Moderní-Dějiny.cz

Projekt Moderní dějiny do škol pro celou ČR

Publikováno: 1.2.2012, Aktualizováno: 30.4.2013 11:42
Autor: (red)

Je nám milou povinností informovat učitele, že Občanskému sdružení PANT, které provozuje tento portál, byl schválen tříletý grantový projekt  „Moderní dějiny do škol", který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Je zaměřen na pracovníky škol a školských zařízení celé ČR (mimo Prahu) a jeho náplní budou moderní formy výuky historie 20. století. Nepochybně zde najdou inspiraci rovněž kolegové z dalších společenskovědních předmětů.

Projekt Moderní dějiny do škol pro celou ČRRádi bychom vás proto s projektem a jeho plánovanými výstupy v krátkosti seznámili. Věříme, že vás nabídka jednotlivých aktivit zaujme a budete mít zájem se některé z našich akcí zúčastnit.

Základním záměrem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu počátečního vzdělávání žáků a pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti témat národních dějin 20. století v mezinárodním kontextu ve školním dějepise i příbuzných společenskovědních předmětech. Cílem je také představit moderní metody výuky soudobých dějin a konkrétní výstupy projektu pracovníkům České školní inspekce a zapojit je do procesu modernizace výuky. Zásadním cílem je vytvořit a uvést do praxe dlouhodobý funkčně strukturovaný vzdělávací model výuky soudobých dějin založený na prožitkových metodách učení v souladu s RVP, na partnerské tvůrčí spolupráci cílových skupin a Občanského sdružení PANT, jakož i společných aktivitách žáků a učitelů zapojených do projektu. Významným prvkem je proto vytvoření sítě partnerských škol, které budou na jednotlivých aktivitách participovat. Projekt je koncipován do několika vzájemně provázaných realizačních rovin, které se budou naplňovat paralelně v jeho průběhu.

Projekt „Moderní dějiny do škol" je realizován od 2. ledna 2012 a jeho první akcí bude studentská středoškolská konference, která proběhne 29. února a 1. března 2012 v Ostravě na Gymnáziu Olgy Havlové. Od ledna jsme zahájili přípravné práce k jednotlivým aktivitám projektu, v současné době vytváříme k projektu samostatnou rubriku na portále Moderní dějiny.cz, která vás bude informovat podrobně nejen o všech dílčích aktivitách, ale budou zde vkládány všechny výstupy projektu. Pro jednoduchou orientaci umístíme na hlavní stránku poutací banner celého projektu, který bude přímým vstupem do rubriky.

Základní informace k dílčím aktivitám projektu:

Tvorba výukových materiálů

Základem této aktivity je systematická tvorba moderních, interaktivních, tematicky koncipovaných výukových setů k jednotlivým údobím či událostem dějin 20.století vycházejících z požadavků učitelů zapojených pilotních škol. Budou obsahovat stručné, přehledné, odborně zpracované materiály (výukové prezentace, metodické listy pro práci žáků, shrnující texty historiků a politologů, textové a ikonické prameny, metodiky projektového vyučování, finální přípravy, konkrétní návody na jednotlivé hodiny a příklady z praxe), které budou prezentovány a publikovány na portále Moderní dějiny.cz. V rámci této aktivity bude webový portál Moderní dějiny.cz výrazně kapacitně rozšířen a graficky modernizován. Využití výukových materiálů bude významně podpořeno vytvořením antologie pramenů, která je součástí další aktivity projektu a rozcestníkem k výukovým materiálům pro dějiny 20.století dostupných v prostředí internetu.

Cyklus seminářů k tvorbě metodických materiálů a jejich využití ve výuce

Jejich struktura bude zaměřena na praktickou a tvůrčí práci učitelů v oblasti moderních metodických postupů, využití jejich zkušeností, postřehů a invence, využití metody workshopu s důrazem na kreativní a moderní výuku. Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování a jednotlivé semináře budou akreditovány MŠMT.

Na co budou konkrétní semináře zaměřeny?
- vstupní seminář - představení záměrů grantu a vyjádření aktuálních potřeb zúčastněných učitelů
- následné metodické kurzy - teoretická a praktická průprava učitelů pilotních škol, workshopy s ukázkami moderních metodických postupů, práce s textovými a ikonickými prameny, karikaturami, filmovými dokumenty a stanovení harmonogramu aplikace výukových materiálů na pilotních školách
- semináře po ověření na pilotních školách - vyhodnocení pilotáže a praktické aplikace metodických materiálů, prezentace vytvořených výukových setů, výměna zkušeností a další metodické inspirace
- mediální metodický kurz - prezentace metodiky využití médií, multimediálních technik a pomůcek při výuce dějepisu (využívání internetu, TV, filmových dokumentů, tisku, portálu Moderní dějiny.cz) s praktickými ukázkami a odkazy
- praktický seminář - workshopy s ukázkami moderních metodických postupů, práce s textovými a ikonickými prameny, karikaturami, filmovými dokumenty atd., tvorba didaktických testů
- seminář pro pracovníky ČŠI - představení možností moderní výuky

Putovní výstava

Cílem této aktivity bude vytvoření 6 putovních výstav, které se svým obsahem zaměří na témata soudobých dějin. Každou výstavu bude tvořit 12 výstavních panelů a vytvoří ji žáci zapojených škol ve spolupráci se svými učiteli dějepisu. PANT poskytne k přípravě každé výstavy tvůrcům (žákům a učitelům) metodický manuál s praktickými radami a návody. Každá výstava bude zahájena slavnostní vernisáží, na níž vystoupí žáci - tvůrci s výkladem zpracovaných témat a prezentací práce svého týmu. Výstava zapojených škol bude během školního roku putovat po školách ČR (mimo Prahu). Výběr konkrétního tématu bude konzultován s odborníky historických ústavů (promítne se do něj vybavenost dané školy materiály, unikátními dokumenty, ale také aktuální výročí a kulturně-společenský kontext doby, v níž bude výstava připravována.

Film a dějiny

V této aktivitě budou organizovány komentované projekce filmů, které se svými tématy zabývají soudobými dějinami v českém i světovém kontextu. Bude se jednat o filmová díla, která představí dějinné události a fenomény očima filmového záznamu či umělecké interpretace. Projekce samotná bude doplněna vystoupením odborníka (historik, pedagog) a pamětníka (podle výběru filmového díla). Smyslem takových projekcí je ukázat žákům jiný pohled na soudobé dějiny, seznámit je s nekomerční oblastí filmové tvorby (dokument, historická adaptace), která je těžko dostupná. Důležitou součástí projekce bude i její následný rozbor ve výuce, ke kterému bude pro učitele připraven metodický a věcný materiál zohledňující jak historické aspekty zobrazené události, tak interpretační metody pro dokumentární či umělecké dílo. Projekce se budou konat ve vhodných prostorách v místech zapojených škol.

Studentská konference

Při realizaci této aktivity využije PANT svých zkušeností s pořádáním studentských středoškolských konferencí na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě a v rámci této klíčové aktivity připraví tři dvoudenní konference k dílčím tématům z novodobých dějin. Konference se zúčastní žáci a učitelé zapojených škol. Účastníci tak získají inspiraci a organizátoři jim předají své zkušenosti, doporučení a rady jak tuto aktivitu realizovat. Programová náplň konference bude připravena ve spolupráci s odborníky a vědeckými pracovníky historických ústavů, pedagogy a didaktiky. PANT zajistí pronájem prostor, technické vybavení přednáškových sálů, propagaci akce, organizaci konference po technické a odborné stránce, dopravu přednášejících a hostů, ubytování, doprovodný program. Studenti se budou podílet na tvorbě obsahové náplně konference, heuristice pramenů k vybranému období, prezentací a budou se podílet na přípravě a realizaci doprovodného programu, sborníku konference a multimediální prezentace akce. Každou konferenci bude doprovázet kulturní a odborný program (filmová projekce, workshopy, přednášky, besedy, kulturní akce, výstava, prezentace studentských prací).

Studentská minikonference

PANT  ve spolupráci s pedagogy zapojených škol zorganizuje studentskou minikonferenci - jednodenní setkání žáků z pořádající školy a spřátelených škol z regionu. Budou věnovány konkrétním historickým údobím s přihlédnutím k dějinám místního regionu. V rámci minikonference vystoupí historik a pamětník, proběhne projekce filmového dokumentu a studentské workshopy. Žadatelé předají pedagogům na zapojených školách - pořadatelům minikonference - manuál pro přípravu aktivity, budou nápomocni v průběhu příprav, pomohou zkontaktovat pamětníky i historiky a poradí s tvorbou sborníku. Časově náročná příprava a angažování pedagogů zapojených škol budou honorovány z prostředků grantu. Vybraní pedagogové budou výsledky a zkušenosti s přípravou a realizací této aktivity prezentovat na konferenci škol Moderních dějin. Zapojení pedagogové se tak stanou "školiteli" svých kolegů, kteří budou aktivitu realizovat v následujícím roce.

Příběh 20. století

PANT na základě dlouholetých zkušeností s realizací této aktivity ve spolupráci s pedagogy zapojených škol zorganizuje tematickou studentskou soutěž. Úkolem žáků bude, podle připravené metodiky, zaznamenat a zpracovat svědectví (text, video) rodinného příslušníka, který byl svědkem historicky významné události 20. století. Cílem aktivity je přivést studenty k často prvnímu zaznamenání části rodinné historie. Kreativní prací se studenti seznámí s metodou oral history, pochopí smysl zkoumání minulosti, ověří si obecné znalosti dějepisu na konkrétních lidských osudech a uvědomí si postavení obyčejného člověka, který je pozorovatelem dějinné události. Porota složená z historika, novináře a učitele vybere nejlepší práce, vítězové budou vyhlášeni na konferenci škol Moderních dějin. Nejlépe hodnocené práce budou zveřejněny na portálu Moderní dějiny.cz a v podobě tištěného sborníku.

Konference škol Moderních dějin

Tato aktivita navazuje na čtyři ročníky mezinárodních konferencí o výuce soudobých dějin konaných každoročně v Ostravě, pořádaných a organizovaných Občanským sdružením PANT. Tým odborníků složený z vědeckých pracovníků historických ústavů, pedagogů a didaktiků (ZŠ, SŠ, VŠ) a zástupců PANTu vypracuje podrobný tematický plán konference a obsah odborných materiálů, které budou v jejím průběhu zdarma distribuovány účastníkům. Jedná se o dvoudenní akci, která přinese mezinárodní výměnu konkrétních zkušeností a výukových inspirací při výuce soudobých dějin, diskusi o pojetí a metodách moderní výuky. Na konferenci v rámci jednoho z bloků vystoupí také zástupci pilotních a dalších do projektu zapojených škol, kteří budou prezentovat své zkušenosti z realizovaných aktivit v rámci tohoto projektu. Tímto se přirozeně z pozice školených učitelů posunou do roviny "školitelů", čímž se zvýší jejich vlastní kompetence a také bude motivovat jejich kolegy, aby se zapojili do aktivit projektu v následujících letech.

Webová antologie pramenů

V průběhu realizace grantu bude PANT na portále Moderní dějiny rozšiřovat databázi pramenů k výuce dějin 20. století. Stávající webová rubrika projde inovací a bude přehledněji strukturována. Databáze bude obsahovat přepisy či digitalizované kopie pramenů z dobového tisku, prohlášení, plakáty, karikatury reprodukce dobových uměleckých děl atd. Nedílnou součástí databáze budou krátké videozáznamy svědectví pamětníků (oral history) k jednotlivým fenoménům novodobých dějin. PANT osloví významné badatelské a archivní instituce, se kterými v současnosti spolupracuje. Přehledně strukturovaná databáze se stane zásadním otevřeným zdrojem pramenů pro samostatnou práci studentů a pro učitele.

 

Praktické informace

Termíny jednotlivýchaktivit budeme zveřejňovat průběžně v samostatných článcích ve speciální rubrice na našem portálu a také formou pravidelných newslettrů ředitelům základních a středních škol a také všem mimopražským učitelům dějepisu v naší databázi.

Případné dotazy, připomínky či přihlášky na avizované akce zasílejte na adresu: petr.panek@moderni-dejiny.cz

Děkujeme za váš setrvalý zájem o náš portál Moderní dějiny.cz, naše semináře, letní školu a konference v minulých letech a těšíme se na setkání s vámi na některé z připravovaných akcí. Jsme opravdu rádi, že vám vše můžeme díky grantové podpoře nabídnout zdarma! 


Přílohy

pdf
Moderní dějiny do škol
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,29 MB | Stáhnout soubor...

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

10.5.

Redaktoři Moderních dějin ve vašem kraji...

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín pořádá ve Valaš...
18.4.

Motivační semináře projektu Moderní dějiny do škol proběhly již v Jihlavě a Brně

Ve čtvrtek 12. dubna a v pátek 13. dubna 2012 se v Jihlavě a následně v Brně uskutečnily první motivační semin...
1.4.

Sedmý ročník středoškolské studentské konference v Ostravě měl celorepublikový rozměr

Pod názvem Druhá kultura v Československu se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě konala ve dnech 29. úno...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT