Moderní-Dějiny.cz

Masarykovo memorandum britskému ministru zahraničních věcí E. Greyovi „Samostatné Čechy

Publikováno: 23.9.2010, Aktualizováno: 27.3.2012 00:11

1915, květen. T G. Masaryk předložil britskému ministru zahraničí E. Greyovi memorandum Independent Bohemia (Samostatné Čechy), v němž načrtl program „znovuzřízení Čech jako samostatného státu" (coby monarchie). Navrhl rovněž personální unii mezi Srbskem a československým státem, kdy by se srbský král stal i českým králem. Rovněž se zde objevuje požadavek přivtělení Lužice k československému státu. Masaryk tento projekt vydával za stanovisko všech politických stran s výjimkou katolických.

Masarykovo memorandum britskému ministru zahraničních věcí E. Greyovi „Samostatné Čechy

 

Projektovaný stát měl být monarchií, přičemž by na český trůn mohla nastoupit i ruská dynastie „v jakékoli formě"; rozloha předpokládaného státu měla činit 129 tisíc km s počtem asi 12 miliónů obyvatel. Vyslovil zde také myšlenku, že cílem války musí být „obrození Evropy" na základě „moderní zásady národnostní". Česká otázka se díky Masarykovým aktivitám postupně stávala i otázkou mezinárodní.

 

Úvodní poznámka

Toto memorandum podává program znovuzřízení Čech jakožto samostatného státu. Je to program všech českých politických stran kromě katolických klerikálů. ... Plán znovuzřízení samostatného českého státu právě v srdci Evropy vede přirozeně k základním politickým problémům nynější války....

Rakousko státem umělým: jeho postupné rozpadávání

Jsouc složeninou z devíti malých národů, je Rakousko docela umělým státem, jak bylo nazváno jedním rakouským politikem (Plenerem mladším); žádný národ v Rakousku není tak početný, aby mohl tvořiti vládnoucí většinu. Dynastie si proto hledí zachovat své absolutistické postavení podle zásady divide et impera, s malými ústupky tu jednomu, tu druhému národu. ...

Válka z roku 1914 odhalila slabost dualistické monarchie.... Rakousko je degenerované, je to katolické Turecko ...

Čechy jakožto součást Rakouska-Uherska

Čechy byly původně spojeny s německým Rakouskem a s Uhrami jakožto samostatné království; král byl společný všem třem státům; každý měl svou vlastní správu. ...

Čechy donuceny zříci se Rakouska-Uherska

Válka r. 1914 ukázala, stejně jako války z r. 1859 a 1866, že Rakousko-Uhersko jest neschopno chránit a spravovat Čechy i ostatní národy. Vídeň naprosto zklamala v této válce a zklamala tím více, hledíme-li k nedávným vojenským přípravám od doby anexe Bosny a Hercegoviny; ... Čechy se musí nyní starat o sebe samy.

Čechy pro Rusko, Srbsko a spojence: účast Čech ve válce

Od probuzení národního vědomí jsou Čechové silní slovanofilové. ... Od počátku války v srpnu minulého roku a událostí, jež jí předcházely, český národ projevoval své sympatie pro Rusko, Srbsko a spojence.

Čechy stejně jako většina válčících národů byly překvapeny náhlým, neočekávaným vypuknutím války; nebyly proto připraveny, aby projevily svůj odpor proti Vídni řádnou revolucí; projevily však své cítění a smýšlení dosti silně.

Kdežto němečtí, maďarští a polští poslanci prohlásili svůj souhlas s válkou a svou věrnost k dynastii, poslanci českého národa se nepřipojili k těmto proklamacím; ... Je dále známo, že mnoho českých pluků šlo do pole jen z donucení a projevilo svůj odpor k válce častými demonstracemi, o nichž byla zpráva v časopisech, tím, že odpíralo bojovat a opětovně se vzdávalo. ...

Čechy se hlásí o svou samostatnost

Všechny české kolonie zahraniční, zvláště v Anglii, Francii, Švýcarsku a ve Spojených státech amerických, nepodléhajíce nátlaku Rakouska, projevily opětovně pravé smýšlení národa tím, že prohlásily nutnost obnoviti politickou samostatnost Čech. Oficiálním orgánem politických Čech za hranicemi je La Nation Tchěque, vycházející v Paříži za řízení Arnošta Denise, profesora na Sorbonně, dobře známého historika z Čech.

Dosažení samostatnosti je rozhodným cílem celých Čech a všech politických stran; je jen několik málo osobních přívrženců Rakouska....

Samostatný český stát: rozloha a obyvatelstvo

Český stát by se skládal z takzvaných českých zemí, totiž Čech, Moravy a Slezska; k nim by byly připojeny slovenské kraje v severních Uhrách, od Užhorodu přes Košice podle národopisné hranice dolů po řece Ipole k Dunaji, zahrnujíc v to Prešpurk a celý slovenský sever až k pohraniční čáře uherské. Slováci jsou Čechy, přesto, že užívají svého nářečí jakožto spisovného jazyka. Slováci usilují rovněž o samostatnost a přijímají program sjednocení s Čechami.

Český stát by měl přes 12 miliónů obyvatel. Rozloha tohoto nového státu by byla asi 50 000 anglických čtverečních mil....

Svobodné Čechy a Srbochorvatsko, sousední země

Zásadou českých a srbochorvatských tužeb by bylo spojení Čech a Srbochorvatska.

To může být provedeno tím, že se připojí pruh země při západní hranici uherské buď celý k Srbsku, nebo jedna polovina jeho (severní) k Čechám a druhá (jižní) k Srbsku.

Tento koridor by byl vytvořen z částí okresů prešpurského, šoproňského, mosonského a vaského....

Srbsko-český koridor by usnadnil hospodářské styky mezi oběma zeměmi - průmyslovými Čechami a zemědělským Srbochorvatskem - a vedl by z Čech k srbochorvatským přístavům. Tento koridor by měl ovšem velký význam vojenský.

Samostatné Čechy: ústava a vláda

Čechy jsou projektovány jakožto stát monarchistický; česká republika je zastávána jen několika radikálními politiky.

Dynastie by mohla být dosazena dvojím způsobem. Buď by spojenci dali některého ze svých princů, nebo by mohla být personální unie mezi Srbskem a Čechami, kdyby mohl být utvořen srbskočeský koridor....

Čechy budou ovšem konstituční a demokratické -jak se sluší národu Husovu, Chelčického a Komenského, národu, který prvý zlomil středověkou teokracii a který svou reformací a svým bojem za svobodu duchovní připravoval moderní vývoj evropský. ...

Osvobozené Čechy budou jistě vždy jednat ve shodě s Dohodou a budou vždy jejím loajálním spojencem; nyní si Čechy přejí, aby jejich ruští bratři obsadili české a slovenské území a doufají v to. To by bylo nejlepším rozřešením nejenom české otázky, nýbrž i rakouské, německé a ostatních otázek, o něž právě běží.

 
ZDROJ: ČAPKA, František. Zrod ČSR v datech a událostech. Olomučany : CERM Akademické nakladatelství s.r.o., 1998. 40 s. ISBN 80-7204-04-X.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

31.12.

Obraz Tomáše Gariggua Masaryka v českých dějinách

Soubor pracovních listů je zaměřen na vnímání a hodnocení T. G. M. v různých údobích české historie, s pomocí ...
30.11.

Tomáš Garrigue Masaryk

Muž, který víc než kdo jiný položil základy moderní české demokracie. Do dějin se zapsal především jako obnovi...
7.12.

První československá vláda na stránkách pamětní knihy z roku 1919

Pohlédněte do tváří ministrů první československé vlády i prezidenta republiky a přečtěte si jejich stručné do...
7.12.

První československý parlament na stránkách pamětní knihy z roku 1919

Pohlédněte do tváří poslanců prvního československého parlamentu - národního shromáždění - a přečtěte si jejic...
6.12.

Deset let od smrti T.G.M. na stránkách měsíčníku Český život

Soubor článků, které byly publikovány v souvislosti s desetiletým výročím skonu T. G. Masaryka na podzim roku ...
30.11.

T.G.M., Jan Masaryk a Edvard Beneš na dobových pohlednicích

Digitalizované dobové pohlednice s portréty významných československých státníků Tomáše G. Masaryka, jeho syna...
24.11.

Cesta ke vzniku ČSR v roce 1918 na stránkách normalizační učebnice dějepisu

Zajímá vás, co a v jakých souvislostech se učlio za normalizace o příčinách a souvislostech vzniku samostatnéh...
27.9.

Tomáš Garrigue Masaryk – Čech, Evropan, světoobčan

Životní příběh národem milovaného, ba až k sentimentu zbožňovaného, opěvovaného „tatíčka", ochránce pravdy a s...
24.6.

Charlotta Garrigue Masaryková

Biografická studie o jedinečné ženě, která přijala zemi svého muže za svou, naučila se češtině, ale především ...
23.6.

Unikátní brožura s oslavnou básní o T. G. Masarykovi

Unikátnost brožury s oslavnou básní Jiřího Kupky o T. G. Masarykovi spočívá v tom, že není klasicky vytištěna,...
1.6.

Mým národům (28. 7. 1914)

Text slavného manifestu "Mým národům" vydaný císařem Františkem Josefem I. 28. července 1914. V provolání císa...
18.5.

Památníček k Masarykovu dni čs. zahraničí z roku 1938

Prohlédněte si stánky originálního památníčku, který byl vydán roku 1938 k uctění památky T.G.M. u příležitost...
21.4.

Milan Rastislav Štefánik

Tato výuková prezentace je věnována všem zájemcům o osobu generála Milana Rastislava Štefánika. Rekapituluje ž...
8.4.

Milan Rastislav Štefánik - pracovní list

Pracovní list doplňuje výukovou prezentaci o osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika a obsahuje dobové ...
29.3.

Československá ústava z roku 1920

Dne 29. února 1920, v přestupném dni přestupného roku, schválilo československé Národní shromáždění novou ústa...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT