými lidmi pracovníci kolchozů a sovchozů, škol a klubů, význační traktoristé a řidiči kombajnů, předáci pracovních brigád na polích a v chovu dobytka, nejlepší úderníci a údernice kolchozních polí."
J. V. Stalin na XVII. sjezdu strany.

J. V. Stalin v době plnění druhé pětiletky bezprostředně řídil veškerou práci strany a státu. Společné se stachanovci průmyslu a dopravy, s řidiči kombajnů a traktorů, s dojičkami a hrdinkami řepných polí projednával podrobné otázky techniky a výroby ve všech odvětvích národního hospodářství. V Kremlu spolu s členy Ústředního výboru a vlády přijímal četné delegace kvetoucích bratrských socialistických republik, spolu s četnými dělníky a kolchozníky vypracovával se svými spolupracovníky nejdůležitější rozhodnutí v nejvýznamnějších otázkách budování socialismu. Socialistická rekonstrukce celého národního hospodářství způsobila podstatnou změnu ve vzájemném poměru tříd v zemi. To vyžadovalo, aby byla změněna ústava schválená už v roce 1924. Z popudu J. V. Stalina předložil Ústřední výbor strany na VII. sjezdu sovětů SSSR návrh na změnu ústavy a předložil jej všemu lidu k diskusi, která trvala pět a půl měsíce. V referátu na mimořádném VIII. sjezdu sovětů SSSR J. V. Stalin zdůvodnil návrh nové ústavy a vylíčil ohromné změny, ke kterým v zemi došlo od schválení ústavy roku 1924. VIII. sjezd sovětů schválil a přijal tuto ústavu 5. prosince 1936. To, o čem po staletí horovali nejlepší a nejpokročilejší geniové lidstva, učinila nová ústava SSSR neporušitelným zákonem.

V roce 1937 po rozdrcení posledních zbytků trockisticko-bucharinovské skupiny škůdců, kteří byli ve službách špionážních orgánů kapitalistických států, sovětský lid přesel k přípravě voleb do Nejvyššího sovětu SSSR, prováděných podle všeobecného, rovného, přímého a tajného hlasovacího práva. Volby do Nejvyššího sovětu SSSR se konaly 12. prosince 1937. Z 94 milionu voličů se jich účastnilo 91 milionů (96,8 °/0), 90 milionů voličů svým jednomyslným hlasováním pro kandidáty bloku komunistů a bezpartijních stvrdilo vítězství socialismu. J. V. Stalin se ve volbách stal prvním, lidem zvoleným poslancem Nejvyššího sovětu SSSR.

Základní životopisná data J. V. Stalina meziválečného období:
Josif Vissarionovič STALIN - (vl. jménem DŽUGAŠVILI)
* 18.12. 1878 Gori (Gruzie)
+ 5.3. 1953 Moskva 
  
1922-1927 ještě za Leninova života generálním tajemníkem, rozpory s nemocným Leninem, který ve své závěti požaduje Stalinovo odvolání z funkce     

1927-1938 postupné odstranění všech stranických oponentů (L. D. Trockij, G. J. Zinovjev, L. B. Kameněv, N. I. Bucharin a A. I. Rykov), Stalin si upevnil svou pozici v mezinárodním komunistickém hnutí a začal připravovat obnovu Ruska ve hranicích bývalého carského impéria a rozšíření komunismu do celého světa

V Rusku Stalin rozpoutal teror:
- kolektivizace vesnice:
veškeré zemědělské produkty (vč. obilí na setbu) byly rolníkům násilně odebírány, důsledkem toho byl obecný nedostatek a umělý hladomor. Rolnici byli trestáni za sobotáž. Cílem bylo zotročení venkova. Odhadovaný počet obětí kolektivizace se pohybuje mezi 3–27 milióny lidí.

- fyzická likvidace ideových nepřátel:
věřící a církevní hodnostáři, inteligence, příslušníci různých etnik, příslušníci nebolševických stran, čistka mezi spolupracovníky a spolubojovníky z doby revoluce (Moskevské procesy).

- čistky v armádě:
s cílem podrobení si armády zlikvidoval většinu schopných a zkušených důstojníků, které nahradil politicky spolehlivými, ale nezkušenými.

1939 Smlouva o neútočení a přátelství s hitlerovským Německem tzv. Pakt Ribbentrop - Stalin znamenal rozdělení části Evropy na sféry vlivu a vojenské obsazení
  
Zdroj: www.totalita.cz

Bibliografický údaj o knize: Stalin: V obrazech. Praha: Orbis, 1949.

Textová část a popisy snímků byly převzaty z knihy "Josef Vissarionovič Stalin" (Malý životopis), sestavené G.F. Alexandrovem, M.R. Galaktionovem, V.S. Kružkovem, M.B. Mitinem, V.D. Močalovem a P.N. Pospělovem a vydané nakladateltsvím Svoboda v Praze roku 1949 v překladu dr. Jar. Procházky za redakční spolupráce V. Prokůpka a M. Svobodové.

Obrazovou přílohy z knihy - text a dobové fotografie - si můžete v menším rozlišení okamžitě prohlédnout ve fotogalerii pod článkem. Pro další práci s nimi jsou v příloze článku přehledně ve větším rozlišení vhodném pro tisk.

Přílohy

pdf
Stalin v meziválečném období v dokumentech a obrazech sovětské propagandy
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 229,67 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

12.7.

Stefan Zweig - Cesta do Nového Ruska (1928)

V textu přinášíme ukázku z knihy rakouského spisovatele Stefana Zweiga "Svět včerejška", z kapitoly Západ slun...
8.2.

Kormidelníci války a míru (1946)

Poválečné portréty vůdců protihitlerovské koalice - Stalina, Roosevelta, Churchilla, Trumana a Attleeho - byly...
2.1.

Václav Vacek - Na pražském sjezdu bolševiků (1912)

Vzpomínka Václava Vacka na Vladimíra Iljiče Lenina z doby pražské ilegální konference ruské sociálně-demokrati...
2.1.

Ivan Olbracht - Vzpomínám na Vladimíra Iljiče (1920)

Vzpomínka českého spisovatele Ivana Olbrachta na vůdce ruských bolševiků Vladimíra Iljiče Lenina - digitální k...
27.12.

SSSR v československé poesii

Digitální kopie brožovaného souboru básní „SSSR v československé poesii“ z roku 1936. V tomto unikátním sborní...
26.12.

J. Stalin - Projev na První všesvazové poradě stachanovců

Digitální kopie brožury, která přinášela českým čtenářům překlad Stalinova projevu ke třem tisícům stachanovců...
1.12.

"Nejdemokratičtější ústava světa" Návrh nové sovětské ústavy z roku 1936

Digitální kopie brožury vydané Svazem přátel SSSR v Praze. Text tzv. Stalinovy ústavy je opatřen výkladem Bohu...
1.11.

„Bolševický ráj – obraz dnešního Ruska“ - pracovní texty k tématu stalinské kolektivizace

Materiál nabízí vybrané pasáže z knihy „Bolševický ráj - obraz dnešního Ruska“, vydané v Praze v roce 1933 nak...
1.9.

Velký teror 1937-1938

Výkladová prezentace věnovaná období velkého teroru za Stalinovy vlády v letech 1937/1938. S pomocí vzpomínek ...
1.9.

Stalinský teror - kolektivizace venkova

Výkladová prezentace popisující na základě příběhu rodiny Golovinových Stalinův útok proti tzv. kulakům na sov...
31.7.

Stanislav Neumann - Píseň o Stalinu

Přečtěte si digitalizovaný výtisk básně "Píseň o Stalinu" Stanislava Neumanna z roku 1950. Toto dílo plně zapa...
27.7.

Vítězslav Nezval - Stalin

Přečtěte si digitalizované vydání básně "Stalin" Vítězslava Nezvala z roku 1949. V této dlouhé lyricko-epické ...
11.7.

Beseda, 13. 3. 1953

Prohlédněte si digitalizovaný výtisk časopisu Beseda venkovské rodiny ze dne 13. 3. 1953, který reaguje na smr...
1.6.

Stalinismus

První část ilustrativní prezentace věnonavané Sovětskému svazu za vlády Stalina. V úvodu naleznete hlavní živo...
31.5.

Mezinárodní vztahy mezi válkami v karikaturách Antonína Pelce

Soubor karikatur pohledem Antonína Pelce reagující na vývoj mezinárodních vztahů v Evropě mezi válkami. Autor ...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT