Moderní-Dějiny.cz

Tvorba testových otázek na základě Bloomovy taxonomie

Publikováno: 9.4.2011, Aktualizováno: 5.12.2016 19:58
Rubrika(y): Střední škola

Doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislavě se v rámci diskuse o kvalitě zkušební verze státní maturity vytvořené CERMATEM zamyslel nad problematikou obecné tvorby kvalitních testů na základě Bloomových taxonomie kognitivních cílů. Přečtě si názor odborníka na didaktiku dějepisu.

Tvorba testových otázek na základě Bloomovy taxonomie

Pokúsim sa prispieť do diskusie o maturitnom teste možným, najmä praktickým uvažovaním o tejto problematike. Domnievam sa, že takto zostavený test, ktorý predložil Cermat, je výsledkom nedostatočnej aplikácie Bloomovej taxonómie na výučbu dejepisu, aj napriek tomu, že počúvame v československom kontexte, že Blooma a jeho taxonómiu už teoreticky máme plné zuby. Myslím si však, že na mnohých pracovných seminároch absentuje práve aplikačná fáza tejto teórie na jednotlivé predmety. Takisto aj uvedomenie, že Blooma nepriamo k  jeho teórii doviedol práve problém testovania  B. Bloom už v roku 1949 inicioval vytvorenie systému na uľahčenie práce skúšobných komisií pri príprave výročných komplexných skúšok. Jeho zámerom bolo vytvoriť prostriedok na uľahčenie výmeny testových položiek a zostaviť tak bázu kognitívne rôznorodých testových položiek merajúcich dosiahnutie rovnakého cieľa. 

Podobne sme postupovali v roku 2000, keď sa na Slovensku začala reforma maturitnej skúšky, ktorá spočívala v zavedení externej maturitnej skúšky z dejepisu a v jej experimentálnom overovaní v rokoch 2000 – 2007. V priebehu tohto obdobia sme vytvorili okolo 400 testových položiek, prevažne zatvorených so štyrmi distraktormi i skupinu položiek s krátkou odpoveďou. V priebehu ich tvorby sme neustále diskutovali, odhadovali, analyzovali a snažili určiť, aké kognitívne hladiny rozvíjame pomocou jednotlivých testových úloh. Prostriedkom k tomu nám bola práve taxonómia, ktorá poskytuje dobrý zdroj na formuláciu, štruktúrovanie testových položiek podľa náročnosti i typológie. Ako príklad môžeme použiť skupiny nasledujúcich testových položiek, ktoré preverujú rôzne kognitívne funkcie. 

1. Najbližší spolupracovník kráľa Ľudovíta XIV. J. B. Colbert bol tvorcom hospodárskej politiky, ktorá sa nazývala ............................. 

2. Vo Francúzsku sa za vlády Ľudovíta XIV. presadila hospodárska politika štátu, ktorú reprezentoval najbližší spolupracovník kráľa, minister financií, priemyslu, obchodu a kolónií. Bol to

(A) Jacques David                    (B) Denis Diderot

(C) Jean B. Colbert                   (D) Jean d Alembert

3. Si zahraničný obchodník a ponúkol si ministrovi financií J. B. Colbertovi tovar svojej krajiny. Ako by odpovedal Colbert na tvoju ponuku?

(A) Váš Tovar kúpime bez akýchkoľvek podmienok.

(B) Váš tovar kúpime, ak zaplatíte nízke clo.

(C) Kúpte radšej naše výrobky a predajte ich vo vašej krajine.

(D) Váš tovar kúpime, ak zaplatíte manufaktúrny poplatok.

(Táto testová položka je modifikáciou testovej úlohy, ktorej autorom je český kolega J. Frýba)

Zatiaľ čo prvé dve testové úlohy preverujú schopnosť študentov pamäťového reprodukovania znalosti, t. j. znovunadobúdania znalosti z vlastnej dlhodobej pamäti v tomto prípade aj bez porozumenia historického pojmu či historickej osobnosti, tretia testová úloha vyžaduje vnútorné porozumenie s využitím vyššej kognitívnej funkcie aplikácie, analýzy „ako fungoval“, čo bolo podstatou hospodárskej politiky, ktorá sa nazývala merkantilizmus.

Ďalším príkladom je modifikácia testových položiek, ktoré obsahovo vychádzajú zo slovenských dejín

1. Ako sa nazýval politický program slovenského národného hnutia, ktorý bol prijatý 6. - 7. júna 1861 v Turčianskom Svätom Martine?

(A) Žiadosti slovenského národa        (B) Prestolný prosbopis

(C) Liptovské žiadosti                         (D) Memorandum národa slovenského  

                                                                            

2. Ktorá z uvedených požiadaviek Slovákov bola súčasťou politického programu - Žiadostí slovenského národa?

(A) "Horno-uhorské slovenské okolie"                

(B) Katedra slovenskej reči a literatúry na peštianskej univerzite

(C) Všeobecné volebné právo pre mužov

(D) Vlastné kultúrne spolky   

 

3. Prvým slovenským politickým orgánom v moderných dejinách bola Slovenská národná rada založená v septembri 1848 vo Viedni. Uveďte jeden cieľ tohto politického orgánu Slovákov.              ...............................................

 Všetky tri testové položky sa ocitajú na nižších úrovniach kognitívnych funkcií, ale  z hľadiska kognitívneho je medzi nimi istý rozdiel. Prvá z týchto úloh preveruje schopnosť pamäťového reprodukovania znalosti z dlhodobej pamäti aj bez porozumenia, je teda v tejto štruktúre najnižšie. Druhá testová úloha vyžaduje schopnosť vnútorného porozumenia a v štruktúre tejto kognitívnej funkcie ide o triedenie, klasifikovanie poznatku, teda určovania náležitosti či príslušnosti politického programu do určitej kategórie, pojmu alebo princípu. Táto schopnosť zahrňuje súčasne porovnávanie podobného a rozdielneho javu. Tretia položka sa pohybuje na úrovni aplikácie a analýzy a preveruje schopnosť špecifikácie a rozlišovania, podstatného a dôležitého. V experimentálnom overovaní testu externej časti maturitnej skúšky túto úlohu žiaci riešili s veľkými problémami, ukázalo sa, že v každodennej výučbe sa ich schopnosť špecifikácie a rozlišovania pravdepodobne systematicky nerozvíja.  

Ako ďalší príklad uvádzame širšiu modifikáciu testových úloh, ktorých obsahom je učivo o hospodárskych vzťahoch v stredovekej spoločnosti.

1. V období stredoveku vstupovali predstavitelia vyššej a nižšej šľachty do rôznych osobných, sociálnych, hospodárskych a právnych vzťahov, ktoré spolu vytvárali lénny systém tvoriaci základ stredovekej spoločnosti.

V ktorej z možností sú k nasledujúcim výrokom správne priradení účastníci tohto zložitého systému vzťahov?

Výroky:

I.„Vlastním všetku pôdu s dedinami a ľuďmi v krajine. Potrebujem však viac vojakov. Dám veľkú časť mojej pôdy tomu, kto mi zoženie viac vojakov.“

II.„Potreboval by som ešte viac pôdy. Keď zoženiem vojakov, môžem získať pôdu.“

III.„Som dobrým bojovníkom, ovládam luk a meč ako nikto iný. Ak dostanem časť pôdy, budem bojovať.“

 

Účastníci lénneho systému:

1. vyšší vazal

2. lénny pán-senior-kráľ

3. nižší vazal

(A) I – 3    II – 1   III – 2                                  (B)  I – 2    II – 1    III – 3 

( C ) I – 1  II – 3   III – 2                                  (D)  I – 1    II – 2    III – 3  

 

2. V stredovekých listinách sa od polovice 8. storočia uvádza, že lénny pán prepožičiaval svojim verným služobníkom pôdu. Ako sa nazývali ľudia, ktorý boli takto odmenení lénom?

(A) kolóni                                                         (B) poddaní

(C) vazali                                                          (D) nevoľníci

 

3. Od polovice 8. storočia začali lénni páni prepožičiavať svojim verným služobníkom pôdu. Títo služobníci - vazali - museli však splniť jednu podmienku, a to

(A) odvádzať poplatky cirkvi                         (B) vybrať sa na cestu do Ríma

(C) vykonať sľub vernosti                              (D) prenajímať pôdu

 

4. Ako sa nazývala skupina obyvateľstva, ktorá bola vylúčená z lénnych vzťahov?

    ....................................................

 

5. „Tvoji priatelia sa stanú mojimi priateľmi a tvoji nepriatelia mojimi nepriateľmi. Odteraz sa mi páči to, čo sa páči tebe a nenávidím to, čo ty nenávidíš. Dokedy len budem žiť je mojou povinnosťou poslúchať ťa a slúžiť ti.“

Ako sa nazýval obrad, ktorého súčasťou boli slová tejto prísahy? ......................................

 

6. Úryvok z listiny z roku 804 vám pomôže odhaliť  vzťah medzi Fulrádom a Karolom Veľkým:

"My Karol, oznamujeme ti Fulrád, že tohto roku zvolávame do východného Saska veľké zhromaždenie vojska. Preto ti prikazujeme, aby si sa dostavil na určené miesto so všetkými vystrojenými a vyzbrojenými ľuďmi. Každý jazdec nech má štít, kopiju, meč a nôž, k tomu luk a tulec so šípmi..."

 Fulrád bol Karolov:

(A) nevoľník                             (B) otrok

(C) poddaný                              (D) vazal

 

7.  "My Karol, oznamujeme ti Fulrád, že tohto roku zvolávame do východného Saska veľké zhromaždenie vojska. Preto ti prikazujeme, aby si sa 17. júna dostavil na určené miesto so všetkými svojimi vyzbrojenými a vystrojenými ľuďmi. Každý jazdec nech má štít, kopiju, meč a nôž, k tomu luk a tulec so šípmi. Vaše vozy nech vezú všetko potrebné - krompáče, sekery, vrtáky, rýle a všetky ostatné nástroje, ktoré sú potrebné na ťažení. Zásoby potravín musia vydržať tri mesiace od zhromaždenia sa vojska a zásoby zbraní a ošatenia pol roka."

 

a) V akom vzťahu bol Karol Veľký voči Fulrádovi?

     ........................................................................

 

b) V akom vzťahu bol Fulrád voči Karolovi?

     ..............................................................

 

c) Čo bolo hlavnou povinnosťou Fulráda?

     .............................................................

 

d) Ako sa nazýva nový vzťah medzi ľuďmi vyšších spoločenských vrstiev, ktorý sa začal vytvárať vo Franskej ríši v priebehu 9. storočia?

 

     ......................................................................

 

Prvé dve testové položky sú na hladine znalosti a porozumenia, prvá z nich ho však uľahčuje fiktívnym rozprávaním v prvej osobe, teda výraznejšie študentom konkretizuje možné vzťahy medzi jednotlivými účastníkmi lénneho systému. Druhá z nich predstavuje typ úlohy, ktorú študenti môžu riešiť bez výraznejšieho porozumenia na základe dlhodobej pamäti. Tretia úloha je tiež na týchto hladinách, ale je o niečo náročnejšia v tom, že vyžaduje výraznejšiu špecifikáciu, doplnenie podmienky udelenia léna vazalom. Medzi štvrtou a piatou testovou úlohou je podobný vzťah ako medzi prvou a druhou úlohou s tým, že  štvrtá úloha vyžaduje schopnosť špecifikovať a kategorizovať. Obsahový kontext historického písomného prameňa v šiestej testovej   položke podnecuje porozumenie a môže uľahčiť znovunadobúdanie poznatku, v našom prípade dôležitého pojmu z hospodárskych dejín v úlohe s voľbou výberu. Siedma testová úloha s krátkou otvorenou odpoveďou vyžaduje najvýraznejšie porozumenie textu, v ktorom sa uplatňuje aplikácia i analýza. V porovnaní s ostatnými je kognitívne najvyššie, vyžaduje najširší myšlienkový kontext, podobný ako pri konštruovaní týchto testových položiek s voľbou výberu, ale na malom obsahovom priestore. 

Napokon uvádzam testové úlohy, ktoré preverujú rôznym spôsobom prácu s historickými pojmami.  

1. Ktorý z uvedených historických pojmov sa viaže so 16. storočím?

(A) abolicionizmus                       (B) hidžra

(C) jezuiti                                      (D) independenti

 

2. Pojmom "samuraj" označujeme mužov vo feudálnom Japonsku, ktorí sa najviac podobali na mužov označovaných v Európe ako

(A) poddaný                                      (B) biskup

(C) rytier                                            (D) majordomus

 

3. Pojmy katolík a kresťan sú v rovnakom logickom vzťahu ako pojmy

(A) budhista a taoista                                     (B) šiít a moslim

(C) katolík a evanjelik                                   (D) hinduista a sunnit

 

4. Pojmy Lakónia a Sparta sú v rovnakom logickom vzťahu ako pojmy

(A) Horný a Dolný Egypt                                (B) Latium a Rím

(C) Atény a Delfy                                            (D) Kréta a Mykény

 

Najnižšie z týchto pojmových testových úloh stojí prvá, ktorá v rámci rozvíjania schopnosti porozumenia vyžaduje od študentov triedenie, klasifikovanie poznatku do určitej kategórie, v našom prípade 16. storočia. Vyššie sa ocita druhá úloha, ktorá vyžaduje porovnávanie podobného  javu v odlišných kultúrach. Rozhodne najvyššie však stojí tretia a štvrtá úloha, ktorá opäť na malom kontextovom priestore vyžaduje širšiu myšlienkovú činnosť, kde sa uplatňuje aplikácia, analýza i zovšeobecnenie

Uvedomujeme si, že predložený súbor rôzne modifikovaných testových úloh rieši možnosti ako sa postupne dopracovať v uzavretých testových položkách k vyšším kognitívnym funkciám. Bude to pravdepodobne dlhodobejší proces, pretože s tvorbou takýchto úloh nemáme stále dostatok skúseností v porovnaní s krajinami, kde sa už desaťročia využívajú takéto testové položky, napríklad v USA. Aj preto by bolo užitočné si preštudovať súčasný model jednej z maturitných externých skúšok Advanced Placement (APR) World History, kde prvých 50 úloh tvoria zatvorené testové položky s piatimi distraktormi a nadviazať kontakt s Princeton New Jersey Testing Service. Ako som sa už zmienil, na maturitných skúškach pracujú kontinuálne od roku 1949!

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

16.12.

Školní historický písemný pramen ve výuce dějepisu

Text slovenského didaktika Viliama Kratochvíla se zabývá možnostmi využití a analýzy písemného pramene ve škol...
18.3.

Dokumentární film jako školní historický pramen

Jeden z dosud nejrozsáhlejších empirických výzkumů „Mládež a dějiny“ potvrdil, že dokumentární i hraný film má...
22.2.

Karikatura a fotografie jako školský historický obrazový pramen

Metodické modely konkretizují možné postupy práce se školskými historickými obrazovými prameny, které napomáha...

_Prameny

Genocida Romů a Sintů

Aktualizováno: 12.3.2019 13:26 | Rubrika: Druhá světová válka
Genocida Romů a Sintů

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na pochopení rozsahu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. 

_Metodika

Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Aktualizováno: 12.9.2019 21:20 | Rubrika: Aktuality, Metodika
Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Vyšla nejnovější didaktika dějepisu od uznávaného autora s dlouholetou praxí výuky dějepisu na ZŠ a gymnáziu – výsledek mnoha seminářů pro učitele dějepisu na Slovensku i v ČR, nebo pro studenty učitelství, kteří společně po někol...

_Aktuality

Stáhněte si metodiky občankářů

Aktualizováno: 12.9.2019 21:26 | Rubrika: Vzdělávání
Stáhněte si metodiky občankářů

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd vydala souhrn více než 75 metodik, které vznikly v rámci projektu VOSK. Řada témat je bytostně spjata s moderními dějinami, proto jej sdílíme i na našem webu. VOSK je zkratka n...

_Dějiny v médiích

Požár říšského sněmu

Aktualizováno: 12.3.2019 13:25 | Rubrika: Zaostřeno na Moderní dějiny, Evropa a svět mezi válkami
Požár říšského sněmu

Historici se dodnes přou, zda byl požár Říšského sněmu z 27. února 1933 zinscenován nacisty, kteří ho každopádně obratně využili k pošlapání zbytků německé demokracie. Otázkou také zůstává, zda čtyřiadvacetiletý Marinus van der Lu...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT