Moderní-Dějiny.cz

Morgenthauův plán (1944)

Publikováno: 9.3.2010, Aktualizováno: 8.4.2012 22:03

Plán poválečného uspořádání Německa z pera amerického ministra financí Henry Morgenthaua. Poražené Německo mělo být rozděleno, přeměněno v zemědělský "pastevecký" stát, země udržována v "plánovaném chaosu". Roosevelt plán akceptoval v roce 1944, později jej opustil. Nástupem H. Trumana byl plán uložen ad acta pro nebezpečí sociální radikalizace, které mohl využít Sovětský svaz. Namísto toho se Truman přilkonili k vizi hospodářsky soběstačného a spolupracujícícho Německa.

Morgenthauův plán (1944)

Doporučený poválečný program pro Německo

1. Demilitarizace Německa

Cílem spojeneckých sil by mělo být zajištění kompletní demilitarizace Německa v co nejkratším možném období po skončení války. To znamená kompletní odzbrojení německé armády a obyvatel (včetně odstranění nebo zničení veškerého válečného materiálu), úplné zničení celého německého zbrojního průmyslu a odstranění nebo zničení dalších klíčových průmyslových odvětví, která jsou základem pro vojenskou sílu.

2. Rozdělení Německa

(a) Polsko by mělo dostat část východního Pruska, která nepřipadne SSSR a jižní část Slezska, jak je zobrazeno na přiložené mapě.

(b) Francie by měla dostat Sársko a přilehlá území ohraničená řekami Rýn a Mosela

(c) Jak je uvedeno v části 3, v Porúří a přilehlých územích by měla být zřízena mezinárodní zóna

(d) Zbývající část Německa by měla být rozdělena na dva autonomní, nezávislé státy, (1) jihoněmecký stát skládající se z Bavorska, Württemberska, Bádenska a některých menších oblastí a (2) severoněmecký stát složený z větší části staré země Pruska, Saska, Durynska a několika dalších menších zemí.

Mezi jihoněmeckým státem a Rakouskem, které bude obnoveno v hranicích z roku 1938, bude celní unie.

3. Oblast Porúří
(Porúří, přilehlé průmyslové oblasti, jak je zobrazeno na přiložené mapě, včetně Porýní, Kielského kanálu a všech německých území severně od Kielského kanálu)

Zde leží srdce německé průmyslové moci, líheň válek. Tato oblast by neměla být pouze zbavena veškerého existujícího průmyslu, ale také oslabena a ovládána tak, aby se ani v dohledné budoucnosti nemohla stát znovu průmyslovou oblastí. Zajistí to tato následující opatření:

(a) Během krátkého období, pokud možno ne déle než 6 měsíců po ukončení války, budou všechny průmyslové závody a zařízení, které nebyly zničeny během vojenských akcí, buďto kompletně rozebrány a odvezeny z této oblasti nebo kompletně zničeny. Veškeré zařízení bude odstraněno z dolů a doly budou celé zničeny.

Předpokládá se, že odstranění průmyslu z této oblasti, bude zajištěno ve třech fázích:

(i) Vojenské síly ihned po vstupu do této oblasti zničí všechny závody a zařízení, které nemohou být odvezeny

(ii) Odvoz továren a zařízení členy Spojených národů jako restituce a reparace (viz Odstavec 4)

(iii) Všechny závody a zařízení, které nebudou odvezeny během stanoveného období, řekněme 6 měsíců, budou kompletně zničeny nebo rozebrány na šrot a přiděleny Spojeným národům

(b) Všichni obyvatelé tohoto území by měli pochopit, že této oblasti již nikdy nebude dovoleno stát se průmyslovou. Proto všichni lidé a jejich rodiny v této oblasti, kteří mají speciální technické znalosti, by měli být povzbuzeni k trvalé migraci pryč z této oblasti a měli by být co nejvíce rozptýleni.

(c) Celá oblast by se měla stát mezinárodní zónou spravovanou mezinárodní bezpečnostní organizací ustavenou Spojenými národy. Při správě této oblasti by se mezinárodní organizace měla řídit politikou směřující k dosažení výše stanovených cílů.

4. Restituce a reparace

Reparace ve formě finančních plateb a dodávek by neměly být vyžadovány. Restituce a reparace budou zajištěny přesunem existujících německých zdrojů a území, např.:

(a) restitucí majetku ukořistěného Němci na okupovaných územích

(b) přesunem německých území a německých soukromých práv k průmyslovému majetku na daném území postiženým zemím a mezinárodní organizaci podle programu rozdělení

(c) Odstraněním a rozdělením průmyslových závodů a zařízení z mezinárodní zóny a jihoněmeckého a severoněmeckého státu mezi postižené země

(d) nucenou prací Němců mimo Německo

(e) konfiskací veškerých německých aktiv jakéhokoliv druhu mimo Německo

5. Vzdělání a propaganda

(a) Všechny školy a univerzity budou zavřeny do doby, než spojenecká komise pro vzdělání nezformuluje efektivní program jejich reorganizace. Předpokládá se, že si to vyžádá značnou dobu, než budou znovu otevřeny jakékoli ústavy vyššího vzdělávání. Mezitím nebude zakázáno vzdělávání německých studentů na zahraničních univerzitách. Základní školy budou otevřeny ihned, jakmile budou k dispozici vhodní učitelé a učebnice.

(b) Vysílání všech německých radiostanic a vydávání všech německých novin, časopisů, týdeníků apod. bude zastaveno do doby, než pro ně bude ustavena patřičná kontrola a zformulován patřičný program.

6. Politická decentralizace

Vojenská správa Německa v počátečním období by měla být prováděna s ohledem na konečné rozdělení Německa na tři státy. K zabezpečení rozdělení a k zajištění jeho trvalosti by se vojenské orgány měly řídit následujícími principy:

(a) Zamítnout veškeré jednání s představiteli říšské vlády a jednat přímo s lokálními vládami

(b) Podpořit znovuustavení zemských vlád každé z 18 zemí, ze kterých se nyní Německo skládá a navíc vytvořit samostatné země z pruských provincií

(c) Po rozdělení Německa by rozličné zemské vlády měly být povzbuzeny k organizování federální vlády pro každou z nově rozdělených oblastí. Tyto nové oblasti by měly být ve formě konfederace zemí s důrazem na zemská práva a vysoký stupeň lokální autonomie

7. Odpovědnost armády za lokální německou ekonomiku

Výhradním cílem armády při správě německého hospodářství bude usnadnění vojenských operací a vojenské okupace. Spojenecká vojenská správa nebude přebírat odpovědnost za takové hospodářské problémy jako kontrola cen, přídělový systém, nezaměstnanost, výroba, rekonstrukce, distribuce, spotřeba, bydlení nebo doprava a nebude provádět žádná opatření k zajištění nebo posílení výroby. Odpovědnost za německou ekonomiku a obyvatelstvo zůstavá na německém obyvatelstvu s možnostmi, které budou podmínečně umožněny.

8. Kontrola nad vývojem německého hospodářství

Během období nejméně dvaceti let po porážce by měla být Spojenými národy prováděna adekvátní kontrola, včetně kontroly zahraničního obchodu a tvrdých restrikcí importu kapitálu, s cílem zabránit v nově vytvořených státech vytváření nebo rozšířování klíčových průmyslových odvětví důležitých pro vojenskou sílu Německa a kontrolovat ostatní klíčová průmyslová odvětví.

9. Potrestání válečných zločinců a zacházení se zvláštními skupinami


V příloze B je připojen program pro potrestání válečných zločinců a zacházení s nacistickými organizacemi a jinými skupinami.

10. Nošení insignií a uniforem


(a) Žádné osobě v Německu (kromě občanů Spojených národů a neutrálních zemí) nebude povoleno nosit jakékoli vojenské označení hodnosti nebo druhu vojska, vojenské insignie ani vojenské řády.

(b) Žádné osobě nebude po 6 měsících od ukončení války povoleno oblékat jakékoli vojenské uniformy nebo uniformy kterékoli polovojenské organizace.

11. Zákaz přehlídek

Nikde v Německu nebudou povoleny vojenské přehlídky a všechny vojenské hudby budou rozpuštěny.

12. Letectvo

Veškeré letectvo (včetně kluzáků), ať už vojenské nebo obchodní, bude konfiskováno pro pozdější účely. Žádnému Němci nebude povoleno řídit nebo asistovat při řízení letadel, včetně těch vlastněných cizími vlastníky.

13. Odpovědnost Spojených států

(a) Odpovědnost za provedení poválečného programu pro Německo uvedeného v tomto memorandu je spojenou odpovědností Spojených národů. Provedením schválené společné politiky by měl být pověřen mezinárodního orgán ustavený Spojenými národy.

S ohledem na specifická opatření, která budou během provádění společného programu přijata, je doporučeno oddělit úkoly, které budou provedeny v počátečním období vojenské okupace od těch, které budou vyžadovat mnohem delší období provádění. Zatímco USA, Velká Británie a SSSR budou z praktických důvodů hrát hlavní roli během demilitarizace Německa (samozřejmě s podporou vojenských sil Spojených národů), podrobné provedení ostatních částí programu může být nejlépe provedeno sousedními státy Německa.

(b) Jakmile bude Německo kompletně demilitarizováno, povinnosti vyplývající z provádění tohoto německého programu by mohly být rozděleny následujícím způsobem:

(i) Spojené státy by měly mít vojenské a civilní zástupce v jakékoli mezinárodní komisi nebo komisích, které budou ustaveny pro provedení celého německého programu a tito zástupci by měli mít odpovídající štáby

(ii) Základní odpovědnost za politiku v Německu a za civilní správu v Německu by měly převzít vojenské síly sousedních států Německa. Jmenovitě by se mělo jednat o ruské, francouzské, polské, české, řecké, jugoslávské, norské, holandské a belgické vojáky.

(c) Při splnění tohoto programu by americké jednotky mohly být staženy během relativně krátké doby. Stažení amerických jednotek by ale nemělo předcházet dohodě s SSSR a Velkou Británií o základních principech uvedených v tomto memorandu.

14. Jmenování amerického vysokého komisaře

Americký vysoký komisař pro Německo by měl být jmenován co nejdříve, aby mohl dohlížet na vývoj z amerického hlediska.

Příloha B

Potrestání nepochybných válečných zločinců a zacházení se zvláštními skupinami

A. Potrestání nepochybných válečných zločinů

(1) Hlavní váleční zločinci

Seznam hlavních válečných zločinců této války, jejichž vina byla všeobecně uznána Spojenými národy, by měl být co nejdříve sestaven a předán patřičným vojenským orgánům. Vojenské orgány budou o osobách na tomto seznamu instruovány takto:

(a) Musí být co nejdříve dopadeni a po dopadení co nejdříve identifikováni, identifikaci potvrdí důstojník generálské hodnosti

(b) Po provedení identifikace bude uvedená osoba postavena před popravčí četu složenou z vojáků Spojených národů.

(2) Ostatní nepochybní váleční zločinci

(a) Spojenecké vojenské velení ustanoví vojenské komise, které budou soudit nepochybné zločiny spácháné proti lidstvu během této války. Jakmile to bude možné, představitelé osvobozených zemí Evropy budou přibráni do těchto komisí. Jedná se o zločiny uvedené v následující sekci a jiné zločiny, které budou vojenské komise čas od času soudit.

(b) Jakákoli osoba podezřelá z odpovědnosti nebo spoluzodpovědnosti za smrt jakéhokoli člověka v následujících situacích bude uvězněna a souzena těmito vojenskými komisemi, pokud si ovšem tuto osobu nevyžádá některý z členů Spojených národů do vlastní vazby pro soud za podobné činy spáchané na jeho vlastním území:

(i) Smrt byla způsobena akcí porušující pravidla vedení války

(ii) Oběť byla zabita jako rukojmí v odvetu za činy jiných osob

(iii) Oběť byla usmrcena kvůli své národnosti, rase, barvě pleti, víře nebo politickému přesvědčení

(c) Jakákoli osoba usvědčená vojenskou komisí ze zločinu uvedeného v odstavci (b) bude odsouzena k trestu smrti, mimo výjimečné případy, kdy vojenská komise určí, že jsou zde polehčující okolnosti, v tomto případě by měl být určen jiný trest, včetně deportace do trestního tábora mimo Německo. Rozsudek bude vykonán okamžitě.

B. Zadržení určitých skupin

Všichni členové následujících skupin by měli být zadrženi do doby, než bude určena vina každého jednotlivce:

(a) SS

(b) Gestapo

(c) Všichni vysocí důstojníci policie, SA a jiných bezpečnostních organizací

(d) Všichni vysocí představitelé vlády a nacistické strany

(e) Všechny veřejné osobnosti blízce spojené s nacismem

C. Registrace mužů

V co nejkratším čase bude zformulován patřičný program pro provedení registrace všech mužů od 14 let výše. Registrace na formuláře a způsobem předepsaným vojenskými orgány by měla ukázat, vedle jiných věcí, zda je registrovaná osoba členem nacistické strany nebo přidružených organizací, Gestapa, SS, SA nebo Kraft Korps

D. Pracovní prapory

Mimo otázku zjištění viny za konkrétní zločiny, už pouhé členství v SS, gestapu a podobných skupinách, bude důvodem pro zařazení do nucených pracovních praporů, které budou sloužit mimo Německo pro rekonstrukční účely.

E. Rozpuštění nacistických organizací.

Nacistická strana a všechny přidružené organizace jako DAF, Hitlerjugend, KdF atd. by měly být rozpuštěny a jejich majetek a archivy zabaveny. Mělo by být vynaloženo veškeré možné usilí k zabránění jakémukoliv pokusu o jejich znovuobnovení v podzemní nebo v kamuflované formě.

F. Zákaz využívání některých výsad

Všichni členové následujících skupin by měli být vyřazeni z veřejné správy, zbaveni volebního práva a vyloučeni ze zastávání jakéhokoliv veřejného úřadu nebo zaměstnání v novinářských, učitelských a právních profesích nebo z jakékoli řídící funkce v bankovnictví, výrobě a obchodu:

(1) nacistická strana

(2) sympatizanti nacismu, kteří slovy nebo skutky pomáhali a podporovali nacistický program

(3) Junkeři

(4) Armádní a námořní důstojníci

G. Junkerské statky

Všechny junkerské statky by měly být rozděleny mezi rolníky a systém primogenitury a dědičnosti by měl být zrušen

H. Zákaz emigrace

(1) Bude vydáno prohlášení zakazující jakékoli osobě sídlící v Německu opustit nebo pokusit se opustit Německo, kromě osob s povolením od Spojeneckého vojenského velení.

(2) Porušení tohoto zákazu bude trestným činem, souzeným spojeneckými vojenskými komisemi, za který budou předepsány těžké tresty, včetně trestu smrti.

(3) Vojenské orgány provedou všechna možná opatření k zabránění osobám bez povolení v opuštění Německa

Henry Morgenthau

 Text dokumentu s obrázkem byl převzat se souhlasem autora z webu fronta.cz.Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

1.9.

Počátky studené války (1945-1950)

Rozsáhlá výuková prezentace dokumentující předpoklady vzniku a počátky studené války v letech 1945-1949. Preze...
10.2.

Východní fronta - cesta do Berlína (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo 1944-45)

Výkladová prezentace se zabývá postupem rudé armády od podzimu 1944 do konečného vítězství k květnu 1945. Začí...
19.12.

Velká trojka a mezinárodní jednání

Výuková prezentace Velká trojka a mezinárodní jednání popisuje ustanovení tzv. Velké trojky během druhé světov...
19.12.

Velká trojka - pracovní list

Pracovní listy jsou určeny k výuce Velká trojka a mezinárodní jednání. Možno je využít v návaznosti na prezent...
2.12.

Berlínská krize (1948-1949) - pracovní listy

Pracovní listy jsou určeny k výuce Berlínské krize (1948-1949). Možno je využít v návaznosti na prezentaci, kt...
2.12.

Berlínská krize (1948-1949)

Výuková prezentace Berlínská krize (1948-1949) popisuje první vážnější střet mezi Západem a Východem po 2. svě...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT