Moderní-Dějiny.cz

Rezoluce OSN o rozdělení Palestiny (29. 11. 1947)

Publikováno: 14.8.2009, Aktualizováno: 31.1.2014 16:05

Text rezoluce OSN vypracovaný komisí UNSCOP, který po předání palestinské otázky OSN mj. navrhoval vytvoření dvou nezávislých států, mezinárodní správu Jeruzaléma a vymezení hranic. Valné shromáždění OSN přijalo závěry komise 29. listopadu 1947 jako Rezoluci valného shromáždění OSN č. 181; 33 států hlasovalo pro, 13 proti, 10 se zdrželo hlasování. Židé plán váhavě přijali, Arabové jej odmítli.

Rezoluce OSN o rozdělení Palestiny (29. 11. 1947)

Rezoluce OSN o rozdělení Palestiny (29. 11. 1947)

Valné shromáždění
sešlo se na zvláštním zasedání na žádost mandátní mocnosti, aby jmenovalo zvláštní výbor a uložilo mu připravit pro druhé řádné zasedání Valného shromáždění k úvaze otázku budoucí vlády v Palestině; jmenovalo zvláštní výbor a uložilo mu prozkoumat všechny sporné a jiné otázky, které jsou pro palestinský problém závažné, připravit návrhy na řešení tohoto problému a po převzetí a prozkoumání zprávy zvláštního výboru (dokument A/364) obsahující řadu jednomyslných doporučení a plán rozdělení při zachování hospodářské jednoty schválený většinou členů zvláštního výboru, má za to, že současná situace v Palestině by mohla ohrozit všeobecné blaho a přátelské vztahy mezi národy; bere na vědomí prohlášení mandátní mocnosti, že zamýšlí ukončit vyklizení Palestiny dnem 1. srpna 1948; doporučuje Spojenému království jakožto mocnosti vykonávající v Palestině mandát a všem ostatním členům OSN aby, pokud jde o budoucí vládu v Palestině, přijali a splnili plán na rozdělení při zachování hospodářské jednoty, který je dále uveden;
vyzývá, aby

a) Rada bezpečnosti učinila nutná opatření stanovená plánem k jeho provedení;
                          …
Plán rozdělení při zachování hospodářské jednoty

ČÁST I. BUDOUCÍ ÚSTAVA A VLÁDA PALESTINY
A. Ukončení mandátu, rozdělení a samostatnost
1.Mandát pro Palestinu skončí co nejdříve, nejpozději však 1. srpna 1948.
2. Ozbrojené síly mandátní mocnosti budou z Palestiny postupně staženy, přičemž se evakuace ukončí co nejdříve, avšak nejpozději 1.srpna 1948. Mandátní mocnost zpraví komisi pokud možno brzo předem o svém úmyslu ukončit mandát a vyklidit každé území. Mandátní mocnost vynaloží své největší úsilí, aby zajistila, že oblast ležící na území židovského státu včetně mořského přístavu a zázemí přiměřeného pro podstatné přistěhovalectví bude vyklizena co nejdříve a v žádném případě ne později než 1. února 1948.
3. Samostatné státy arabský a židovský a zvláštní mezinárodní režim města Jeruzaléma, stanovené v části III tohoto plánu, vzniknou v Palestině dva měsíce po skončení evakuace ozbrojených sil mandátní mocnosti, v každém případě však nejpozději 1. října 1948. Hranice mezi arabským a židovským státem a městem Jeruzalémem budou stanoveny podle popisu obsaženého dále v částech II a III.

                                                              …
B. Přípravné kroky k samostatnosti
1.Bude jmenována komise, v níž bude zastoupen každý z pěti členských států jedním zástupcem. Členské státy zastoupené v komisi budou vybrány Valným shromážděním na základně, která bude co nejširší z hlediska zeměpisného i  jinak.
                                                            …
4. Po poradě s demokratickými stranami a jinými veřejnými organizacemi arabského a židovského státu vybere a ustaví komise v každém státě co nejrychleji zatímní vládní radu. Komise bude všeobecně řídit činnost jak arabské, tak i židovské zatímní vládní rady.

Nebude-li moci být do 1. dubna 1948 vybrána zatímní vládní rada pro některý z obou států, oznámí komise tuto skutečnost Radě bezpečnosti, aby Rada bezpečnosti mohla ohledně  onoho státu učinit zásah, který bude pokládat za správný …

9. Zatímní vládní rada každého státu uskuteční nejpozději do dvou měsíců po stažení ozbrojených sil mandátní mocnosti volby do ústavodárného shromáždění …

C. Prohlášení
Zatímní vláda každého z obou navržených států učiní vůči Organizaci spojených národů před nezávislostí prohlášení. Toto prohlášení bude obsahovat mimo jiné tato ustanovení:

Všeobecná ustanovení
Závazky obsažené v prohlášení se uznávají jako základní zákon státu a žádný zákon, předpis nebo úřední akt nebude v rozporu s těmito závazky, ani do nich nebude zasahovat, a žádný zákon, předpis nebo úřední akt jim nebude nadřazen.

KAPITOLA 1
Posvátná místa, náboženské budovy a místa

Dosavadní práva týkající se posvátných míst a náboženských budov a míst nebudou popřena ani dotčena. Pokud jde o posvátná místa, bude všem obyvatelům a občanům druhého státu a města Jeruzaléma, jakož i cizincům bez rozdílu státní příslušnosti, zaručena svoboda přístupu k nim …

KAPITOLA 2
Náboženská a menšinová práva
1. Všem bude zajištěna svoboda svědomí a svobodný výkon všech forem bohoslužby, a to s omezením jen pokud jde o zachování veřejného pořádku a mravnosti …

6. Arabský stát zajistí pro židovskou, a židovský pro arabskou menšinu přiměřené základní a střední vzdělání v řeči a kulturních tradicích dotčené menšiny …

8. Nebude dovoleno vyvlastnit půdu ve vlastnictví Araba v židovském státě (v arabském státě ve vlastnictví Žida), leč pro veřejné účely. Ve všech případech vyvlastnění se před odnětím vlastnictví vyplatí plná náhrada stanovená  Nejvyšším soudem.


D. Hospodářská unie a tranzit
1. Zatímní vládní rada každého z obou států uzavře smlouvu o závazcích vztahujících se na hospodářskou unii a tranzit…

Hospodářská unie Palestiny
2. Cílem hospodářské unie Palestiny bude:
a) celní unie
b) společná měnová soustava, která bude mít jediný kurz vůči cizině;
c) provoz železnic, silnic mezi státy …
d) společný hospodářský rozvoj, obzvláště pokud jde o zavodňování, získávání a konzervaci půdy;
e) přístup obou států a města Jeruzaléma k vodě a energetickým zdrojům na podkladě diskriminace.

3. Bude zřízen Společný hospodářský výbor, který se bude skládat ze tří zástupců každého z obou států a tří zahraničních členů jmenovaných Hospodářskou a sociální radou Organizace spojených národů…

ČÁST II. HRANICE
A. Arabský stát
Hranicí arabského státu v severní Galileji je na západě Středozemní moře a na severu libanonská hranice …
B. Židovský stát
Severovýchodní sektor židovského státu (východní Galilea) je na severu a západě ohraničena libanonskou hranicí a na východě hranicemi Sýrie a Zajordánska…

ČÁST III. MĚSTO JERUZALÉM
Město Jeruzalém bude mít povahu zvláštního útvaru (corpus separatum) pod zvláštním mezinárodním režimem a bude spravováno Organizací spojených národů. Poručenská rada bude pověřena, aby převzala odpovědnosti správního úřadu jménem OSN. …
4. Bezpečnostní opatření.
a) Město Jeruzalém bude demilitarizováno; jeho neutralita bude vyhlášena a zachována a v jeho hranicích nebudou dovoleny žádné polovojenské útvary, cvičení nebo činnosti…

9. Vztahy k arabskému a židovskému státu. U guvernéra budou akreditováni zástupci arabského a židovského státu; budou v souvislosti s mezinárodní správou města pověřeni ochranou zájmů svých států a příslušníků.

10. Úřední jazyky. Úředními jazyky města budou arabština a hebrejština. To nebrání přijetí jednoho nebo více pracovních jazyků podle potřeby.

11. Občanství. Všechny osoby bydlící ve městě Jeruzalémě se ispo facto stávají jeho občany, leč by optovali pro občanství státu, jehož byli dosud občany…

A. Doba trvání zvláštního režimu
Statut vypracovaný Poručenskou radou na podkladě uvedených zásad nabude účinnosti nejpozději dne 1. října 1948. Jeho účinnost potrvá nejprve deset let, ledaže Poručenská rada shledá nutným přezkoumat tato ustanovení dříve. Po uplynutí této doby přezkoumá Poručenská rada celou soustavu ve světle zkušeností nabytých praktickou aplikací. Osobám bydlícím v městě Jeruzalémě bude pak umožněno, aby vyjádřily referendem svá přání, pokud jde o možné změny statutu města.

ČÁST IV. KAPITULACE
Státy, jejichž příslušníci v minulosti požívali výsad a imunit cizinců včetně výhod konzulární jurisdikce a ochrany, jakých požívali na podkladě kapitulací nebo zvyklostí za otomanské říše, se vyzývají, aby se vzdaly každého svého práva na obnovu takových výsad a imunit v navrženém arabském a židovském státě a městě Jeruzalémě.Z. Veselý (ed.): Světová politika 20. století v dokumentech (1945 - 1990).
Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001, s. 78 - 82.
http://smsjm.vse.cz/wp-content/uploads/2008/10/sp18.pdf

 

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

31.3.

Rok po roce - 1945-1949 ve světě - pracovní list

Sada pracovních listů k světovým dějinám v letech 1945–1949 obsahují řadu námětů pro práci studentů s historic...
26.2.

Charta Spojených národů - komentáře a citace zakládajících dokumentů OSN

Nabízíme vám digitální kopii publikace Dr. Jiřího Kojeckého z roku 1945, v níž se autor věnuje historickému vý...
14.1.

Rok po roce: 1945-49 ve světě - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin v prvních poválečných...
14.1.

Rok po roce - 1945–1949 - text

Shrnující mikrostudie je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin prvních poválečných ...
14.12.

Palestina - fotografie a mapky z publikace vydané roku 1948

Kvalitní digitální kopie obrazových příloh z publikace "Palestina", která vyšla v Československu v roce 1948, ...
1.9.

Počátky studené války (1945-1950)

Rozsáhlá výuková prezentace dokumentující předpoklady vzniku a počátky studené války v letech 1945-1949. Preze...
15.12.

Sionismus v Československu

Podrobná výkladová prezentace se zabývá sionistickým hnutím v období první československé republiky. Obsahuje ...
15.12.

Příčiny, průběh a důsledky války o nezávislost Státu Izrael

Přehledný text rekapitulující příčiny, průběh a bezprostřední důsledky války o nezávislost a udržení státu Izr...
4.12.

Sionismus

Prezentace se zaměřuje na osobnost Theodora Herzla, jeho myšlenku vytvoření židovského státu a politické cíle,...
21.11.

Olympiáda v Mnichově v roce 1972 a operace Mosadu Hněv boží

Hry míru a radosti v roce 1972 byly narušeny bezprecedentním činem palestinských teroristů z Černého září. Kvů...
19.11.

Mosad

Výuková prezentace mapující vznik, vývoj, úspěchy a některé operace izraelské zpravodajské služby Mosad. Tato ...
5.9.

Zaměřil Palestince v kukle, který navždy změnil ducha olympiády

IDNES.CZ - Na letní olympiádě v Mnichově vznikly tisíce snímků, symbolem se ale stal jen jeden. Není na něm žá...
9.6.

Islámský fundamentalismus

Výkladová prezentace se zabývá islámským fundamentalismem po roce 1945. Obsahuje stručnou charakteristiku fund...
7.4.

Stát Izrael a arabsko-izraelský konflikt

Výkladová prezentace se zabývá zrozením moderního sionismus a procesem, který vedl ke vzniku státu Izrael. Ana...
14.8.

Prohlášení vlád arabských zemí k rezoluci OSN o rozdělení Palestiny (17. 12. 1947)

"Palestinští Arabové trpí stále od doby, co imperialismus a chamtivost sionismu spolupracovaly k cíli vytvořit...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT