Moderní-Dějiny.cz

Projev prezidenta USA H. S. Trumana v Kongresu, tzv. Trumanova doktrína (12. 3. 1947)

Publikováno: 1.10.2013, Aktualizováno: 20.10.2013 19:07

Trumanova doktrína, zahraničně politický program H. Trumana, vyhlášený v americkém Kongresu 14. 3. 1947. Realizovala strategii zadržování komunismu, její součástí byl Marshallův plán i založení NATO. Konkrétně znamenala hospodářskou a vojenskou podporu Řecka a Turecka, později i Íránu a Jugoslávie.

Projev prezidenta USA H. S. Trumana v Kongresu, tzv. Trumanova doktrína (12. 3. 1947)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu,
Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost před spojeným zasedáním Kongresu. Jedná se o zahraniční politiku a národní bezpečnost této země.

Jeden z aspektů současné situace, který předkládám Vašemu uvážení a rozhodnutí, se týká Řecka a Turecka.

 Spojené státy obdržely od řecké vlády naléhavou výzvu týkající se finanční a hospodářské pomoci. Předběžné zprávy Americké hospodářské komise t.č. v Řecku a zprávy amerického velvyslance v Řecku potvrzují zjištění řecké vlády, že pomoc je nezbytná, jestliže Řecko má žít dále jako svobodný stát.
Nevěřím, že americký lid a Kongres si přejí zůstat hluchými k žádosti řecké vlády.

Řecko není bohatá země. V důsledku nedostatku přírodních zdrojů je nucen řecký lid tvrdě pracovat, aby vystačil. Od roku 1940 tato pracovitá a mírumilovná země trpěla invazí, po čtyři roky krutou nepřátelskou okupací a hořkými vnitřními rozpory.

Když vstoupily osvobozenecké síly do Řecka, zjistily, že ustupující
Němci zničili prakticky všechny železnice, cesty, přístavní zařízení, komunikace a obchodní loďstvo. Více než tisíc vesnic bylo spáleno. 85% dětí bylo tuberkulózních. Drůbež a tažná zvířata téměř zmizela. Inflace znehodnotila prakticky všechny úspory. V důsledku těchto tragických podmínek militantní menšina, využívajíc naprostého nedostatku a bídy, byla schopna vytvořit politický chaos, který až doposud znemožnil hospodářskou obrodu.

Řecko nemá dnes fondy, aby financovalo dovoz oněch druhů zboží,
které jsou nezbytné k udržení existence. Za těchto okolností řecký lid nemůže učinit jakýkoliv pokrok, pokud jde o řešení rekonstrukčních problémů. Řecko zoufale potřebuje finanční a hospodářskou pomoc, aby bylo schopno  pokračovat v nákupech potravin, ošacení, paliv a semen. To je nezbytné pro životní existenci lidu a tyto životní potřeby jsou k dostání pouze v zahraničí. Řecko musí obdržet pomoc, aby mohlo dovézt zboží, které je nezbytné k  obnovení vnitřního pořádku a bezpečnosti, které jsou tak nezbytné pro  hospodářskou a politickou obnovu.

Řecká vláda též žádala o zkušené americké administrátory, národohospodáře a techniky, aby finanční a jiná pomoc poskytnutá Řecku, byla využívána efektivně k vytvoření silného a soběstačného hospodářství a ke zdokonalení jeho veřejné správy. Vlastní existence řeckého státu je dnes ohrožována teroristickými akcemi několika tisíc ozbrojených mužů, vedených komunisty, kteří se na různých místech vzpírají vládní autoritě, zejména podél severní hranice. Komise ustanovená Radou bezpečnosti OSN současně přešetřuje rušivé jevy v severním Řecku a porušování hranic podél hranice mezi Řeckem na jedné a Albánií,  Bulharskem a Jugoslávií na straně druhé. Zatím řecká vláda není schopna čelit této situaci. Řecká armáda je malá a chudě vyzbrojená. Potřebuje  dodávky a výstroj, jestliže má obnovit autoritu řecké vlády na celém území Řecka.

Řecko musí obdržet pomoc, jestliže se má stát svébytnou a uznávanou demokracií.

Není země, ke které by se mohlo demokratické Řecko obrátit. Žádný jiný národ není ochoten a schopen poskytnout řecké demokratické vládě nezbytnou podporu.

Britská vláda, která pomáhala Řecku, nemůže mu po 31. březnu poskytnout žádnou další finanční a ekonomickou pomoc. Velká Británie se sama nalézá v situaci, kdy musí snižovat nebo likvidovat své závazky v různých částech světa, včetně Řecka.

 Zvažovali jsme, jak by mohly být v této krizi nápomocny Spojené národy. Ale situace je naléhavá, vyžaduje okamžitou akci a Spojené národy a jejich příslušné organizace nejsou schopny poskytnout pomoc takového druhu, jak je vyžadováno.

Je důležité poznamenat, že řecká vláda požádala o naši pomoc, využívaje efektivně finanční a jinou pomoc, kterou Řecku poskytujeme při zdokonalování jeho veřejné správy. Je nanejvýš důležité, abychom dozírali nad používáním jakýchkoli fondů poskytnutých Řecku takovým způsobem, aby každý vynaložený dolar přispěl k soběstačnosti Řecka a napomohl vybudovat hospodářství, v němž pokvete zdravá demokracie.

Žádná vláda není dokonalá. Jednou z hlavních ctností demokracie je nicméně to, že její nedostatky jsou vždy viditelné a může na ně být demokratickými prostředky poukázáno a mohou být napraveny. Řecká vláda není dokonalá. Nicméně však představuje 85% členů řeckého parlamentu, kteří byli zvoleni minulý rok ve volbách. Zahraniční pozorovatelé včetně 692 Američanů pokládali tyto volby za   správné vyjádření zájmů řeckého lidu.

Řecká vláda pracuje v atmosféře chaosu a extremismu. Dopouštěla se omylů. Rozsah pomoci této zemi neznamená, že Spojené státy budou souhlasit se vším, co tato vláda učiní nebo bude chtít učinit. Odsuzovali jsme v minulosti a odsuzujeme i nyní extrémistická opatření jak napravo, tak nalevo. Projevili jsme v minulosti i toleranci a projevíme ji i nyní.

Soused Řecka - Turecko, zasluhuje rovněž pozornost. Budoucnost Turecka jako nezávislého a hospodářsky zdravého státu je neméně tak důležitá pro svobodymilovné národy jako budoucnost Řecka. Okolnosti, v nichž se Turecko nalézá, jsou dnes značně odlišné než ty, v nichž se nalézá Řecko. Turecko bylo ušetřeno pohrom, jež stihly Řecko. A během války Spojené státy a Velká Británie poskytovaly Turecku materiální pomoc.

Nicméně však Turecko nyní potřebuje naši podporu. Od války Turecko hledalo doplňkovou finanční pomoc u Velké Británie a Spojených
států, aby mohlo uskutečnit modernizaci potřebnou k udržení své národní
integrity. Tato integrita je podstatná k zachování pořádku na Středním Východě.

Britská vláda nás informovala, že v důsledku svých potíží nemůže již poskytovat finanční a hospodářskou pomoc Turecku. Jako v případě Řecka, jestliže Turecko pomoc potřebuje, Spojené státy ji musí poskytnout. Jsme jedinou zemí, která může takovou pomoc zajistit.

Jsem si plně vědom širokých důsledků, jestliže Spojené státy poskytnou Řecku a Turecku pomoc a nyní chci s Vámi tyto důsledky probrat.

Jedním z primárních cílů zahraniční politiky Spojených států je vytváření podmínek, ve kterých my i ostatní národy budeme schopni vypracovat svobodný životní způsob. To bylo základním východiskem ve válce s Německem a Japonskem. Naše vítězství bylo dosaženo nad zeměmi, které usilovaly vnutit svou vůli, životní způsob jiným národům.

Za účelem zajištění mírového vývoje národů bez jakýchkoliv donucování Spojené státy se ujaly vedoucí úlohy při ustavení Spojených národů. Spojené národy byly vytvořeny k tomu, aby umožnily trvající svobodu a nezávislost pro všechny své členy. Nelze však uskutečňovat tento cíl, aniž bychom nebyli ochotni pomáhat svobodným národům udržovat jejich svobodné instituce a jejich národní nezávislost proti agresívním hnutím, která se snaží vnutit jim totalitní režimy. To je víc než poznání, že totalitní režimy vnucené svobodným národům přímou nebo nepřímou agresí  podkopávají základy mezinárodního míru, a tudíž i bezpečnost Spojených států.

Lidu určitého počtu zemí byly proti jejich vůli nedávno vnuceny totalitní režimy. Vláda Spojených států vznesla četné protesty proti donucování a zastrašování, proti porušování Jaltské dohody v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Musím rovněž konstatovat, že v některých dalších zemích došlo k obdobnému vývoji.

 V současné chvíli světové historie musí téměř každý národ volit mezi alternativními životními způsoby. Tato volba však není často svobodná.

Jeden životní způsob je založen na vůli většiny a vyznačuje se svobodnými institucemi, reprezentativní vládou, svobodnými volbami, zárukami osobní svobody, volnosti projevu a vyznání a volností prostou politického útlaku.

Druhý životní způsob je založen na vůli menšiny vnucené většině. Spočívá na teroru a útlaku, kontrole tisku a rozhlasu, vnucenými volbami a potlačováním osobních svobod.

 Myslím, že politikou Spojených států musí být podpora svobodných národů, které čelí snahám o porobení ozbrojenou menšinou nebo čelí těmto snahám v důsledku vnějších tlaků.

Věřím, že musíme pomáhat svobodným národům vybrat si svůj vlastní osud a jít svou vlastní cestou.

Domnívám se, že naše pomoc by se měla v prvé řadě zaměřit na hospodářskou a finanční pomoc, která je podstatná pro hospodářskou stabilitu a politický vývoj.

Svět není statický a status quo není posvěcený. Avšak nemůžeme si dovolit změny statu quo porušováním Charty Spojených národů takovými metodami jako je donucení nebo takovými triky jako je politická infiltrace. Abychom pomohli svobodným a nezávislým národům udržet jejich svobodu, Spojené státy budou uskutečňovat zásady Charty Spojených národů.

Je nezbytné podívat se na mapu, abychom si uvědomili, že přežití a nezávislost řeckého národa má velkou důležitost z mnohem širšího hlediska. Jestliže by Řecko mělo podlehnout kontrole ozbrojené menšiny, účinek na jeho souseda Turecko by byl neprodlený a vážný. Zmatek a nepořádek by se mohly rozšířit přes celý Střední Východ - a co navíc, zánik Řecka jako nezávislého státu by měl hluboký vliv na ony země v Evropě, jejichž lid bojuje proti velkým nesnázím za udržení své svobody a nezávislosti spolu s odstraňováním válečných škod.

Bylo by nevýslovnou tragédií, jestliže tyto země, které bojovaly tak dlouho proti převaze, by měly ztratit své vítězství, pro které tolik obětovaly. Zhroucení svobodných institucí a ztráta jejich národní nezávislosti by byly katastrofální nejen pro ně, ale pro celý svět.

 Zastrašení a možné zhroucení by se staly rychlým údělem pro sousední národy usilující udržet svou samostatnost a nezávislost. Kdyby v této osudové hodině selhalo poskytnutí pomoci Řecku a Turecku, účinek by se projevil jak na Západě, tak i na Východě. Musíme přistoupit k okamžité a rozhodné akci.

A proto žádám Kongres, aby mne zmocnil poskytnout Řecku a Turecku pomoc ve výši 400 milionů dolarů pro období do 30. června 1948.
Když požaduji tyto fondy, vzal jsem v úvahu maximální obnos výpomoci, který by byl poskytnut Řecku ve výši 350 milionů dolarů, tj. obnos, který jsem nedávno od Kongresu žádal v zájmu zamezení strádání a utrpení v
zemích, které byly zpustošeny válkou.

Doplňkem k uvedeným fondům žádám Kongres povolit pro Řecko a Turecko civilní a vojenský personál, který by byl nápomocen při plnění rekonstrukčních úkolů a dohlížel by na využívání pomoci. Doporučuji, aby toto zmocnění bylo rovněž vydáno pro školení a výcvik vybraného řeckého a tureckého personálu.

 Posléze žádám Kongres vydat zmocnění, které umožní co nejrychlejší a co nejefektivnější použití potřebných komodit a zařízení ve stanovených termínech.

Jestliže by bylo zapotřebí dalších fondů nebo dalšího zmocnění potřebných pro účely uvedené v tomto poselství, nebudu váhat obrátit se na Kongres. V tomto směru musí mezi sebou spolupracovat výkonná a legislativní odvětví vlády.

 Je to vážná věc, do níž se musíme pustit. Nedoporučoval bych to, kdyby tato alternativa nebyla tak vážná. Spojené státy vydaly 341 miliard dolarů pro vítězství ve druhé světové válce. Byla to investice pro svobodu světa a světový mír. Pomoc, kterou doporučuji Řecku a Turecku, činí méně než jednu desetinu procenta této investice. Zdravý rozum velí, abychom tuto investici zajistili a postarali se, aby nebyla marná.

Semena totalitních režimů jsou živena bídou a nedostatkem. Rozšiřují se a bují ve špatné půdě chudoby a sporech. Dosahují svého růstu zmařenou nadějí lidí, že lepší život odumřel. Musíme tuto naději udržet naživu. Svobodné národy světa k nám upínají zrak, abychom udrželi jejich svobodu. Jestliže klopýtneme v našem vedení, můžeme ohrozit mír na světě a ohrozíme nepochybně i blahobyt tohoto národa. Byla na nás vložena velká odpovědnost v důsledku rychlého sledu událostí. Věřím, že Kongres se této odpovědnosti zhostí.


Z. Veselý (ed.): Světová politika 20. století v dokumentech (1945 - 1990). Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001, s. 58 - 63.
http://smsjm.vse.cz/wp-content/uploads/2008/10/sp15.pdf


  

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

31.3.

Rok po roce - 1945-1949 ve světě - pracovní list

Sada pracovních listů k světovým dějinám v letech 1945–1949 obsahují řadu námětů pro práci studentů s historic...
8.2.

Kormidelníci války a míru (1946)

Poválečné portréty vůdců protihitlerovské koalice - Stalina, Roosevelta, Churchilla, Trumana a Attleeho - byly...
1.2.

Spojené státy evropské - projev Winstona Churchilla (19. 9. 1946)

V roce 1946 Churchill na curyšské univerzitě veřejně přednesl další slavný projev, v němž obhajoval myšlenku „...
14.1.

Rok po roce: 1945-49 ve světě - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin v prvních poválečných...
14.1.

Rok po roce - 1945–1949 - text

Shrnující mikrostudie je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin prvních poválečných ...
26.11.

Poválečný svět v letech 1945 - 1949 v normalizační učebnici dějepisu

Zajímá vás, co se žáci základních škol dozvěděli za normalizace o světových událostech po skončení druhé světo...
1.10.

Projev státního tajemníka USA G. C. Marshalla na harvardské univerzitě, tzv. Marshallův plán (5. 6. 1947)

Marshallův plán – program vyhlášený státním tajemníkem USA G. Marshallem jako finanční a materiální pomoc Evro...
1.9.

Počátky studené války (1945-1950)

Rozsáhlá výuková prezentace dokumentující předpoklady vzniku a počátky studené války v letech 1945-1949. Preze...
10.7.

Vývoj, 30. 4. 1947

Prolistujte si digitalizovaným výtiskem časopisu Vývoj ze dne 30. 4. 1947. Šéfredaktorem tohoto čaopisu, který...
15.5.

Propagandistické karikatury Antonína Pelce

Rozsáhlý soubor propagandistických karikatur významného československého tvůrce Antonína Pelce (1895-1967) z k...
24.3.

Projev Dr. Edvarda Beneše v Praze 16. května 1945

Kvalitní kopie výpravné publikace z roku 1946, která čtenářům nabídla rok po osvobození známý pražský projev p...
28.11.

Rozdělená Evropa (soubor pracovních listů)

Soubor deseti pracovních listů pro studenty k problematice počátků studené války a rozdělení Evropy. Materiál ...
5.11.

Marshallův plán a vývoj vztahů mezi ČSR a USA

Peripetiím přijetí či nepřijetí Marshallova plánu se zpravidla nedostává tolik pozornosti jako ostatním důleži...
20.10.

Oddělená pítka pro černé a bílé připomínají rasovou segregaci v USA

iDNES - Dvě fontánky na pitnou vodu. Jedna nevábná a stará, druhá na první pohled luxusnější. Nad nimi dvě ced...
14.8.

Projev W. Churchilla na univerzitě ve Fultonu (5.3.1946)

Slavný projev pronesený na půdě Westminsterské koleje v americkém Fultonu, ve kterém za přítomnosti prezidenta...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT