Moderní-Dějiny.cz

Fotografie z návratu československých legií kolem světa do vlasti

Publikováno: 26.3.2014, Aktualizováno: 29.3.2014 10:18

Prohlédněte si tematicky uspořádané soubory fotografií z unikátního knižního alba Návrat československých legií kolem světa do vlasti, vydaného Památníkem odboje v Praze roku 1921, které zachycují anabázi československých legií z Vladivostoku, kolem Japonska, Číny, Singapuru, Ceylonu, Indie, Persie, Mezopotámie, Egypta do USA.

Fotografie z návratu československých legií kolem světa do vlasti

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Tematicky roztříděné soubory fotografií z knihy Návrat československých legií kolem světa do vlasti (1921) mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků. Digitální kopie vybraných fotografií si můžete v menším rozlišení okamžitě prohlédnout ve fotogalerii pod článkem. Pro další práci s nimi jsou v příloze článku přehledně a kompletně ve větším rozlišení vhodném pro tisk.

Soubory fotografií v přílohách článku:
- Rusko, sibiřská magistrála a Vladivostok
- Naloďování, lodě a život na nich
- Japonsko, Čína, Singapur, Ceylon a Indie
- Persie, Mezopotamie, Suez a Egypt
- Honolulu a USA

Z úvodu a závěru textu Dr. Františka Šteidlera (1921):

V posledních dvou letech projížděly kolem přímořských krajů a různými přístavy v obou polokoulích světa, za zvědavé pozornosti a netajeného obdivu místního obyvatelstva četné nové a do té doby tam nevídané vojenské transporty. Byly to československé legie, vracející se r. 1919 a hlavně r. 1920 ze Sibiře domů, do vlasti. Všude na cestě kolem světa předcházela je legendární pověst o jejich vojenské zdatnosti a slávě, vyvrcholící zvláště r. 1918 v protibolševickém vystoupení na Sibiři a v Rusku.
Jak vznikly a jaké měly osudy tyto tak proslavené legie? Vznikly z vlastenecké lásky nadšených československých dobrovolníků k těžce zkoušenému národu, úpícímu v porobené vlasti pod nadvládou Habsburků. Kdežto při vypuknutí světové války československý národ v Rakousko-Uhersku odsouzen byl nejen k trapné pasivitě, ale musil ještě krví vlastních synů pomáhati svým hlavním nepřátelům Němcům a Maďarům v boji proti rodným slovanským bratřím a státům dohodovým, mohli příslušníci národa žijící za hranicemi otevřeně projeviti své pravé smýšlení a postaviti se otevřeně se zbraní v ruce po boku Dohody, aby s její pomocí vrátili své vlasti dřívější samostatnost. Tak vznikl během války na území dohodových států československý odboj proti Rakousko-Uhersku, tak povstaly legie.
Světového významu nabyly zejména legie na Rusi, vzniklé v samém počátku světové války. Dobrovolníci z československých kolonistů v Rusku žijících postavili na podzim r. 1914 vojenský oddíl v síle 1000 mužů, tzv. Českou Družinu, která se jako část ruské armády znamenitě uplatňovala od října r. 1914 výzvědnou činností na frontě. Ze zajatců československé národnosti, ve velikém počtu a namnoze dobrovolně do Ruska přicházejících doplněna Družina brzy na pluk a na jaře r. 1916 na celou brigádu. Jakmile ruská revoluce s pádem carismu odstranila germanofilský vliv ústřední vlády, vyvíjelo se československé revoluční hnutí mnohem rychleji. Dne 2. července r. 1917 vyznamenala se brigáda v boji u Zborova v Haliči, kde hrdinným útokem prorazila nepřátelskou frontu a ačkoliv sama počtem neveliká, okolo 3500 bodáků, vzala na 4200 zajatců a 20 děl. Ruská zatímní vláda povolila nato dávné přání všech Čechoslováků na Rusi, postaviti z dobrovolníků ze zajateckých táborů celé revoluční vojsko. Za osobního vedení vůdce československého zahraničního odboje prof. T. G. Masaryka, jenž tehdy dlel právě na Rusi, zformován r. 1917 armádní sbor o dvou divisích a záložních formacích, čítající již tehdy na 40.000 mužů. Zatím však ruská armáda rozvrácená bolševickou agitací se stala koncem léta r. 1917 naprosto k boji neschopnou a když konečně strana bolševiků se zmocnila 7. listopadu r. 1917 vlády nad Ruskem, bylo toto fakticky již úplně vyřaděno ze společné, protiněmecké fronty dohodových států a zahájeny naopak kroky k separátnímu míru s Německem. Až do poslední možnosti vyčkávalo československé vojsko na Ukrajině a teprve když uzavřen již brest-litevský mír s Němci, kteří vnikli počátkem r. 1918 na Ukrajinu, opustili Čechoslováci přifrontové pásmo a chystali se na rozkaz Masarykův k odjezdu do Francie, aby tam ve spojení s československými legiemi francouzskými pokračovali v boji. Poslední útoky Němců, hrnoucích se již na Ukrajinu byly vítězně odraženy v březnu r. 1918 u Bachmače a řada dlouhých vlaků s československými legionáři odjížděla nato přes Rusko a Sibiř do Vladivostoku.
Sovětská vláda, která zvláštní smlouvou zaručila Čechoslovákům svobodný projezd až k moři, brzy smlouvu tu zrádně porušila a provádějíc politiku čistě germanofilskou, snažila se odjezd československého vojska do Francie zmařiti. Na rozkaz Trockého měly býti jednotlivé československé vlaky násilně odzbrojeny a vojsko rozformováno. Na celé ohromné trati od středního Ruska do Vladivostoku přes 7500 km dlouhé zahájen byl koncem května r. 1918 krvavý boj. Čechoslováci přepadeni zrádně na několika staničích sibiřské dráhy, donuceni k zoufalé sebeobraně a nejen že za tři měsíce sami si proklestili úplně svobodnou dráhu až do Vladivostoku, ale vítěznými boji vedenými na všech tratích sibiřské dráhy a východního Ruska osvobodili za pomoci ruských dobrovolců zároveň celé ohromné území Sibiře, Uralu a Povolží od vlády bolševiků a vrátili je tak ruské demokracii, ruskému národu. V souhlase se státy dohodovými a ve spojení s nově formovanými vojsky ruskými postavili pak v létě r. 1918 v Povolží a na Urale stálou protibolševickou frontu, která měla sloužiti základnou obnovené fronty protiněmecké. Malá pozornost a podpora, kterou věnovaly dohodové státy, přes dřívější své sliby, obrození ruské demokracie, znemožnila však brzy slabým silám Čechoslováků provésti vítězný protibolševický boj až do konce. Počátkem r. 1919, když armády ruské již značně zesílily, odevzdalo jim československé vojsko celou frontu na Urale a zkoncentrovalo se na sibiřské magistrále, aby tam konalo, stejně jako vojenské oddíly druhých dohodových států, hlavně Japonska a Ameriky, strážní službu v zázemí. Vzmáhající se nové hnutí bolševických partizánů v Sibiři v létě r. 1919 přivedlo však československé vojsko k novým bojům na magistrále, až konečně koncem r. 1919 mohlo i ono na rozkaz vlády československé republiky pomýšleti na vlastní repatriaci...
...Krátkého pobytu v nejrozmanitějších přístavech celého světa využitkováno všude podle možnosti hojnou měrou k tomu, aby obyvatelé jejich poznali nejen československé legionáře, ale i českou hudbu, sokolský tělocvik a sport. Na mnohých místech konaly se s velkým úspěchem koncerty vojenských kapel, pořádány mezinárodní závody s místními sportovci, hlavně fotbalisty a p. Návratem legií do Československa, kde v hlavním městě republiky, zlaté, slovanské Praze se dostalo legionářům od vlády a veškerého národa přirozeně uvítání nejnádhernějšího a nej dojemnějšího, končí se jedno z nejvýznamnějších období československých dějin novodobých. Jestliže čeští Husité 15. století protáhli s vítězným bojem celé Německo a pronikli až k moři Baltickému, důstojní potomci jejich, českoslovenští legionáři století XX. opakovali toto tažení v měřítku mnohokráte zvětšeném. Vlastní silou probili si přes nástrahu a úklady ruských bolševiků r. 1918 svobodnou dráhu ze středního Ruska až k Vladivostoku a Velikému oceánu, vynutili si ji i po druhé začátkem r. 1920, vykonavše tak podle slov býv. presidenta francouzské republiky R. Poincaré dílo větší a slavnější, než jest ona ze starověkých dějin všeobecně známá anabase 10.000 Xenofontových Řeků...

Slavný návrat po lodích dohodových států nejrozmanitějšími cestami kolem světa do vlasti byl jen skvělým zakončením hrdinné anabase předchozích dob a zároveň nejlepším způsobem seznámení se cizích národů s příslušníky národa československého, který v samostatné republice, krví leginářů vydobyté, zahajuje právě nové období svých dějin, ve svobodné soutěži s ostatními kulturními národy světa.

Návrat československých legií kolem světa do vlasti
Vydal Památník odboje v Praze 1921
Vytiskla neotypií Česká grafická unie a.s. v Praze
Druhé vydání

PhDr. František Šteidler (narozen 12.12.1887 v Pacově, zemřel 6.12.1974 v Praze)
Český archivář, středoškolský profesor, historik, vedl Legionářský archiv Památníku odboje vletech 1919 až 1929, Vojenské archivní oddělení Památníku osvobození v letech 1929 až 1939, Vojenský ústřední archiv Vojenského historického ústavu v letech 1945 až 1949.

Další autorovy knihy:
Pěší pluk 9 Karla Havlíčka Borovského: Legionářské údobí plukovních dějin 1915-1920 (2 vydání)
Československé hnutí na Rusi: Informační přehled (2 vydání)
Zborov: operace československé brigády u Zborova a Tarnopole roku 1917 (1 vydání)
Ideový a vojenský význam československých legií (1 vydání)
Les Légions tchécoslovaque pendant la guerre mondiale (1 vydání)
Obrazy k Občanské nauce a výchově (Řada I) (1 vydání)
Naše vystoupení v Rusku 1918 (1 vydání)
Československé legie za světové války (1 vydání)

Přílohy

pdf
Rusko, sibiřská magistrála a Vladivostok
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 5,56 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Naloďování, lodě a život na nich
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 10,15 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Japonsko, Čína, Singapur, Ceylon a Indie
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 18,30 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Persie, Mezopotamie, Suez a Egypt
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 8,99 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Honolulu a USA
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 6,92 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

3.8.

Kdyby při tom nešlo o kejhák - Čechoslováci a vstup do čs. dobrovolnických oddílů na Rusi za Světové války

Otázka motivace českých a slovenských mužů ke vstupu do dobrovolnických jednotek v Rusku v letech 1914–1918 je...
22.3.

Novinové ilustrace z bojišť I. světové války (1918)

Přinášíme vám kvalitní reprodukce ilustrací z front a bojišť I. světové války. Jejich prostřednictvím můžete n...
1.4.

Poprava českých zajatců v Jekatěrinoslavi v roce 1918 a její poválečné vyšetřování

Popravy zajatých legionářů a dezertérů rakousko-uherskou vojenskou justicí jsou tématem obecně známým, zatím o...
19.3.

Návrat československých legií ze Sibiře do vlasti

Přečtěte zi zajímavý text z roku 1921, v němž archivář František Šteidler, který v té době vedl Legionářský ar...
20.12.

Památník III. manifestačního sjezdu československých legionářů - fotografie

Digitální kopie fotografické části publikace zachycující události III. manifestačního sjezdu čs. legionářů, kt...
16.12.

Památník manifestačního sjezdu legionářů v Praze 1924 - fotografie

Digitální kopie fotografické části publikace zachycující události manifestačního sjezdu legionářů, který se ko...
16.12.

Manifest legionářů z roku 1924

Text Manifestu legionářů z roku 1924 rekapituluje události světové války, vzniku ČSR a podílu legií na vybojov...
14.12.

Legionářský pohled na světovou válku a vlastní podíl na vzniku republiky

Zajímavá pasáž z úvodního textu publikace "Památník manifestačního sjezdu legionářů v Praze 1924", v níž se v ...
14.12.

Památník manifestačního sjezdu legionářů v Praze 1924 - texty

Digitální kopie textové části publikace zachycující události manifestačního sjezdu legionářů, který se konal v...
10.12.

Památník III. manifestačního sjezdu čs. legionářů - texty

Digitální kopie textové části publikace zachycující události III. manifestačního sjezdu čs. legionářů, který s...
10.10.

František Langer – legionář, dramatik, spisovatel a „pátečník“

František Langer patřil bezesporu mezi intelektuální elitu naší první republiky a jeho umělecký věhlas by jist...
3.10.

Československé legie 1914-1920

Stručná a přehledná historická studie z knihy Českoslovenští legionáři, rodáci a občané Ostravy. Text objasnňu...
11.12.

Krvavý 1. máj na Dunaji. Boj legionářů na Slovensku v r. 1919

Text historika Petra Hofmana o neúspěšném útoku vojsk Maďarské republiky rad proti československým jednotkám v...
6.12.

Limity asymetrie: Češi a Slováci v legiích 1914 - 1920

Historická studie Petra Hofmana popisující genezi vztahů v prostředí dobrovolnických jednotek Čechů a Slováků ...
30.11.

Legionářský film - dvojí pohled

Prezentace se zabývá dvěma tématy - audiovizuální tvorbou československých legionářů za 1. světové války a fen...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT