Moderní-Dějiny.cz

Američané v západních Čechách v roce 1945

Publikováno: 7.6.2013, Aktualizováno: 6.8.2013 10:02

Kvalitní digitalní kopie politických karikatur Lva Haase, fotografií a dokumentů z publikace Karla Pichlíka a Karal Bartoška "Američané v západních Čechách v roce 1945" z roku 1953. Ukázka komunistické propagandy 50. let., která měla očernit a démonizovat činy americké armády v západních Čechách během osvobozování.

Američané v západních Čechách v roce 1945

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

K tomuto prameni je vypracován pracovní list, který si můžete stáhnout v příloze článku.

Kniha je založena na naprosto pokřiveném, ahistorickém a dogmatickém přístupu - americkou armádu líčí v rozporu se skutečnou realitou roku 1945 jako „okupační“, jako "soldatesku", která se dopouštěla zločinů proti českému národu. Autoři popisují „řádění a protilidovou činnost“ amerických vojáků v Plzni a v okolí po osvobození, jejich text je doplněn karikaturami Lva Haase a tzv. "dokumenty" - dobovými fotografiemi a tiskovinami, které jsou cíleně zasazeny do jiného kontextu a účelově dezinterpretovány tak, aby tvrzení v textu podpořily a dodali jim punc pravdivosti a autenticity. Často sesbírali jednotlivé případy, často nešťastné náhody či selhání konkrétního jednotlivce, ke kterým v této zdivočelé době docházelo (stejně jako na územích osvobozovaných sovětskou armádou) a zobecňovali je, generalizovali a vydávali je za cíl či metodu.

Karel Pichlík a Karel Bartošek, kteří knihu jako mladí zapálení komunisté při "reportérském" pobytu v západních Čechách sepsali a poté ještě doplňovali, v letech šedesátých a především po roce 1968 z komunistického přesvědčení vystřízlivěli, prošli pezekucí a skončili v disentu. Jsou dnes respektovanými historiky, Karel Bartošek prožil část života v emigraci ve Francii a je spoluautorem Černé knihy komunismu.

Kniha je proto ideálním obrazovým pramenem k propagandistickým kampaním sovětského bloku vůči hlavnímu "ideologickému protivníkovi" - Spojeným státům americkým.

Přečtěte si, jak sami autoří popisovali v úvodu knihy svou motivaci a způsob práce:
Popud k napsání historie americké okupace západních Čech v roce 1945 dala redakce „Tvorby" v srpnu roku 1951. Převážnou část materiálu jsme sebrali společně za pobytu v západních Čechách. Práce vyšla nejprve v „Tvorbě", pak s malými úpravami a doplňky jako brožura (Svoboda 1951), pak s většími doplňky slovensky (Pravda 1951), rusky (Orbis 1952) a rozšířena o 3 kapitoly maďarsky (Szikra 1952). Psaní tohoto vydání,podstatně šířeji a hlouběji pojatého než práce předchozí, jsme si rozdělili tak, že K.Pichlík psal kapitolu I, II, III, a V, K. Bartošek kapitoly ostatní. Struktura práce se zrodila ze společných diskusí. Pomáhali jsme si samozřejmě radou a kritikou. Děkujeme z celého srdce všem soudruhům, kteří nám umožnili naši práci napsat, zvláště pak soudruhům z k rajského velitelství NB v Plzni, KV KSČ v Plzni, osvětovému ref. KNV, redakci Plzeňské Pravdy a soudruhu Radovanu Richtovi.

Demagogický text z předsádky knihy byl pro dobového čtenáře často první informací o jejím obsahu a záměru:
Dvě armády přišly v roce 1945 na území Československa. Jedna z východu jako osvoboditelka našeho národa od fašismu, druhá armáda americká, nepřátelská naší lidově demokratické republice, s příkazem svých wallstreetských pánů — narušovat politický a hospodářský život v ČSR. Kniha autorů Bartoška a Pichlíka zachycuje historii pobytu americké armády v západních Čechách. Je obšírnějším rozpracováním jejich brožury (Hanebná role amerických okupantů v záp. Cechách v r. 1945). Autoři si dali za úkol zpracovat toto thema nejen na základě dokumentárního materiálu, ale i podle vzpomínek a zážitků českých obyvatel. Reportážním způsobem zaznamenávají jejich vyprávění o zpupném chování americké soldatesky, doplňují je i jejich dopisy. Kniha ukazuje pravdu o t. zv. osvobození západních Čech americkou armádou, zachycuje, jak nacistické okupanty v okresech plzeňského, karlovarského a českobudějovického kraje vystřídali okupanté noví v amerických unifo¬mách, jejichž velení se nepostavilo za zájmy českého lidu, ale všemi prostředky se snažilo zachránit co se dalo ze zbytků nacistické armády. To však nebylo jejich jediným cílem. Autoři ukazují hlavní záměr amerických imperialistů v ČSR — nastolit na celém obsazeném území teroristický protilidový režim. Dokumentují jej již fakty z konce II. světové války, kdy americké bombardéry ničily hospodářství naší země a četnými fakty plánovitého líčení výrobků a surovin během okupace i řadou příkladů z r. 1945. V pravém světle tak kniha ukazuje zahraniční politiku USA, nepřátelskou zájmům našeho národa a všeho mírového světa.

Již názvy a podtituly kapitol svědčí o tendenčnosti a naprosté jednostrannosti této propagandistické knihy:
- POUČENÍ Z HISTORIE (Uchazeči o světovládu. Wilsonovská legenda. Mina pod Evropou. Hlavní podpis chybí.)
- OSNOVATELÉ PLÁNŮ PROTI SVOBODĚ A SAMOSTATNOSTI ČESKOSLOVENSKA (Dolary a světovláda. „Americký mír". Chtěli opět kapitalistické Československo. Sovětský svaz — osvoboditel národů. Konec války v Evropě.)
- PŘES VŠECHNY ÚKLADY ZVÍTĚZIL LID (Cesta Pattonovy III. armády k hranicím naší vlasti. Dříve než přišli... Aby Škodovka nevyráběla pro mír. Poslední akce generála Schörnera. Komu přišli na pomoc? V posledním tažení. Nějako osvoboditelé, ale jako otrokáři. Lid zvítězil.)
- OCHRÁNCI NACISTŮ PRO NOVOU SVĚTOVOU VÁLKU („Spojenci". Usvědčeni ze lži. Do lazaretů vstup zakázán. Postup podle vytyčených směrnic. Vrána vráně oči nevyklove. Není Němec jako Němec. Věrni započaté linii.)
- NIČITELÉ NAŠEHO HOSPODÁŘSTVÍ („My vám dodáme lepší". Škodovka — závod ze dřeva? Kdo krade, ten lže.)
- NOSITELÉ „AMERICKÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA" (Plzeň nebo Texas? Kult krutosti a nenávistí k člověku. „You Czech?" Zábava a sport po „americku". Děti žalují... Ve stopách nacistů. Pornografie věcí nejctěnější. Kdyby mnich Hroznatá vstal z mrtvých... I „americký způsob života" skončí na smetišti dějin.)
- AMERICKÁ ARMÁDA - POSLUŠNÝ NÁSTROJ V RUKOU WALLSTREETSKÝCH MONOPOLISTŮ (Výchova amerického vojáka. Úpadek kázně a morálky — plody výchovy. „Všichni Američané nejsou imperialisty".)
- ZRÁDCI LIDU A VLASTI - POMOCNÍCI AMERICKÝCH IMPERIALISTŮ (Našli v Československu nadšené stoupence. Společné ideály. „Přivedli do našich ulic mnohé z demokraticky-amerického způsobu života".)
- SOVĚTSKÝ SVAZ - OSVOBODITEL A OCHRÁNCE NÁRODŮ ČESKOSLOVENSKA (Co slovo — to čin. Opravdoví osvoboditelé. Skuteční přátelé a pomocníci našeho lidu. Věčná paměť hrdinům! Se Sovětským svazem a nikdy jinak.)
- BDĚLE NA STRÁŽI PROTI PLÁNŮM AMERICKÝCH PODNĚCOVATELŮ NOVÉ VÁLKY (Nejjasnější důkaz nepřátelství. Bděle na stráži.)

V závěru knihy se objevuje také tato prosba:
Prosíme čtenáře, aby nám napsali svůj názor na tuto knihu, na její obsah a technické vypravení, své připomín¬ky, ocenění či kritiku případných nedostatků na adresu nakladatelství Mladá fronta, redakce, Spálená 53, Praha II.
 
Bartošek, Karel & Pichlík, Karel: Američané v západních Čechách v roce 1945, Mladá fronta, nakladatelství ČSM, edice Otázky dneška, svazek 38, Praha 1953
1. vydání, náklad 8400 výtisků
Cena brož. 15.30, váz. 18.50 Kčs

Karel Bartošek (30. června 1930 Skuteč – 9. července 2004 Paříž)
- pocházel z dělnické rodiny, v mládi vstoupil do KSČ
- vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
- autor několika propagandistických publikací - nejznámější z nich je právě kniha "Američané v západních Čechách" (1953)
- časem se stal profesorem historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zaměřoval se především na novodobé české dějiny
- v letech 1960 až 1970 byl členem Československé akademie věd
- aktivně se zapojil do reformního proudu ve straně a událostí Pražského jara 1968
- za své postoje byl z KSČ vyloučen, byla mu zakázána nejen vědecká, ale i jakákoliv kvalifikovanější práce
- pracoval jako pomocný dělník u Vodních staveb
- v roce 1972 byl dokonce šest měsíců vězněn
- roku 1977 podepsal Chartu 77
- nakonec se rozhodl pod rostoucím tlakem ze strany StB  emigrovat do Francie
- ve Francii byl do roku 1996 vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny v Paříži
- je jedním ze spoluautorů Černé knihy komunismu (1999)

Karel Pichlík (2. března 1928, Praha – 16. dubna 2001, Praha)
- roku 1947 odmaturoval a témže roce vstoupil do KSČ
- V letech 1949 – 1953 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze historii
- na katedře historie působil jako asistent a později odborný asistent, habilitoval se roku 1968
- od roku 1958 vědecký pracovník do Vojenského historického ústavu v Praze
- V letech 1959 – 1965 a 1968 – 1969 byl členem redakční rady časopisu Dějiny a současnost
- podporoval společenské a politické reformy v období Pražského jara
- v roce 1969 byl vyloučen z KSČ a propuštěn z Vojenského historického ústavu
- v letech 1970 – 1988 pracoval jako pomocný dělník v podniku Vodní zdroje
- v první skupině signatářů podepsal Chartu 77
- po listopadu 1989 se mohl vrátit ke své profesi, docentem byl jmenován v roce 1990
- v letech 1990 – 1994 pracoval v Historickém ústavu Čs. armády, z toho první tři roky ve funkci ředitele Památníku odboje
- působil jako konzultant Kanceláře prezidenta republiky
- byl předsedou redakční rady v časopisech Dějiny a současnost (1990 – 1992) a Historie a vojenství (1990 – 1994)

Přílohou tohoto dokumentu je také pracovní list, který najdete v příloze:
Pracovní list určený studentům středních škol a gymnázií rozpracovává karikaturu z propagandistické publikace 1945-1948 Američané v západních Čechách. Otázky vztahující se k obrázku nutí studenty aktivně se zapojit do práce s historickým pramenem a pokusit se interpretovat jeho obsah. Pracovní list má za úkol naučit žáky prací s obrazovým materiálem a prohloubení znalostí o československých novodobých dějinách.

Přílohy

pdf
Američané v západních Čechách v roce 1945
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 273,39 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
PRACOVNÍ LIST: Američané v západních Čechách v roce 1945

Pracovní list určený studentům středních škol a gymnázií rozpracovává karikaturu z propagandistické publikace 1945-1948 Američané v západních Čechách. Otázky vztahující se k obrázku nutí studenty aktivně se zapojit do práce s historickým pramenem a pokusit se interpretovat jeho obsah. Pracovní list má za úkol naučit žáky prací s obrazovým materiálem a prohloubení znalostí o československých novodobých dějinách.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 6,50 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

31.3.

Rok po roce - 1945-1949 ve světě - pracovní list

Sada pracovních listů k světovým dějinám v letech 1945–1949 obsahují řadu námětů pro práci studentů s historic...
1.9.

Počátky studené války (1945-1950)

Rozsáhlá výuková prezentace dokumentující předpoklady vzniku a počátky studené války v letech 1945-1949. Preze...
31.5.

Filmová propaganda v době studené války

Vybrané ukázky pocházejí především z produkce nejvýznamnějších tvůrců propagandistických filmů z období studen...
23.5.

Propaganda v boji proti „americkému brouku“

Přinášíme vám sérii propagandistických materiálů z Československa a západní Evropy (zejména z Německa). V jedn...
16.5.

Propaganda - představení fenoménu

Pojem propaganda je často a v různých souvislostech zmiňován, aniž by používání tohoto termínu bylo podloženo ...
15.5.

Propagandistické karikatury Antonína Pelce

Rozsáhlý soubor propagandistických karikatur významného československého tvůrce Antonína Pelce (1895-1967) z k...
12.5.

Rozdělené Německo a Berlínská zeď v karikaturách

Soubor karikatur z obou stran rozdělené Evropy. Společným tématem je rozdělení Německa a Berlínská zeď. Karika...
12.5.

Tajná zbraň: O podvratné činnosti imperialistických rozvědek proti táboru míru a socialismu

V materiálu najdete kvalitní scany politických karikatur Lva Haase z publikace Vladimíra Minajeva "Tajná zbraň...
12.5.

Stalinův triumf po vítězné válce v dokumentech a obrazech sovětské propagandy

Nabízíme Vám kvalitní digitalizovanou kopii obrazových a textových pramenů z výpravné knihy "Stalin v obrazech...
24.2.

Sovětské revoluční karikatury, plakáty a agitační vlaky

Soubor kvalitních scanů z knihy P. I. Lebeděva "Sovětské výtvarné umění v období intervence a občanské války" ...
27.1.

Propaganda lidového Polska – komentované prameny s otázkami pro studenty

Výbor komentovaných pramenů, propagandistických textů z komunistického Polska, které jsou opatřeny otázkami pr...
14.1.

Propagandistické plakáty a anekdoty z lidového Polska

Soubor polských propagandistických plakátů z doby po II. světové válce a následujícího komunistického období. ...
20.9.

Sovětské propagandistické karikatury v českém vydání z roku 1952

V příloze najdete kvalitní scany dvanácti politických karikatur sovětských autorů z publikace, která byla vydá...
21.10.

Začátky studené války. Formování bipolárního uspořádání mezinárodních vztahů v letech 1945–1947.

Kdy vlastně studená válka začala, proč se namísto dřívější spolupráce v boji proti společnému nepříteli nakone...
1.5.

Studená válka v éteru – Rádio svobodná Evropa versus Rádio Moskva

Krátký text podává přehled základních informací o jednom z mnoha střetnutí studené války na poli informační po...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT