Moderní-Dějiny.cz

Album osvětových tabulí "Od hrdinné minulosti k vítězství socialismu"

Publikováno: 30.10.2013, Aktualizováno: 16.11.2013 20:16

Kvalitní digitální kopie souboru tabulí vytvořených na základě Celostátní výstavy archívních dokumentů, která se konala v roce 1958 na Pražském hradě a prazentovala archiválie, které měly v rámci tehdejšího marxistického výkladu dějin intepretovat vybrané dějinné události naší minulosti jako zákonité milníky na cestě k socialismu.

Album osvětových tabulí "Od hrdinné minulosti k vítězství socialismu"

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Výběr dějinných událostí a jejich jednoznačná interpretace vytvářela základní "pokrokovou" osu českých a československých dějin jako sledu "třídních" zápasů, které ve svém důsledku připravily půdu pro poválečnou cestu k socialismu. Záběr výstavních panelů je opravdu široký - od středověkých dob po tehdejší současnost (tj. rok 1960). Hlavní zřetel je v tomto kontextu pochopitelně kladen na sociální zápasy a boje, historické fenomény zjevně jiné povahy jsou přizpůsobeny ideologicky zploštělému výkladu a interpretovány také v této jednoduché linii "sociálních" změn a bojů. Počínaje koncem 19. století je pak jako hlavní hybatel československého "pokrokového" vývoje prezntována sociálně demokatická levice a o něco později pak pochopitelně především Komunistická strana Československa. Mnohé zásadní osobnosti, strany, události a fenomény novodobých československých dějin jsou v lepším případě zamlčovány a v horším hrubě dezinterpretovány a předkládány v krajně nepříznivém světle.

Celý soubor je tak velmi zajímavým a ilustrativním pramenem pro pochopení komunistického pojetí národních dějin, ryze účelového, instrumentálního a poplatného oficiální politické linii KSČ. Je proto vhodným materiálem pro dnešní učitele, kteří mohou texty a výběr pramenů těchto tabulí konfrontovat s ideologicky nezatíženým výkladem národních dějin, který představují dnešní učebnice dějepisu či současná odborná literatura. Takové srovnání pak může být ideálním východiskem pro debaty o zneužívání dějin v politice, popřípadě o "přepisování" dějin a ohýbání dějinných faktů do povinného a ideologií diktovaného diskurzu.

Úvodní dobový text k předkládanému souboru výstavních tabulí:
Celostátní výstava archívních dokumentů, uspořádaná na základě usnesení politického byra Komunistické strany Československa ministerstvem vnitra v květnu až říjnu r. 1958 v památných prostorách Pražského hradu i v síních nově upravených, byla významnou událostí našeho politického a kulturního života. Vždyť poprvé v dějinách našich národů se tu dokořán otevřely archivní pokladnice, aby vydaly nejdůležitějiší archivní dokumenty, namnoze zatím širší veřejnosti v originálech neznámé.
Vládnoucí třídy vždy uzavíraly toto bohatství na desatero zámků. Do nedávná bylo rozptýlené na nejrůznějších místech. Teprve když se u nás stal jediným vládcem pracující lid v čele s dělnickou třídou, vedený komunistickou stranou, začala se věnovat ochraně všech kulturních hodnot všestranná pozornost a péče.
Jedině díky tomuto pochopení strany a vlády bylo také možno zabezpečit rozvoj československého archivnictví. Vytvoření jednotné celostátní archivní organizace, soustředění dokumentárního materiálu do jednotného státního archivního fondu i zajištění veškerých předpokladů pro práci archivářů - to vše položilo základ k tomu, že archivní dokumenty byly v nejkratší době zpřístupněny natolik, že mohou sloužit všem vědeckým, politickým, hospodářským i kulturně osvětovým potřebám naší socialistické společnosti, že mohou plně sloužit všemu lidu.
Přehlídkou dosud vykonané práce a výsledkem této nově nastoupené cesty byla i Celostátní výstava archivních dokumentů.
Přesvědčivým dokladem toho, jak si naše společnost váží tohoto velkolepého dokumentárního odkazu minulosti, jenž co do úplnosti, souvislosti a zachovalosti nemá takřka obdoby v celém světě, byla i skutečnost, že Celostátní výstava archivních dokumentů se konala na staroslavném Pražském hradě a že jejím doplňkem bylo vystavení korunovačních klenotů českých králů i dalších jedinečných uměleckých památek.
Avšak nešlo jen o pouhou výstavu dokumentů a dalších unikátních exponátů, byť sebevýznamnějších a sebevzácnějších. Vlastní účel a smysl výstavy byl především v tom, aby podala názorný a plastický obraz tisíciletého historického vývoje, pokrokových tradic a třídních bojů českého a slovenského lidu a stala se školou socialistického vlastenectví pro celou naši veřejnost, především pak pro mládež, a přispěla tak k vytváření aktivního národního sebevědomí a hrdosti, které se opírají o odkaz minulých věků. Neboť právě z toho, že si uvědomíme ony dějinné souvislosti a zdroje, pochopíme i socialistický dnešek jako zákonitou a logickou výslednici celého předchozího vývoje. Uvědomíme si, že vše, co je v minulosti trvalé a platné, bylo vytvořeno prací a důmyslem předchozích generací, na něž my jako jeden z článků onoho nepřetržitého řetězce navazujeme, uvědomíme si, že to vše rozvíjíme, zmnožujeme a odevzdáváme generacím příštím.
Není náhodou, že naše dějiny a jejich pokrokové tradice byly vždy našemu lidu mocnou posilou a oporou v jeho odvěkém zápase za národní a sociální svobodu a nezávislost. Tradice husitského revolučního hnuti prostupovala všechny třídní boje období druhého nevolnictví, stala se mocnou hnací silou našeho národního obrození, programově sa k ní hlásí dělnické hnutí, ve svém boji na ni navazuje od svého zrodu i Komunistická strana Československa, byla posilou našemu lidu v době nejkrutější nacistické persekuce. Tato tradice přímo vyzývá k tomu, aby bylo definitivně skoncováno s třídním útiskem, aby mohl člověk svobodné sklízet plody své práce, aby mohl šťastně žít v míru a pokoji. Proto můžeme směle říci, že právě dnešní socialistická skutečnost a mohutné perspektivy budování komunistické společnosti jsou dovršením tohoto odvěkého úsilí českého a slovenského lidu a výsledkem jeho bojů proti vykořisťovatelům a utlačovatelům národnostním i sociálním, bojů provázených krvavými obětmi i nezdolnou životností a nadšením. To vše chtěla vyjádřit i Celostátní výstava archivních dokumentů svým podtitulem „Od hrdinné minulosti k vítězství socialismu", to byl i základní tón mluvy všech dokumentů na výstavě shromážděných.
Náš soubor tabulí chce podat alespoň průřez tímto bohatstvím a zachovat je tak pro nejširší veřejnost. Obtížnost úkolu sestavit soubor záležela hlavně v tom, jak z více než 1700 dokumentů vystavených na výstavě, které již samy byly vybrány z nepřeberného množství archivního materiálu, zvolit ty nejdůležitější, které by zachytily celý ten mnohotvárný obraz tisíciletého politického, hospodářského a kulturního vývoje obou našich národů. Současně bylo třeba přihlédnout i k tomu, aby zůstala alespoň zčásti zachována rozmanitost a široká škála různých forem dokumentárního materiálu pro výstavu tak příznačná. Tyto dva základní požadavky byly hlavním vodítkem při vybírání materiálu pro jednotlivé tabule. Navíc byly do souboru zařazeny dvě tabule zachycující vývoj ČSSR za poslední tři roky, tj. v letech 1958—1960, charakterizované vybudováním socialismu v naši vlasti a otevřením reálných perspektiv všeho pokrokového lidstva — komunistické společnosti.
Na této cestě zůstanou neustále platná slova Zdeňka Nejedlého, zapsaná při vstupu do Celostátní výstavy archivních dokumentů: „Nám historie není mrtvá minulost, ano, není vůbec minulostí, je stále živou součástkou i přítomnosti".

Bibliografická informace:
Od hrdinné minulosti k vítězství socialismu
Archivní dokumenty
Zpracovali: František Prošek - Antonín Šlajs
Výtvarník: Jaroslav Šváb
Recenzent: Dr. Josef Kočí
Vydalo MŠK v nakladatelství Orbis, n. p. v prosinci 1961
Ilustrace světlotiskem vytiskla Polygrafii n. p., závod 4, přítisk ofsetem závod 1 Praha
Praha 1961

Rozměry jednotlivých tabulí: 42 x 59 cm

Seznam tabulí:
1. Upevňování přemyslovského státu a vzestup panovnické moci.
2. Hospodářský rozvoj přemyslovského státu.
3. Vrcholné období české feudální monarchie.
4. Narůstání rozporů koncem 14. a začátkem 15. století.
5. Husitské revoluční hnutí. Mistr Jan Hus.
6. Husitské revoluční hnutí. Období vlády Tábora. Jan Žižka.
7. Husitské revoluční hnutí. Prokop Holý. Lipany.
8. České země a Slovensko po husitské revoluci a v době předbělohorské.
9. Habsburkové na českém trůně a hospodářské i politické poměry v 16. století.
10. Stavovské protihabsburské povstání.
11. Reakce upevňuje své postavení po bitvě na Bílé hoře.
12. Zvyšováni útisku poddaných a nevolnické bouře.
13. Vznik a rozvoj manufaktur.
14. Rozklad feudálního společenského řádu a rozvoj kapitalismu.
15. Národní obrození I.
16. Národní obrození II.
17. Revoluční rok 1848.
18. Rozmach kapitalismu a přechod k imperialismu.
19. Rozvoj národního hnutí a první boje dělnické třídy.
20. Vznik první dělnické strany u nás.
21. Počátky slovenského dělnického hnutí.
22. Bouřlivá léta 1905-1907.
23. Protiválečný a protihabsburský odpor českého a slovenského lidu.
24. Bez Velké říjnové socialistické revoluce by nebylo 28. října 1918.
25. Boj o charakter republiky.
26. Založení KSČ - historický mezník v dějinách našich národů.
27. Zostřený kurs buržoasie proti dělnickému hnutí a SSSR.
28. Vyhrocení třídních bojů v období hospodářské krize.
29. KSČ v boji proti fašismu a za obranu republiky.
30. Mnichovská zrada.
31. Československá republika pod nacistickým jhem.
32. Boj našich národů proti okupantům.
33. Přerůstání boje proti okupantům v národní a demokratickou revoluci.
34. Boj za uskutečněni Košického vládního programu.
35. Od Února na cestě k socialismu.
36. Kupředu k vítězství socialismu I.
37. Kupředu k vítězství socialismu II.

Přílohy

pdf
Od hrdinné minulosti k socialismu
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 140,68 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

8.12.

Socialistický realismus v Ostravě - architektura, sochy, plastiky a reliéfy

Tři prezentace jsou výsledkem společného projektu o socialisticko-realistickém umění Ostravy a Varšavy, který ...
17.7.

Jan Zábrana o bezútěšné realitě socialistického Československa

Přinášíme vybrané ukázky z deníkových záznamů básníka, prozaika, esejisty a překladatele Jana Zábrany, va kter...
12.2.

Zdeněk Nejedlý - O výtvarnictví, hudbě a poesii (1952)

Digitální kopie souboru čtyř programových statí Zdeňka Nejedlého z 50. let, v nichž definuje a dogmaticky pros...
16.5.

Propaganda - představení fenoménu

Pojem propaganda je často a v různých souvislostech zmiňován, aniž by používání tohoto termínu bylo podloženo ...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT